"varje" - Englanninkielinen käännös

SV

"varje" englanniksi

volume_up
varje {artikkeli}
EN

SV varje
volume_up
{pronomini}

volume_up
each {pron.}
Såvitt jag vet har varje kommissionsledamot rätt till 20 minuter.
(EL) Madam President, as far as I know, we allow each Commissioner 20 minutes.
Det beror således på er och om ni inbjuder mig varje månad så kommer jag.
So it is up to you: if you invite me each month, I will be here.
Varje person är unik och varje mänsklig varelse innesluter en del av det heliga.
Each person is unique; there is something sacred in each human being.
varje (myös: all, varenda, var)
volume_up
every {pron.}
Den drabbar varje företag, varje arbetstagare, varje husägare och också varje familj.
It is hitting every business, every worker, every homeowner and every family too.
Och det gjorde mediabranschen förskräckta - det skrämde dem varje gång.
And this freaked the media businesses out -- it freaked them out every time.
Varje företag, varje land och varje medborgare måste dra sitt strå till stacken.
Every company, every country and every citizen will have to make an effort.
volume_up
any {pron.}
Det är mycket lätt att blockera varje framsteg, varje reform av EU-instruktionerna.
It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
Varje dröjsmål skadar affärerna och hotar arbetsplatser.
Any delay will be bad for business and any delay will jeopardize jobs.
Vad betalningarna anbelangar måste varje överbudgetering verkligen undvikas.
As far as payments are concerned, any over-budgeting must certainly be avoided.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "varje":

varje
Swedish

Esimerkkejä "varje"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishParlamentet kommer i varje fall under nästa år att bli en mycket hårdare motpart.
In all events, Parliament will be a much tougher negotiating partner next year.
SwedishJag anser att föredraganden har sett till att det i varje fall bildar en helhet.
I think the rapporteur has seen to it that it covers the whole issue, however.
SwedishI mitt hemland ser vi nästan varje vecka hur nynazister försöker köpa fastigheter.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
SwedishDe kommer att granskas varje år och bytas ut mot andra så snart de är slutförda.
They will be reviewed annually and replaced as soon as they reach completion.
SwedishNi har i varje fall talat som om det vore vår grupps fel att det nu inte har skett.
You were talking as if it was my group's fault that nothing has happened so far.
SwedishHittillsvarande forskningsresultat på detta område är i varje fall otillräckliga.
The research results available so far are, in this area at least, inadequate.
SwedishVarje år korsar varor och tjänster oceanen till ett värde av 50 miljarder euro.
We have goods and services worth EUR 50 billion crossing the ocean annually.
SwedishFrån och 2012 måste sektorn släppa ut 1,5 procent mindre växthusgaser varje år.
From 2012 the sector will have to emit 1.5% fewer greenhouse gases per year.
SwedishDärför ber jag er att ni gör ert bästa för att hålla tiderna för varje debatt.
I would therefore ask you to adhere as closely as possible to the scheduled timing.
SwedishLåt oss se till att varje människa kan hävda sin asylrätt i Europeiska unionen.
Let us ensure that everyone can claim the right of asylum within the European Union.
SwedishDessutom, i vilken mån är varje tredje land i dag verkligen anvisat till EU-medel?
Moreover, to what extent are third countries now really all dependent upon EU funds?
SwedishEfter varje dokumentnamn visas inom parentes om dokumentet är aktivt eller inaktivt.
The status (active, inactive) of the document is shown in brackets after the name.
SwedishI hela EU inträffar varje år omkring 4,8 miljoner arbetsrelaterade olyckor.
Throughout the EU there are about 4.8 million work-related accidents per year.
SwedishDär handlar det om att ta fingeravtrycken av 20 miljoner personer varje år.
For the visas, the fingerprints of 20 million people per year are to be taken.
SwedishG20 vill ta itu med detta genom ett informationsutbyte i varje enskilt fall.
The G20 wants to tackle it on the basis of case-by-case information exchange.
SwedishVarje dag väljer människor från grannländerna Luxemburg som sin arbetsplats.
Everyday, people from neighbouring countries choose Luxembourg as their work place.
SwedishVarje åtgärd som främjar ett företagsvänligt klimat har stöd från vår grupp.
This, however, is not enough to significantly improve the situation in this sphere.
SwedishVi vet alla att Nobelpriset överstiger en miljon dollar för varje pristagare.
We all know that the Nobel Prize is worth close to a million dollars for the winner.
SwedishVarje gång man presenterar ändringsförslag nämner man upphovsmannens namn.
Madam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.
SwedishFör varje enskild satellit bör frekvenserna vara desamma i alla EU:s medlemsstater.
For the given satellite, the frequencies should be the same for all EU Member States.