"utbrott" - Englanninkielinen käännös

SV

"utbrott" englanniksi

SV utbrott
volume_up
{neutri}

1. yleinen

utbrott
volume_up
outbreak {subst.}
Vilken möjlighet har kommissionen att förhindra en utbrott av våldshandlingar?
What scope does the Commission have to prevent an outbreak of uncontrolled violence?
Det finns ett antal oroande aspekter på detta utbrott som jag bör nämna för er.
There are a number of worrying aspects to this outbreak which I should enumerate for you.
Den 20 februari i år konstaterades utbrott av mul- och klövsjuka i Storbritannien.
On 20 February this year, an outbreak of foot-and-mouth disease was identified in the UK.
utbrott (myös: attack)
volume_up
outburst {subst.}
Ursäkta mitt något känslomässiga utbrott, men det är så jag känner mig i dag.
Excuse my rather emotional outburst, but that is how I feel today.
Niceresultatet är inte ett utbrott av Europaskepticism.
The Nice result is not an outburst of Euro-scepticism.
Det är det enda sättet att förhindra framtida utbrott av etniskt hat i och omkring Serbien.
That is the only way to prevent future outbursts of ethnic hatred in and around Serbia.
utbrott (myös: attack, angrepp, anfall)
volume_up
attack {subst.}
Vi får aldrig mer tillåta att politisk inblandning dikterar hur vi hanterar ett utbrott.
We must never again allow political interference to dictate how we attack an outbreak.
Detta gäller även problemet med de utbrott av islamisk fundamentalism som nyligen har inträffat och som inträffade i Egypten under de våldsamma attackerna kring nyår.
This includes the problem of the outbreak of Islamic fundamentalism which has occurred in recent days and which occurred in Egypt in the savage attacks around the New Year.
utbrott (myös: dån, utspyende, rap)
volume_up
belch {subst.}
utbrott (myös: ström, explosion, anfall, salva)
volume_up
burst {subst.}
Många saker har tillmätts EU i ett utbrott av konstlat lyckorus, men vi måste ha rätt perspektiv.
Many things have been attributed to the European Union's credit in a burst of artificial euphoria, but we must put things into perspective.
Om vi nu allmänt jublar över demokratins utbrott i Egypten eller till och med Tunisien ignorerar vi verkligheten.
If we now generally rejoice at the bursting out of democracy in Egypt or even in Tunisia, then we are ignoring reality.
Och hela fenomenet att ha korta utbrott av tid att få saker gjorda påminner mig om en annan sak som inte fungerar när du blir störd, och det är sömn.
And this sort of whole phenomenon of having short bursts of time to get things done reminds me of another thing that doesn't work when you're interrupted, and that is sleep.
utbrott (myös: utströmning, uppbrusande)
Först var det finanskrisen, sedan konjunkturavmattningen och nu är det budgetunderskottens utbrott.
First, there was the financial crisis, then the recession and now the explosion in budget deficits.
Det kommer rapporter om att det på alla områden, och även inom institutionerna, införs bestämmelser som kan leda till nya utbrott i landet.
There are reports that in all areas, including in the institutions, mechanisms that could lead to a new explosion in the country are being put in place.
utbrott (myös: blixt, stråle, anfall, sken)
volume_up
flash {subst.}
utbrott (myös: storm, blåst, kuling, stark vind)
volume_up
gale {subst.}
utbrott (myös: storm, by, våg, vindstöt)
volume_up
gust {subst.}
utbrott (myös: förändring, attack, nummer, tjänst)
volume_up
turn {subst.}

2. Kuvainnollinen

utbrott
volume_up
eruption {subst.}
Vulkanens utbrott på Island har framhävt det europeiska transportnätets svaghet.
The eruption of the volcano in Iceland has highlighted to us the weakness of the European transport system.
Årets mycket lindrigare utbrott av Eyjafjallajökull har bokstavligt talat ödelagt lufttrafiken i EU.
This year's far smaller eruption of Eyjafjallajökull has literally wrought havoc with air transport in the European Union.
EU har drabbats hårt av följderna efter vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott på Island.
The European Union has been heavily affected by the consequences of the Eyjafjallajökull volcano eruption in Iceland.

Esimerkkejä "utbrott"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishSedan konfliktens utbrott för sex år sedan har antalet dödsoffer ökat till 3 500.
The number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
SwedishDetta ger EU-förslaget en viss flexibilitet att svara på oförutsedda utbrott.
This gives the EU proposal some flexibility to respond to unforeseen outbreaks.
SwedishAllt pekar på att landet sitter på en vulkan som när som helst kan få utbrott.
Everything points to the country sitting on a volcano that could erupt at any minute.
SwedishDet står klart att vulkaner fortsätter att ha utbrott, såsom denna isländska vulkan har.
It is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
Swedish(Skratt) (Applåder) Nu sade jag ju detta i ett utbrott av mild irritation.
(Laughter) (Applause) Now, obviously I said this in a fit of mild irritation.
SwedishDet är vår skyldighet att vidta åtgärder så att liknande misstag och utbrott inte upprepas.
It is our duty to take action so that similar errors and outbreaks do not occur.
SwedishNär den för 200 år sedan hade sitt senaste utbrott förblev den aktiv i tio år.
When it last erupted 200 years ago, it remained active for ten years.
SwedishDet visar att han har förstått den starka oro som rådde vid de utbrott som ägt rum tidigare.
This demonstrates that he has understood the great unease felt at past outbreaks.
SwedishTyvärr har antalet utbrott fortsatt att öka och uppgår för närvarande till 22.
Unfortunately, the number of outbreaks has continued to increase and currently amounts to 22.
SwedishDet är det enda sättet att förhindra framtida utbrott av etniskt hat i och omkring Serbien.
That is the only way to prevent future outbursts of ethnic hatred in and around Serbia.
SwedishDet förklarar några av de utbrott som han kan ha anat bakom sig.
That would explain some of the outbursts that he may have sensed behind him.
SwedishVissa restriktioner kan gälla vid lokala utbrott av djursjukdomar.
Some restrictions may apply in case of localised animal-disease outbreaks.
SwedishDen tredje punkten: hur skall vi kunna betala för liknande utbrott i framtiden?
Third point: how are we to pay for such outbreaks in future?
SwedishVid utbrott av djursjukdomar ingriper EU snabbt för att stoppa handeln om det behövs.
When there are outbreaks of animal diseases, the EU steps in quickly if necessary to freeze trade.
SwedishFolk reser mer och för med sig produkter som de inte ska, och det kan förorsaka utbrott.
People travel more and carry products that they are not supposed to and that can cause outbreaks.
SwedishAntalet samtidiga utbrott av bränder var inte heller något nytt.
Nor was the number of simultaneous outbreaks of fire unprecedented.
SwedishDet drabbar andra kategorier människor på ett sätt som normalt inte har samband med EHEC-utbrott.
It is affecting unusual groups of people in a way not normally associated with E coli outbreaks.
SwedishJa, vi vill vaccinera vid ett utbrott av mul- och klövsjuka.
Yes, we want vaccination in the event of foot and mouth outbreaks.
SwedishErkännandet att intensiv djuruppfödning ökar allvarligt risken för utbrott och epidemier.
The recognition that intensive livestock breeding seriously increases the risk of outbreaks and epidemics.
SwedishLiksom vid alla utbrott av det här slaget måste man dra lärdomar.
As with all outbreaks of this kind, lessons must be learned.