DE feuert ab
volume_up

Synonyymit (saksaksi) ilmaisulle "abfeuern":

abfeuern

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "feuert ab" englanniksi

feuert
English
feuern verbi
Feuer substantiivi
ab adverbi
English
ab prepositio
ab
English