SV

vill {verbi}

volume_up
Vi vill inte stå i vägen för kommissionen om den vill utöva sin företrädesrätt.
We will not stand in the way of the Commission's exercising its prerogatives.
Avslutningsvis vill jag säga att vi också stöder Gallaghers betänkande, som jag också vill tacka.
Finally, we will also support the report by Mr Gallagher who I also congratulate.
Först dispensordningen, vilket vill säga ändringsförslag 16, 17 och 22.
First, I will consider the derogations, that is, Amendments Nos 16, 17 and 22.
De vill inte längre bli bedragna, och de vill fatta sina egna beslut.
They no longer wish to be cheated, and they wish to make their own decisions.
. – Jag vill fästa ordförandeskapets uppmärksamhet på Euratomfördraget.
I wish to draw the attention of the presidency to the Euratom Treaty.
För det andra vill vi ha demokrati, och vi vill ha öppenhet i beslutsprocessen.
Secondly, because we wish to have democracy, and openness in the decision-making process.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "vilja":

vilja

Esimerkkejä "vill"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishIngen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.
No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
SwedishJag vet dock att han gärna vill veta resultatet av vårt arbete och omröstningen.
But I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
SwedishJag vill gratulera föredraganden till ett väldigt bra och grundligt betänkande.
I should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.
SwedishJag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
I would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
SwedishVi vill särskilt betona att vi avser att bekämpa alla former av social dumpning.
It is our plan, we are anxious to state, to combat all forms of social dumping.
SwedishJag vill gratulera Helmut Kuhne till hans utmärkta betänkande.
(HU) Mr President, I would like to congratulate Mr Kuhne on his excellent report.
SwedishHan vidtog mycket snabba åtgärder, och för detta vill jag verkligen tacka honom.
He took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
SwedishJag vill emellertid bara tillägga att detta måste vara kärnan i vår resolution.
I would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
SwedishJag vill därför förespråka att man tar itu med problemet på ett integrerat sätt.
I would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
SwedishJag vill verkligen uttrycka min uppriktiga uppskattning till skuggföredraganden.
Indeed, I would like to express my sincere appreciation to the shadow rapporteur.
SwedishParlamentet vill understryka att det är viktigt att denna utveckling fortsätter.
Parliament wants to emphasise how important it is to continue this development.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller.
Europe - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
SwedishJag vill gratulera Reimer Böge för hans balanserade betänkande.
   . Mr President, I should like to congratulate Mr Böge on his balanced report.
SwedishEuropeiska unionen har kastats in i denna kris för att den inte vet vad den vill.
Europe has been plunged into this crisis because it does not know what it wants.
SwedishSom reaktion på förhandlingstexten vill vi göra två mycket viktiga klargöranden.
Our response to the text for the negotiations is to make two very clear points.
SwedishPå så sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishJag vill uppmärksamma ett antal viktiga aspekter i ert betänkande, herr Navarro.
I would like to draw attention to certain key aspects of your report, Mr Navarro.
SwedishOmröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
The vote will take place today, at 11 a.m., that is to say in a few minutes time.
SwedishJag vill också gratulera vår nya kommissionsledamot till hans debut här i kväll.
I would also like to congratulate our new Commissioner on his debut this evening.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
To finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.