"aallot" - Englanninkielinen käännös

FI

"aallot" englanniksi

EN
FI

aallot {substantiivi}

volume_up
1. "esim. katsomossa"

Esimerkkejä "aallot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMiten tyynnytämme aallot - kuten esittelijä Scheele sanoi - tämmöisissä tapauksissa?
How do we make the waves - as Mrs Scheele said - on issues like these?
FinnishToisinaan aallot sitten kuitenkin tyyntyvät ilahduttavan ajoissa.
Sometimes the sea does become calm, and happily it does so before it is too late.
FinnishAallot iskeytyivät myös Belgian, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Irlannin ja Alankomaiden rannikolle.
The waves also hit the coasts of Belgium, Britain, France, Ireland and the Netherlands.
FinnishVisualisoinnit on ryhmitelty erityisteemoihin perustuviksi kokoelmiksi, kuten Akku, Alkemia tai Palkit ja aallot.
Visualizations are grouped into collections that are based on specific themes, such as Alchemy, Bars and Waves, or Battery.
FinnishNiin voimakkaat tarkistusten aallot pääsivät valloilleen, että jouluun mennessä markkinoilta oli poistettu miljoonia vaarallisia leluja.
Such a powerful wave of checks was unleashed that by Christmas millions of hazardous toys had been withdrawn from the market.
FinnishNäitä ovat aallot, vuorovesi, rantatuuli ja jopa aurinkoenergia.
Scotland has much to contribute in terms of renewable energy resources, including wave, tidal, offshore wind and even solar energy.
FinnishLisäksi on osoitettu, että saastuminen, sähkömagneettiset aallot tai muut kemialliset tekijät nostavat riskiä sairastua tiettyihin syöpiin.
In addition, it has been proven that pollution, electro magnetic waves or other chemical factors increase the risk of some cancers.
FinnishNiinpä hän vei heidät meren rantaan ja käski aaltojen kääntyä takaisin, mutta aallot tietenkin osuivat edelleen heidän jalkoihinsa, joten kuningas oli osoittanut valtansa rajallisuuden.
The waves, of course, continued to lap at their feet and the King had proved his point.
FinnishLaittomien maahanmuuttajien aallot eivät taatusti anna meille aikaa kehittää yhteistä strategiaa ennen heidän palaamistaan Välimerelle.
The landings of illegal immigrants will certainly not wait for us to come up with a common strategy before they resume in the Mediterranean.
FinnishViimeaikaiset aallot markkinoilla ovat koetelleet rankasti rahoitusvakautta ja taloushallintoa euroalueella ja erityisesti Kreikassa.
Recent waves in the market have seriously tested financial stability and economic governance in the euro area, especially in relation to Greece.
FinnishKuohuvat meret, vuolaat joet ja viehättävästi kaartuvat aallot – tällä sivulla olevat kuvat ovat vain osa kuvista, jotka saat tässä ilmaisessa Windows-teemassa.
Churning seas, rushing rivers, and gracefully curling waves; the images on this page are just a sample of what you’ll get with this free Windows theme.
FinnishAallot ja järistykset olivat meille kaikille hyvä esimerkki siitä, miten kohtalomme ovat kietoutuneet toisiinsa ympäristö- ja luonnonuhkien maailmanlaajuisella näyttämöllä.
The waves and quakes were a pervasive example of how our fates are shared with one another in a global theatre of environmental and natural risk.
FinnishEi riitä, että ympäristönsuojelua edistetään vain EU:n sisällä niin kuin yleensä teemme, sillä on selvää, että tuulet ja aallot eivät kunnioita poliittisia rajoja.
It is not enough to promote the protection of the environment within the EU, as we are always so keen to do, because it is a well-known fact that wind and waves are no respecters of borders.
FinnishMe kuitenkin haluaisimme euroalueesta kallion, joka torjuisi rahoituskriisin aallot, kallion, jolle voisimme kiivetä ja joka suojaisi meitä hyytäviltä tuulilta.
But we would really like the Euro Zone to become a rock, which would beat back the waves of the financial crisis, a rock which we could climb onto and where we could seek shelter from the icy winds.
FinnishTyöllisyyden alalla tätä ajanjaksoa ovat leimanneet joukkoirtisanomisten aallot suurissa ylikansallisissa ryhmittymissä, joiden voitot ovat miljoonia euroja, kuten Marks & Spencer tai Danone.
In employment, this period was marked by a huge wave of redundancies in large transnational groups that are making millions of euros in profits, like Marks & Spencer and Danone.