"vilket" - Englanninkielinen käännös

SV

"vilket" englanniksi

SV vilket
volume_up
{pronomini}

vilket (myös: det, denna, detta, dessa)
volume_up
that {pron.}
Om världens former dör, vilket är merverkligt... jaget som dör eller jag den oändlige?
If the forms of this world die, which is more real... the me that dies or the me that's infinite?
Förklara gärna på vilket vis texten från den 2 oktober innebär något positivt och nödvändigt.
Do, please, persuade us that this text from 2 October is a positive and necessary thing.
Det är viktigt för att det berättar för oss att vilket objekt som helst kan bli ett svart hål.
It's important because it tells us that any object can become a black hole.
vilket (myös: som, vilken, vem, vilka)
volume_up
which {pron.}
Jag ber om ursäkt, men vilket ämne vi är på nu?
Mr President, sorry, could you tell me which subject we are on now?
Vi föreslog tolv år, eftersom vi kände att vi skulle få förståelse för detta, vilket vi också fick.
We put in 12 years because we felt we would get some sort of consensus for it, which we did.
Men vilket medlemsland har en omfattande lagstiftning kring märkning?
Which of the Member States have comprehensive legislation which includes labelling?
vilket (myös: alla, vad, vilken, sådan)
volume_up
what {pron.}
(EL) Vilken sorg, vilket lidande, vilken smärta och vilket hat terrorism innebär!
(EL) What grief, what suffering, what pain, what hate terrorism involves!
Vilket slags människor utbildar skolan, och för vilket slags samhälle förbereder den dem?
What type of person do schools mould and for what sort of society?
Vilka konkreta åtgärder ämnar kommissionen vidta och inom vilket tidsperspektiv?
What specific measures will it undertake to that end, and within what time-framework?

Esimerkkejä "vilket"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDetta har blivit sagt och det är tyvärr sant, vilket många av er har poängterat.
That has been said, and unfortunately it is true, as many of you have emphasised.
SwedishHans överklagande skall höras den 13 april, vilket med andra ord är i övermorgon.
His appeal is to be heard on 13 April, or in other words the day after tomorrow.
SwedishTjänsternas kvalitet måste höjas, vilket med rätta påpekas i Cashmans betänkande.
A better quality of service is needed, as the Cashman report rightly points out.
SwedishÄven minskade kvoter skulle kunna vara effektiva, vilket föredraganden tänkt på.
A quota reduction such as the rapporteur has suggested could also be effective.
SwedishDet leder också till att regnskogar förstörs, vilket har förödande konsekvenser.
It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
Swedishvilket sätt har rådet för avsikt att ta upp denna fråga med berörda regeringar?
How does the Council intend to raise such issues with the governments concerned?
SwedishDen garanterade bara ett minimiskydd, vilket definitivt inte var tillräckligt.
It guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
SwedishVi bör hålla detta i tanken, vilket jag är övertygad om att kommissionen har gjort
We ought to bear this in mind, something I am convinced the Commission has done.
SwedishJag vill börja med att kommentera det sätt på vilket rådet behandlar parlamentet.
I would like to start by commenting on the way the Council deals with Parliament.
SwedishFöredraganden riktade själv stark kritik mot detta, vilket jag tackar honom för.
The rapporteur himself criticised this very firmly and I would thank him for that.
SwedishInvandringen behöver också kopplas till sysselsättningen, vilket redan har gjorts.
Immigration also needs to be linked to employment, as has already been the case.
SwedishDet är vår roll, vilket för övrigt på nytt har bekräftas av Amsterdamfördraget.
This is our role, confirmed yet again, I might say, by the Treaty of Amsterdam.
SwedishVi måste öppna och reformera de europeiska ekonomierna, vilket är ganska bråttom.
We must open up and reform the European economies as a matter of some urgency.
SwedishHela projektet baserades givetvis på en lögn, vilket Herman Van Rompuy har erkänt.
This whole project was based, of course, on a lie, as Mr Van Rompuy has admitted.
SwedishEnergi är nu ett gemensamt ansvar, vilket banar väg för en gemensam EU-politik.
Energy is now a joint responsibility, paving the way for a common European policy.
SwedishVilket sedan skulle utsträckas till förbindelser mellan Europa och södra Afrika.
It could then be extended to relations between Europe and sub-Saharan Africa.
SwedishVi kommer också att öka öppenheten, vilket flera ledamöter med rätta efterlyste.
It will also step up transparency, rightly called for by a number of Members.
SwedishLiksom jag redan har sagt, beror mycket på det sätt på vilket fördraget tillämpas.
As I have already said, much depends on the way the Treaty will be implemented.
SwedishGenom detta förslag införs några oacceptabla åtgärder, vilket är mer allvarligt.
I shall devote the last seconds of my speaking time to Mrs Korhola’ s report.
SwedishVi hoppas att andra kommer att följa henne, vilket är naturligt i en demokrati.
Let us hope that others will join her in the future, as is natural in a democracy.