"aasialaiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"aasialaiset" englanniksi

EN
FI

aasialaiset {monikko}

volume_up
aasialaiset
Afrikkalaiset, aasialaiset, jopa amerikkalaiset eivät koskaan lakkaa ihmettelemästä eurooppalaisten saavutuksia.
Africans, Asians, even Americans never cease to marvel at European successes.
Lopuksi toteaisin, että tiedän omasta kokemuksestani, että aasialaiset eivät vieläkään tunne Eurooppaa riittävän hyvin.
Finally, I know from my own experience that Asians still do not know Europe well enough.
Sama tapahtui Ugandassa vuonna 1972, kun aasialaiset karkotettiin, ja noiden kahden maan taloudet ovat olleet vararikossa siitä asti.
The same happened in Uganda in 1972, when the Asians were expelled, and those two countries' economies have been bankrupt ever since.

Esimerkkejä "aasialaiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAfrikkalaiset, aasialaiset, jopa amerikkalaiset eivät koskaan lakkaa ihmettelemästä eurooppalaisten saavutuksia.
Africans, Asians, even Americans never cease to marvel at European successes.
FinnishLopuksi toteaisin, että tiedän omasta kokemuksestani, että aasialaiset eivät vieläkään tunne Eurooppaa riittävän hyvin.
Finally, I know from my own experience that Asians still do not know Europe well enough.
FinnishAasialaiset naiset tietävät hyvin oman arvonsa.
FinnishTurkin tapahtumat estävät meitä näkemästä minkälainen on tulevaisuus valtiossa, jolla on luontaisesti aasialaiset ominaispiirteet.
Developments in Turkey are preventing us from seeing what kind of future will emerge for that country with its inherent Asiatic traits.
FinnishSama tapahtui Ugandassa vuonna 1972, kun aasialaiset karkotettiin, ja noiden kahden maan taloudet ovat olleet vararikossa siitä asti.
The same happened in Uganda in 1972, when the Asians were expelled, and those two countries' economies have been bankrupt ever since.
FinnishToinen myönteinen edistysaskel on se, että aasialaiset yhteistyökumppanit näyttävät olevan nyt aiempaa halukkaampia lisäämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista.
Another positive step forward is that our Asian partners seem more inclined to increase the involvement of civil society.
FinnishMeidän on myös saatava aasialaiset toimijat mukaan Aasian markkinoilta ja pidettävä mielessä, että kyseinen alue kehittyy äärimmäisen nopeasti.
At the same time, we must also get actors involved from the Asian market, bearing in mind the extremely rapid rate of development of this area.
FinnishOn paradoksaalista, että afrikkalaiset ja aasialaiset nuoret ihailevat kaukaa amerikkalaista elämäntyyliä, mutta tuomitsevat samalla Yhdysvallat suureksi saatanaksi.
It is a paradox that young people in Africa and Asia gaze longingly at the American way of life while damning the United States as the 'great Satan'.
FinnishSilti maassa on pieni julkinen hallinto ja selkeä yrittäjäympäristö, minkä ansiosta aasialaiset voivat kehittää omaa luontaista kilpailukykyään.
However, they do have a small public administration and an uncomplicated entrepreneurial environment, allowing them to develop the natural competitiveness which many people possess.
FinnishAasialaiset yhteistyökumppanit pelkäävät puuttumista sisäpoliittisiin asioihinsa ja kokevat nämä kehittämisen eri tasot esteeksi tasavertaisten osapuolten kumppanuudelle.
The Asian partners fear interference in their internal affairs and see the different levels of development as an obstacle to the advocated partnership of equals.
FinnishLisäksi Euroopasta siirtyy satoja tuhansia lahjakkaita tutkijoita työskentelemään Yhdysvaltoihin, ja toisin kuin aasialaiset, he eivät palaa kotiin vaan jäävät sinne loppuiäkseen.
Hundreds of thousands of our brightest talents are leaving Europe to work - and stay all their lives, unlike the Asians, who return home - in the United States.
FinnishLoppujen lopuksi mielestäni - kuten muutamat aikaisemmat puhujat ovat jo sanoneet - on tärkeää ottaa Euroopan parlamentti ja aasialaiset parlamentit mukaan prosessiin.
Finally, I believe - as some of those speaking before me have already said - that it is important to involve the European Parliament and the Asian parliaments in the process.