"vilka" - Englanninkielinen käännös

SV

"vilka" englanniksi

SV vilka
volume_up
{pronomini}

vilka (myös: det, denna, detta, dessa)
volume_up
that {pron.}
Den har mikrober i sig vilka vanligvis förknippas med vår hud och vår mun, vår saliv.
It has microbes on it that are commonly associated with our skin and with our mouth, our spit.
Vilka verktyg, vilka förfaranden behöver vi för att utföra dem?
What are the tools, what are the procedures, that we need in order to perform them?
Vilka åtaganden har Grekland gjort och vilka av dess rekommendationer har följts?
What are Greece's commitments and what recommendations have been made to that country?
vilka (myös: alla, vad, vilken, vilket)
volume_up
what {pron.}
Vi måste gå tillbaka till ritbordet och fråga oss vilka våra prioriteringar är.
We have to go back to the drawing board and ask ourselves what our priorities are.
Varför denna hemlighetsfullhet, vilka slutsatser drogs och vilka beslut antogs?
Why the secrecy, what were the conclusions and what decisions were taken?
Vilka goda avsikter, vilka goda förslag, vilken viktig grönbok från kommissionen!
What a good aim, what fine proposals, what an important Commission report!
vilka (myös: som, vilken, vilket, vem)
volume_up
which {pron.}
Det är konsumenternas sak att välja vilka produkter de vill använda.
It is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
Det är upp till församlingen att avgöra vilka ämnen den ska diskutera.
It is up to the Assembly to decide for itself which topics it wants to discuss.
Vilka medlemsstater stöder det förbättrade fördraget, och vilka avvisar det?
Which Member States support the improved Treaty, and which reject it?
vilka (myös: som, vem)
volume_up
who {pron.}
Vilka deltar, vilka är utestängda och vilka närvarade till exempel i Berlin?
Who is involved; who is being excluded; and who, for example, was present in Berlin?
Det kan vara tillräckligt om ordföranden meddelar vilka som är för, och vilka som är emot.
It might be sufficient for the President to say who is in favour, who is against.
Taking the example of the antiviral drugs: who has, and who does not have, these?
vilka (myös: som, vilken, vem)
volume_up
whom {pron.}
Det finns många människor i Kina för vilka detta avtal inte är goda nyheter.
There are many people in China for whom this agreement does not spell good news.
För vilka tillåter vi då användning av förbjudna substanser och för vilka förbjuder vi användningen av dem?
To whom, then, are we allowing the use of drugs and from whom are we forbidding them?
Balans mellan vilka: mellan upphovsmän och offentligt intresse.
A balance between whom? Between rightholders and the public interest.

Esimerkkejä "vilka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Swedishvilka befogenheter varje intern enhet vid de europeiska institutionerna har,
– the remit of competences of each of the European Institutions’ internal units,
SwedishDet fanns också fem rekommendationer vilka inte togs hänsyn till överhuvudtaget.
There were five recommendations that were not taken into consideration at all.
SwedishJag följer med stort intresse vilka effekter de åtgärder de vidtar kommer att få.
I am watching for the effects of the measures they are taking with great interest.
SwedishDet var inte vilka invandrare som helst: det var somalier, herr rådsordförande!
These were not just any immigrants: they were Somalis, Mr President-in-Office!
SwedishVilka datum och tillvägagångssätt som gäller kan man läsa om på vår hemsida.
Information about when and how to apply are posted on the University’s web-site.
SwedishNär dessa fakta väl har etablerats kan man bestämma vilka åtgärder som är de bästa.
Once the facts have been established the best course of action can be determined.
SwedishJag är medveten om vilka svårigheter rådet har stött på för att finna en kompromiss.
I am aware of the difficulties the Council experienced in finding a compromise.
SwedishDessutom kan vi på detta sätt se vilka konkreta framsteg som har gjorts på ett år.
In addition, in this way we can see the material progress made within a year.
SwedishVi anser att det här beror på det sätt och den hastighet med vilka övergången sker.
We believe that it therefore comes down to the how and when of the changeover.
SwedishTänk vilka insatser som måste till för det ändamålet, särskilt när det gäller budget.
Imagine the effort that will be needed for this, particularly in budgetary terms.
SwedishTa reda på vilka masterprogram och forskarutbildningar som deltar i Erasmus Mundus.
Check out online the Masters and PhD programmes that participate in Erasmus Mundus.
Swedishvärde 1; värde 2,...värde 30 är de värden ur vilka antalet argument räknas fram.
Value1; value2,... are 1 to 30 values arguments representing the values to be counted.
SwedishDet berör vilka psykologiska effekter detta får på dessa barn när de blir äldre.
It deals with the psychological effects that has on those children as they grow older.
SwedishDet är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om vilka ändringar som kan behövas.
It is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed.
SwedishBåda institutionerna klargör vilka områden detta koncept främst bör tillämpas på.
Both institutions identify the most important areas where this idea should be applied.
SwedishSe till att ta reda på vilka momsregler som gäller innan du köper bil utomlands.
Make sure you know the VAT rules before buying a car elsewhere in the EU.
SwedishVilka åtgärder vidtar kommissionen för närvarande när det gäller den här tjänsten?
However, there have also been other political and administrative obstacles.
SwedishOch har varit väldigt kul att se vilka som har titta på dem sen vi la upp dem.
And it's been really fun since we put them up to see where these have gone.
SwedishDessutom måste kommissionen ange vilka delar av metoden som den vill använda.
Moreover, the Commission must indicate the components of the method it wants to use.
SwedishDen visar vilka underverk européerna kan åstadkomma när de gör gemensam sak.
It demonstrates the best that Europe can achieve when everyone joins forces.