SV

utslagen {Yleinen suku}

volume_up
utslagen (myös: utstött)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "utslag":

utslag

Esimerkkejä "utslagen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEn av de mest uppenbara utslagen av diskriminering utgörs av löneklyftan mellan könen.
One of the most obvious forms of discrimination against women is the gender pay gap.
SwedishSå vi kommer under alla förhållanden att få vänta på undersökningen och på de slutliga utslagen.
So, in any case, we will have to wait for the investigation and the final findings.
SwedishKonkurrensfrågan tycks också ha blivit utslagen i detta förslag.
Competition also appears to have fallen by the wayside in this proposal.
SwedishAtt leva utan att vara fattig eller bli socialt utslagen är en grundläggande mänsklig rättighet.
Being able to lead a life free from poverty and social exclusion is a fundamental human right.
SwedishDe har fräckheten att på egen hand tolka utslagen som missnöje med sittande regeringar i de båda länderna.
They have, of their own accord, the audacity to interpret the results in terms of dissatisfaction with the governments in office in both countries.
SwedishDe har fräckheten att på egen hand tolka utslagen som missnöje med sittande regeringar i de båda länderna.
They have the cheek to come up with their own interpretation of the results in terms of dissatisfaction with existing governments in the two countries.
SwedishVi är mycket besvikna över att man har accepterat en klassificering av inaktiv tid och att utslagen i EG-domstolen inte skall beaktas.
We are very disappointed that a classification of inactive time has been accepted, and that the rulings of the Court of Justice are to be disregarded.
SwedishDe etiopiska domstolarna måste snabbt granska utslagen och regeringen måste arbeta för att garantera ett oberoende domstolssystem och en fri press.
The Ethiopian courts urgently need to review the rulings and the government must work to ensure an independent justice system and a free press.
SwedishSom svar på er åsikt, herr Harbour, vill jag hävda att utslagen från EU-domstolen har varit mycket konsekventa och inte alls motstridiga.
In response to your point, Mr Harbour, I would argue that the rulings of the European Court of Justice have been very consistent and not at all contradictory.
SwedishUtslagen i EG-domstolen har bara tjänat till att underlätta sådana skattearrangemang och har därför kraftigt inkräktat på medlemsstaternas beskattningsrätt.
The rulings of the European Court of Justice have only served to make this tax arrangement easier and have therefore intruded massively into the fiscal sovereignty of the Member States.
SwedishJag inser det helt, men vi måste dra lärdom av denna erfarenhet: när havet är tomt kommer sektorn verkligen att vara utslagen.
I know that the consequences for the sector will be hard, I fully realise that, but let us learn from this experience: when the sea is empty, things really will be over for the sector.