SV väldig
volume_up
{adjektiivi}

väldig (myös: betydelsefull, betydande, ivrig, hög)
volume_up
great {adj.}
Ryssland är stort och tsaren är väldig " hette det förr.
'Russia is great, and the Tsar is far away ' is what they used to say.
Ryssland är stort och tsaren är väldig" hette det förr.
'Russia is great, and the Tsar is far away' is what they used to say.
I fallet Michelin blev det en väldig uppståndelse.
Michelin caused a great stir.
väldig (myös: enorm, mycket stor)
volume_up
huge {adj.}
Det är där en väldig mängd initiativtagare – och arbetsgivare – måste stampas fram.
It is there that a huge army of challengers – and employers – must be found.
Den enorma uppföljningsuppgiften kommer utan tvekan att bli en väldig utmaning.
Certainly, the enormous follow-up task is going to be a huge challenge.
Den utkämpar en väldig kamp utan några kommunikationsresurser.
It is fighting a huge fight with no means of communication.
väldig (myös: enorm, mäktig, oerhörd, allsmäktig)
väldig (myös: enorm, skräckinjagande)
Det är väldigt praktiskt och extremt häftigt.
That's very practical and extremely awesome.
(Skratt) Så vi gav oss, och tog den väldigt praktiska vägen, som var lite mindre häftig.
(Laughter) Now again, we kind of caved in, and we did the very practical approach, which was a bit less awesome.
väldig (myös: enorm, kolossal, jättelik)
Men vi måste vara försiktiga och komma ihåg att en väldig mängd arbete återstår att slutföra innan ett konstitutionellt fördrag för Europeiska unionen är i hamn.
But we must be careful and remember that an extensive amount of work remains to be completed before a European Union Constitutional Treaty is agreed.
väldig (myös: kolossal, mäktig, stark)
volume_up
mighty {adj.}
Det gäller humanitärt bistånd till Turkiet för reparationer av de skador som orsakats av en väldig naturkatastrof.
It is a question of humanitarian assistance to Turkey to repair the destruction caused by a mighty natural disaster.
That's mighty decent of you, eh.
Unionens oförmåga att tala med en röst, från Irak till Indien, gör att det är väldigt svårt för Förenta staterna att veta var vi står.
The Union's failure to speak with one voice, from Iraq to India, makes it mighty difficult for the US to know where we stand.
Är det inte väldigt enkelt att gömma den sortens vapen i grottor i ett land med så många otillgängliga bergsområden?
Is it not very easy, given that the country has so many inaccessible mountainous regions, to hide weapons of this kind in caves?
Om vi hade analyserat de uppgifter vi redan har tillgång till skulle vi förmodligen kunna konstatera att väldigt många, hundratals, kanske tusentals postkontor i bergsområdena har stängts.
If we were to analyse the data already available to us, we would probably discover that a great deal, hundreds, maybe thousands of post offices have been closed in mountainous areas.
väldig (myös: enorm, kolossal)
volume_up
thumping {adj.} [Brit. eng.]
väldig (myös: jätte-, hejdundrande)
väldig (myös: kolossal)
väldig (myös: jätte-, jättestor)
väldig (myös: omfattande, oöverskådlig)
volume_up
vast {adj.}
Alla sådana projekt kräver tillskott av en väldig mängd politiskt kapital.
All such projects require the injection of a vast amount of political capital.
This is a vast potential market.
That too is a vast improvement.
väldig (myös: enorm, fantastisk, kolossal, oerhörd)
Detta gav också väldig drivkraft till de utvecklingsmål för millenniet som sedan utarbetades.
This also gave a tremendous boost to the millennium development objectives that were subsequently formulated.
Det finns också en väldig potential bland dessa äldre människor som vi kan utnyttja från alla sidor.
There is also a tremendous potential amongst these elderly people which we could use on all sides.
EU har en väldig språklig och kulturell mångfald, vilket bör utnyttjas genom den audiovisuella sektorn.
Europe has tremendous linguistic and cultural diversity and this must be capitalised on through the audiovisual sector.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "väldig":

väldig

Esimerkkejä "väldig"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMen viktigare än så, låt mig säga det: Jag kommer att komma väldig nära nu.
But more importantly, let me tell you -- I'm going to come up really close here.
SwedishJordbrukets gemensamma finansiering skulle ha en väldig effekt på nettoinbetalningar.
The common funding of agriculture would have an immense impact on net contributions.
SwedishSom min kollega från Sverige tidigare sade, har det alltså skett en väldig svängning.
As my Swedish colleague mentioned earlier, the situation has now changed significantly.
SwedishNu kräver vi med väldig tyngd att Perwez Kambakhsh omedelbart friges.
We now emphatically demand that Perwiz Kambakhsh be released immediately.
SwedishKommissionen har varit väldig tydlig med sin ståndpunkt i denna fråga under förhandlingarna.
It made its position on the matter very clear during the negotiations.
SwedishArbetslöshetsutgifterna är ju en väldig nationalekonomisk belastning.
The costs of unemployment are a heavy drain on national economies.
SwedishFör administrationen av strukturfonderna har man byggt upp en väldig och komplicerad byråkrati.
An enormous and complex bureaucracy has been established to administer the Structural Funds.
Swedish(Applåder) Men dessa tre personer känner inte varandra, men de har en väldig massa gemensamt.
(Applause) But these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.
SwedishJag hoppas att jag har klargjort vilken väldig uppgift vi står inför.
I hope I have made it clear what a formidable task we face.
SwedishDenna artikel är en väldig stötesten när det gäller att skapa förutsättningar för ett effektivt konsumentskydd.
I should like to hear from the Commissioner whether he will be adopting this amendment.
SwedishUtvidgningen mot öst är inte bara en ekonomisk process utan en väldig inlärningsprocess för oss alla.
Enlargement towards the east is not merely an economic process; it is a gigantic learning curve for us all.
SwedishVi kommer inte att glömma bort att ni har sagt att ni inte vill reducera EU till en väldig, avhumaniserad marknad.
You will allow me to express my surprise at the UK’ s reaction with regard to European farmers.
SwedishDe har varit till en väldig nytta för hela mänskligheten.
All humanity has derived enormous benefit from them.
SwedishPengarna är mycket välkomna, de gör en väldig skillnad.
The money is most welcome; it makes a big difference.
SwedishVi var inte särskilt duktiga, men vi hade en väldig tur.
We were not all that good, but we were very lucky.
SwedishFramstegen på området har varit en väldig besvikelse.
Progress on the ground has been very disappointing.
SwedishSåledes skulle han i sig förena skyldigheter av mycket skilda slag, vilket skulle leda till en väldig blandning av stilar.
He would therefore combine very different responsibilities, leading to a formidable mix of styles.
SwedishVi har i vårt land upptäckt att våra fängelser tycks ha väldig stark internationell ”attraktionskraft”.
In Sweden, we have discovered that our prisons are regarded as having a very strong international ‘force of attraction’.
SwedishVi har i vårt land upptäckt att våra fängelser tycks ha väldig stark internationell ” attraktionskraft ”.
In Sweden, we have discovered that our prisons are regarded as having a very strong international ‘ force of attraction’.
SwedishDet är i hög grad fråga om ekologiskt känsliga områden, mycket stora naturresurser och en väldig biologisk mångfald.
It is largely a question of ecologically sensitive areas, very large natural resources and an immense biodiversity.