"upprörd" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprörd" englanniksi

SV upprörd
volume_up
{adjektiivi}

upprörd (myös: i oordning, kullkastad, kullstjälpt)
volume_up
upset {adj.}
Han kanske är upprörd över att José Manuel Barroso har liknat honom vid sheriffen av Nottingham.
Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham.
Jag är ganska upprörd över det sätt på vilket det muntliga ändringsförslaget avvisades.
I am quite upset at the way the oral amendment was bounced.
Därför är jag upprörd över diskussionerna om förfarandet.
That is why I am upset about the discussions about the procedure.
upprörd (myös: orolig, förvirrad)
För att uttrycka mig artigt måste jag säga att jag är upprörd över det meddelande från kommissionen som används som utgångspunkt i betänkandet.
Putting it politely, I have to say that I am disturbed by the Commission communication that this report takes as its starting point.
Jag måste säga att jag är något upprörd över bristen på reaktion på en eller två av sakfrågorna här, men jag skall komma till dem om ett ögonblick.
Mr President, I must say that I am slightly disturbed by the lack of response on one or two of the issues there, but I will come to those in one moment.
Jag blev aningen upprörd när jag noterade att ordföranden för Basel II-kommittén utgick från att den nya regeln för kapitalkrav kommer att minska den ekonomiska tillväxten med en procent.
I was a little bit disturbed when I noted that the Chair of the Basel II Committee assumed that the new rule for capital requirement will lower economic growth by 1%.
upprörd (myös: harmsen, uppbragt, indignerad, altererad)
Jag är fortfarande mycket upprörd över detta ändringsförslag.
I am still highly indignant about this amendment.
Alltså, när jag ser att man ifrågasätter en miljard ecu som går till tobaken, blir jag upprörd.
I am indignant when I see a billion of ECU for tobacco being questioned.
Det gör mig också väldigt upprörd, eftersom detta, precis som Kyprianou tidigare sa, sker helt i onödan.
It also makes me very indignant because, just as Mr Kyprianou said earlier, this is happening quite unnecessarily.
upprörd (myös: konstlad, rörd, affekterad, tillgjord)
   – Jag är upprörd över föredragandens slutsatser att dessa vetenskapliga utbyten inte kan påverkas av politiska hänsynstaganden!
   – I am indignant at the conclusions of our rapporteur that these scientific exchanges cannot be affected by political considerations!
upprörd (myös: skakad)
Jag hoppas att min ton är lika saklig som er var upprörd.
(FR) Madame President, I trust my tone will be as measured as your own was agitated.
Vi är upprörda inför kommissionens förakt för parlamentet.
We are appalled by the contempt in which the Commission holds Parliament.
Precis som alla är också vi upprörda över attentaten den 11 september.
Like everybody else we are appalled by the attacks that took place on 11 September.
Men vi är också upprörda över attityden hos västmakterna, bland annat dem i Europa.
We are also appalled, however, at the attitude of the western powers, in particular the European ones.
upprörd (myös: äcklad)
Jag är upprörd över att katastroferna omnämns som naturkatastrofer trots att de inte är det.
I am disgusted because these disasters, although they are called natural, are not natural at all.
Självklart är jag lika upprörd över planerna på personalnedskärningar vid Renault-Nissan, Alsthom, Rhône-Poulenc och Hoechst Marion Roussel, och många andra företag.
I am of course equally disgusted by the plans for lay-offs by Renault-Nissan, by Alsthom, by Rhône-Poulenc, Hoechst Marion Roussel and many other companies.
upprörd (myös: uppskakad)
volume_up
all shook up {adj.} [ark.]
upprörd (myös: irriterad, harmsen, uppbragt, indignerad)
I would get very annoyed about this too.
Vanligtvis, när vi känner oss irriterade, hatiska eller upprörda av någon, eller är besatt av någonting, så återkommer medvetandet hela tiden till objektet.
Usually, when we feel annoyed, hatred or upset with someone, or obsessed with something, the mind goes again and again to that object.
upprörd (myös: frustrerad, irriterad)
upprörd
upprörd (myös: ledsen, förtvivlad, uppriven)
volume_up
torn {adj.}
upprörd (myös: förtvivlad, uppriven)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "upprörd":

upprörd

Esimerkkejä "upprörd"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishHan är naturligtvis, liksom vi i denna kammare är, upprörd över det som sker där.
He is, of course, outraged as we are in this House at what is happening there.
SwedishJag är upprörd över att man vill göra de franska socialisterna till syndabockar här.
I am incensed at the scapegoating of the French Socialists that we heard here.
SwedishFör att inte avsiktligt göra naturen upprörd, måste det även till en effektiv klimatpolitik.
To avoid deliberately upsetting nature, we must draft effective climate policy.
SwedishJag är väldigt upprörd över att mitt land har nått den här punkten - faktiskt väldigt upprörd.
I am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
SwedishJag är som de flesta av oss upprörd över hur den iranska oppositionen har behandlats.
I am outraged, as most of us are, by the way in which the Iranian opposition has been treated.
SwedishJag har själv läst informationen och jag måste säga er att jag blev djupt upprörd.
Mrs Doyle, I read this report myself and I must tell you I was outraged and shocked.
SwedishJag är särskilt upprörd över fattigdomen bland äldre ensamstående kvinnor.
I am particularly struck by the poverty among lone elderly women.
SwedishJag blev verkligen upprörd av att lyssna på Konrad Szymańskis anförande.
Today I am really sad; listening to the speech by Mr Szymański truly distressed me.
SwedishJag är verkligen ledsen och, som sagt, upprörd, men detta är den situation vi har försatts i.
I am really sorry and, as I said, I am angry but this is the situation we have been put in.
SwedishJag kan naturligtvis också bli upprörd över turkiska varningar om att ett nytt krig kan börja.
I can of course get all worked up about the Turkish warnings that there might be a new war.
SwedishJag är särskild upprörd över de angrepp som görs på irländskt nötkött.
I am particularly angry at the attacks being made on Irish beef.
SwedishJag blev något upprörd över detta, eftersom inga bussar kör utan chaufförer.
What we learned from Helsinki – and, thank heaven, on later occasions – has now been incorporated into law.
SwedishJag är oerhört upprörd över att rätten att adoptera ifrågasätts.
I am absolutely outraged by what I have just heard said about the right to adopt being under attack.
SwedishNi kan inte vara mer upprörd än vad jag själv är över dessa informationsläckor.
   . Mr Poettering, you cannot be more irate than I am myself about these leaks of information.
SwedishStämningen har blivit allt mer upprörd och vi har sett folk protestera mot beslutet på gatorna.
The mood has become more heated and we have seen people protesting against this decision in the streets.
SwedishVi kanske kan prata om det här när du är mindre upprörd.
Maybe we could talk about this when you're a little less excited.
SwedishJag besökte fru Coppin förra veckan, och hon är mycket upprörd.
Last week I visited Mrs Coppin and she is very distressed.
SwedishJag är upprörd.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (DE) Madam President, Mr Oettinger, I am outraged.
SwedishStämningen är förståeligt nog upprörd här i parlamentet.
There is understandably an atmosphere of frenzy in this House.
SwedishDet är inte möjligt att vara en upprörd grupp.
You can't be hauling all your crap around, trying to chase the antelope.