"vad gäller" - Englanninkielinen käännös

SV

"vad gäller" englanniksi

EN
EN

SV vad gäller
volume_up
[esimerkki]

1. "rörande"

vad gäller
volume_up
as to [esim.] (concerning)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "vad gäller" englanniksi

vad substantiivi
vad adverbi
English
vad pronomini
English
vad interjektio
English
gäller verbi
English
gälla verbi
galler substantiivi
våd substantiivi
English
väd substantiivi
English

Esimerkkejä "vad gäller"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishVi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.
We are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.
SwedishVad gäller frågan om universiteten skall jag ta med mig den som ett initiativ.
As regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.
SwedishJag vill inte försöka harmonisera något vad gäller reformer av välfärdsstaten.
I do not want to harmonise anything with regard to reform of the welfare state.
SwedishVad gäller den tredje frågan: om så är fallet, vad kommer kommissionens svar bli?
On the third question: if that is the case, what will the Commission’s response be?
SwedishEn mycket viktig fråga är naturligtvis skannrarnas säkerhet vad gäller hälsa.
A very important question is, of course, the safety of the scanners for health.
SwedishVad gäller för mycket pappersarbete redogjorde Morgan noggrant för problemet.
As far as excessive paper is concerned, the dilemma is spelt out by Mrs Morgan.
SwedishVad gäller de felaktiga formlerna sker hoppen bara till de formler som orsakar fel.
For incorrect formulas, you jump only to formulas that have resulted in errors.
SwedishVår entusiasm får inte förblinda oss vad gäller de många problem Malta för med sig.
Our enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
SwedishVad gäller länderna i Öst- och Centraleuropa gör vi detta bäst genom projekt.
With the Eastern and Central European countries we do this best through projects.
SwedishDet innefattar modernisering av båtar, särskilt vad gäller säkerheten ombord.
The inshore fisheries sector is badly in need of development and modernisation.
SwedishJag är parlamentets föredragande vad gäller de riktlinjer som vi diskuterar nu.
I am Parliament's rapporteur when it comes to the guidelines we are discussing now.
SwedishDet var tvivelaktigt drivet av kriterier vad gäller utformningen och inte utförande.
It was very questionably driven by design criteria and not performance criteria.
SwedishVi vet nu att det inte finns någon tröskel vad gäller radioaktivitetens effekter.
We now know that there is no threshold with regard to the effects of radioactivity.
SwedishFör det andra: protektionism vad gäller vissa färdiga produkter från Sydafrika.
Secondly, protectionism with regard to certain finished products from South Africa.
SwedishJust detta betänkande går i en generös riktning vad gäller flyktingpolitiken.
This report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.
SwedishVi behöver en enhetlig elektrifiering, i synnerhet vad gäller spänning och frekvens.
We need uniform electrification, especially in relation to voltage and frequency.
SwedishDet är detta som inspirerat oss till att föreslå samma sak vad gäller statligt stöd.
It was this which inspired us to propose the same thing with regard to state aid.
SwedishVad gäller den tredje frågan: om så är fallet, vad kommer kommissionens svar bli?
On the third question: if that is the case, what will the Commission’ s response be?
SwedishVad gäller ändringsförslag 1, säger ni att det inte bringar större klarhet.
With regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.