"vill absolut" - Englanninkielinen käännös

SV

"vill absolut" englanniksi

EN
SV

vill absolut {verbi}

volume_up
vill absolut (myös: ska, kommer att, kan, torde)
Offer som vill samarbeta med myndigheterna vill absolut inte ha någon kontakt med brottslingarna, inte ens på avstånd.
Victims willing to cooperate with the authorities want absolutely no contact at all with the criminals, not even from a distance.
Så vi vill absolut följa upp detta på ett försiktigt och samordnat sätt, i samarbete med medlemsländerna, för att se vad mer som krävs i förebyggande syfte.
So we will definitely follow this up in a careful and coordinated way, in cooperation with the Member States, in order to see what more is needed as regards prevention.
Namnet borde ha varit " kontor ", eftersom denna organisation teoretiskt endast avger yttranden, men kommissionen vill absolut ha " Myndighet ", och man kan gissa varför.
The name should have been 'Agency ' because in theory this body will be simply issuing opinions, but the Commission insists absolutely on the word 'Authority ', and it is easy to see why.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "vill absolut" englanniksi

vill verbi
vilja substantiivi
vilja verbi
absolut adjektiivi
absolut adverbi

Esimerkkejä "vill absolut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi vill absolut inte att det ena landet skjuter över sitt ansvar på det andra.
We most certainly do not want one country to shift its responsibility to another.
SwedishVi vill absolut inte, och det har redan sagts flera gånger, att det beloppet ges ut.
We certainly do not want that money to be spent, as has already been said here.
SwedishVi vill absolut undvika kollektiva skadeståndsanspråk i Europa av amerikansk modell.
We definitely want to avoid collective claims in Europe along the lines of the US model.
SwedishDet handlar om en gränskonflikt som befolkningen absolut inte vill ha.
We have a frontier conflict here which the population certainly does not want.
SwedishDe ser på västra Europa som en plats vars standarder de absolut vill uppnå.
They look upon Western Europe as a place whose standards they absolutely want to achieve.
SwedishSlutligen vill jag absolut ta upp diskussionen om bromerade flamskyddsmedel.
Finally, I should definitely like to mention the discussion on brominated flame retardants.
SwedishOm ni nu absolut vill såga av stolsben så skulle jag vilja föreslå att ni tar Solanas stolsben.
In my view, he has been given a leading role in the Balkans for no good reason.
SwedishOm ni nu absolut vill såga av stolsben så skulle jag vilja föreslå att ni tar Solanas stolsben.
If you are having a go at chair legs, could you take those of Mr Solana' s chair?
SwedishJag vill absolut att vi ska ha tillgång till alla möjliga alternativ.
I am determined that we should have all the possible options on the table.
SwedishJag vill absolut aldrig behöva höra frasen att vi bara är den som betalar, inte agerar.
I absolutely want us to move away from ever hearing the phrase 'payer, not a player' again.
SwedishMen det verkar som om PPE-DE, liksom andra på den motsatta sidan, absolut inte vill det.
But the EPP it seems, and others opposite, clearly do not want that.
SwedishDärför vill jag absolut inte förneka nödvändigheten av den föreslagna bestämmelsen.
For that reason, I certainly do not wish to deny the necessity of this proposal for a regulation.
SwedishJag vill dock absolut säga till Breyer att jag inte utsatts för några som helst påtryckningar.
I would, however, like to tell Mrs Breyer that I have not been subject to any pressure.
SwedishVi vill absolut ha ett gemensamt asylsystem men inte på bekostnad av en utopisk tillnärmning.
We certainly want a common asylum system, but not at the cost of a utopian harmonisation.
SwedishJag vill absolut be kommissionen överväga sin ståndpunkt.
Hence my recommendation, Commissioner: I urge the Commission to rethink its position.
SwedishJag vill göra en sak absolut klar: jag är inte heller emot förslagen.
I should at this point also like to make something else quite clear: I am not against them either.
SwedishDet är en generell regel: Gör vad du vill, men du får absolut inte ljuga.
The general rule is, do as you like but on no account lie.
SwedishJag vill absolut inte ifrågasätta er sakkunnighet i institutionella frågor.
Commissioner, I do not wish to call into question your expertise regarding institutional issues.
SwedishÄven ni har nämnt flera rättsakter som vi absolut vill göra framsteg med.
You, too, have mentioned here several laws in connection with which we definitely wish to make progress.
SwedishDet vill vi absolut inte bidra till.
That is an extremely bad portent for a democratic Europe, and we want absolutely no part in it.