"Aasia" - Englanninkielinen käännös

FI

"Aasia" englanniksi

volume_up
Aasia {erisnimi}
EN
FI

Aasia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Aasia
Aasia on suuri ja aasialaisten pitää ratkaista ongelmansa etupäässä itse.
Asia is large, and Asians will mainly need to solve their problems themselves.
DIPECHOn asialistaan sisältyvät Kaakkois-Aasia, Keski-Amerikka ja Karibian alue.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
Ulkoasioista totean, että Aasia on maailman suurimpia ja runsasväkisimpiä alueita.
On external affairs, Asia is one of the largest and most populous regions in the world.

Esimerkkejä "Aasia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishDIPECHOn asialistaan sisältyvät Kaakkois-Aasia, Keski-Amerikka ja Karibian alue.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
FinnishAasia on tärkeä, mutta Latinalaisen Amerikan viennistä vain 1 % menee Venäjälle.
Asia is important, but Latin America only sends 1 % of its exports to Russia.
FinnishKeski-Aasia on alue, jossa kohtaavat Euroopan unioni, Kiina, Intia ja Iran.
Central Asia is the region where the European Union, China, India and Iran meet.
FinnishTähän asti Keski-Aasia ei ole mieltänyt Euroopan unionia maailmanlaajuiseksi toimijaksi.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
FinnishAasia on suuri ja aasialaisten pitää ratkaista ongelmansa etupäässä itse.
Asia is large, and Asians will mainly need to solve their problems themselves.
FinnishKeski-Aasia on EU:n poliittisen ja energiaturvallisuuden kannalta ratkaiseva alue.
Central Asia is a region vital to the EU's political and energy security.
FinnishUlkoasioista totean, että Aasia on maailman suurimpia ja runsasväkisimpiä alueita.
On external affairs, Asia is one of the largest and most populous regions in the world.
FinnishMuutoin Aasia menettää alueena 150 miljoonaa euroa kehitysyhteistyöapua.
Otherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
FinnishNykyisistä ristiriidoista ja ongelmista huolimatta Aasia on maailman dynaamisin alue.
Despite the current conflicts and problems, Asia is the most dynamic region in the world.
FinnishMyös Länsi-Balkan, transatlanttiset suhteet sekä Aasia ovat vahvasti esillä asialistalla.
The Western Balkans, transatlantic relations and Asia will also be high on the agenda.
FinnishLisäksi Keski-Aasia on alue, jolla EU:lla ja Turkilla on yhteisiä etuja.
By the way, Central Asia is a region in which the EU and Turkey have a shared interest.
FinnishAfrikka ja Aasia ovat usein eurooppalaisen jätteen määränpää, ja tämä ei ole hyväksyttävää.
Africa and Asia are often the destination of European waste, and this is unacceptable.
FinnishNuoret parlamentaarikot ovat jo kokoontuneet ASEFin (Aasia-Eurooppa-säätiön) suojeluksessa.
Young parliamentarians have met under the auspices of ASEF, the Asia-Europe foundation.
FinnishKeski-Aasia on ehkä kaukana, mutta sen tulevaisuus vaikuttaa meihin kaikkiin.
Central Asia may be far away but its future will affect us all.
FinnishStrategisesti katsoen sekä Aasia että Eurooppa ovat lisääntyvässä määrin energian tuojia.
From a strategic standpoint, both Asia and Europe are increasingly becoming energy importers.
FinnishMeitä melkein ympäröivät kaasulähteet: Pohjois-Afrikka, Lähi-itä, Keski-Aasia ja Venäjä.
We are almost surrounded by sources of gas: North Africa, the Near East, Central Asia and Russia.
FinnishTaloudellisesti Aasia, Kaukoitä ja Latinalainen Amerikka ovat valovuosien päässä AKT-maista.
Economically, Asia, the Far East and Latin America are light-years away from the ACP countries.
FinnishMaantieteelliseltä kannalta Aasia ja Eurooppa ovat aina muodostaneet yhden suuren maa-alueen.
Geographically, Asia and Europe have always formed one landmass.
FinnishMeidän olisi hävettävä sitä, että tällä hetkellä Aasia asettaa normit Euroopan unionille tällä alalla.
We should be ashamed that Asia is now setting standards for the European Union in this area.
FinnishArvoisa puhemies, Kaakkois-Aasia on epäilemättä kukoistava alue, kuten Hindley juuri totesi.
Mr President, there is no doubt that South-East Asia is a booming region, as Mr Hindley has just said.