"vilken" - Englanninkielinen käännös

SV

"vilken" englanniksi

SV vilken
volume_up
{pronomini}

1. yleinen

vilken (myös: alla, vad, vilket, sådan)
volume_up
what {pron.}
Vi kan emellertid rösta med vilken grupp som helst, bara vi instämmer i vad de föreslår.
However, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
(EL) Vilken sorg, vilket lidande, vilken smärta och vilket hat terrorism innebär!
(EL) What grief, what suffering, what pain, what hate terrorism involves!
Men vi måste fråga oss själva vilken typ av livsmedel som jordbrukare får.
We must, however, also ask ourselves what kind of foodstuffs farmers are receiving.
vilken (myös: som, vilket, vem, vilka)
volume_up
which {pron.}
Vilken grupp i vilket sjukhus i vilken medlemsstat har nyheter att rapportera?
Which team in which hospital in which Member State has news to report?
Libanon är en brännpunkt från vilken vi kan verka och genom vilken vi kan verka.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Vem kan idag säga vilken stat som kommer med och vilken som inte kommer med?
Now who can say which will be in and which will be out?
vilken (myös: det, denna, detta, dessa)
volume_up
that {pron.}
Vilken läkare, vilken specialist som helst, kan berätta det.
Any doctor, any specialist will tell you that.
Det visar tydligt vilken betydelse parlamentet tillmäter Medelhavsområdet.
It clearly shows the importance that Parliament gives to the Mediterranean region.
Vilken fråga skall man ställa om dessa företags pensionsfonder?
What is the question that must be asked regarding these companies ' pension funds?
Vi vill alla ha högsta möjliga standard på fartyg oberoende av vilken flagg de för.
We all want the highest standards for ships whatever flag they may be flying.
Vilken titel vi än väljer kommer det att bli språkliga eller andra problem.
Whatever title we choose, there will be linguistic or other problems with it.
Alltså vore vilken position parlamentet än intog på denna punkt helt utan mening.
Therefore whatever position Parliament were to take on this point would be meaningless.

2. "av vilket, av vilka"

vilken (myös: vilka, som, vem)
volume_up
whom {pron.}
Ta t.ex. referenskonsumenten - mot vilken vilseledande reklam bedöms.
For example, take the benchmark consumer - against whom misleading advertising is assessed.
I vems namn och för vilken sak skulle Stoiber kräva Prodis avgång?
On behalf of whom or what would Mr Stoiber call for Mr Prodi to resign?
I dag talar vi dock om någon för vilken diamanter kan ha blivit en förbannelse.
Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.

Esimerkkejä "vilken"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishObjektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
The object bar may look slightly different depending to the module you are using.
SwedishVi kände med vilken entusiasm ni redan förbereder er för att arrangera detta VM.
We realise how enthusiastic you are about preparing to organise the World Cup.
SwedishMen vi måste titta på vilken omsorg som tillhandahålls, eftersom kvalitet kostar.
However, we must look at the services being supplied, because quality costs money.
SwedishEU:s medborgare har och bör ha rätt att söka arbete i vilken medlemsstat som helst.
EU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.
SwedishKan de ange i vilken klausul som den här sortens mångsidiga utveckling föreskrivs?
Could they bring me the clause that provides for this sort of protean development?
Swedish Kan kommissionen ge besked om vilken hamn tankern avseglat från innan den sjönk?
 Can the Commission indicate the tanker's previous port of call before the sinking?
Swedishposition (valfri) är den position i texten från och med vilken sökningen ska ske.
Position (optional) is the position in the text where the search is to start.
SwedishI vilken mån skall de egna åtgärderna gälla, i vilken mån flexibilitetsmekanismerna?
How extensive should domestic measures be, compared with flexibility mechanisms?
SwedishVilken skrattretande förmätenhet att tro att vi är moraliskt överlägsna alla andra!
How absurdly presumptuous of us to think we are morally superior to the others!
SwedishDet handlade om att ännu mer exakt säga i vilken riktning parlamentet vill gå.
To be more precise, this report is about the direction Parliament wishes to go in.
SwedishEU: s medborgare har och bör ha rätt att söka arbete i vilken medlemsstat som helst.
EU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.
SwedishAllt kommer naturligtvis att bero på vilken ambitionsnivå vi kan ge denna politik.
All this will, of course, depend on the level of our ambition towards this policy.
SwedishDet får inte vara så att utslaget beror på vilken myndighet som beslutar om det.
Judgments must not be allowed to vary according to the authority making it.
SwedishJag talar om den period under vilken detta mycket viktiga direktiv skall genomföras.
I am talking about the period for the implementation of this essential directive.
SwedishDet är ju fråga om logistiken i Europeiska unionen, vilken vi nu försöker bygga upp.
It is about a logistics system in the European Union that we are trying to build.
SwedishOm detta var ett brottmål skulle det kastas ut ur vilken domstol som helst i världen.
If this were a criminal case, it would be thrown out of any court in this world.
SwedishVilken skulle vara kommissionens legitimitet om den inte stod under kontroll?
I believe that is exactly where the basis of the Commission's legitimacy lies.
SwedishDet är också viktigt att fastställa vilken roll samordnaren mot terrorismen ska ha.
It is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
SwedishDet är viktigt med tanke på vilken situation som dessa människor befinner sig i.
That is important when we consider the situation that these people are in.
SwedishDen frågan handlar ytterst om vilken respekt vi ser för det arbete som EU genomför.
That issue is ultimately about the respect we perceive for the work done by the EU.