"upprätthåller" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprätthåller" englanniksi

SV

upprätthåller {verbi}

volume_up
upprätthåller (myös: håller)
volume_up
maintains {v.} (third pers. sing. simple present)
AB Svensk Exportkredit upprätthåller denna webbplats i informationssyfte.
AB Svensk Exportkredit maintains this website for informational purposes.
Den skapar och upprätthåller mänskliga relationer.
It creates and maintains interpersonal relationships.
Denna medlemsstat upprätthåller samma liberala förfaringssätt gentemot Bulgarien och Rumänien.
That particular Member State maintains the same liberal practice for Bulgaria and Romania.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "upprätthålla":

upprätthålla

Esimerkkejä "upprätthåller"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishÄndå har de som upprätthåller flygförbudszonerna själva ständigt angripits.
Yet those enforcing the no-fly zones have themselves come under constant attack.
SwedishRådet vill också betona att det upprätthåller principen om icke-diskriminering.
The Council also wishes to stress that it upholds the principle of non-discrimination.
SwedishI Burma upprätthåller armén ordningen i områden som bebos av etniska minoriteter.
In Burma the army is pacifying regions inhabited by ethnic minorities.
SwedishJordbrukarna får ingen finansiell belöning för att de upprätthåller och vårdar landsbygden.
Farmers receive no financial reward for maintaining and shaping the countryside.
SwedishÄven med Republiken Guinea upprätthåller vi ju ett ramavtal sedan 1983.
Since 1983, we have also maintained a Framework Agreement with the Republic of Guinea.
SwedishVi upprätthåller förbindelse med OSCE och det Europeiska rådet vad gäller dessa frågor.
We are liaising with the OSCE and the Council of Europe on these issues.
SwedishEU och medlemsstaterna upprätthåller kontakter med Pakistan på olika sätt.
The European Union and Member States are maintaining contacts with Pakistan in many ways.
SwedishDock förvisso inte av EU - unionen tror starkt på och upprätthåller enhet och mångfald.
Certainly not by the European Union: it firmly believes in and upholds unity and diversity.
SwedishVi upprätthåller därför en pågående dialog med Förenta staternas administration i frågan.
We are therefore conducting an on-going dialogue with the US Administration on this issue.
SwedishDet grova maktmissbruket står i vägen för utvecklingen och upprätthåller fattigdomen.
Crude misuse of power hampers development and perpetuates poverty.
SwedishDärför upprätthåller vi nära kontakter med våra Mercosur-partner.
To this end, we are maintaining close contacts with our Mercosur partners.
SwedishVi behöver ett större internationellt samarbete mellan organen som upprätthåller lag och ordning.
We need more international cooperation between law enforcement agencies.
SwedishÄr det något som hindrar att de italienska domstolarna upprätthåller lagen?
Are the Italian courts prevented from enforcing the law?
SwedishGruppen upprätthåller traditioner, och jag syftar på våra fiskare.
It upholds traditions, and I am referring to our fishermen.
SwedishVi kan inte trygga den mänskliga värdigheten om vi inte upprätthåller vissa sociala minimistandarder.
Human dignity cannot be ensured without minimum social standards.
SwedishJag vill dock fråga om det är motiverat att man upprätthåller en så uppenbart diskriminerande situation?
But I would like to ask, can this justify maintaining this clearly discriminatory situation?
SwedishDenna förordning är faktiskt den som upprätthåller de andra två.
This regulation is, in fact, the enforcer for the other two.
SwedishTurkiet erkänner inte folkmordet i fråga och upprätthåller handelsblockaden mot Armenien.
Turkey has not acknowledged the genocide in question and is still imposing its economic blockade on Armenia.
SwedishPå sätt och vis upprätthåller de statliga stöden Potemkins kulisser, vilka i något skede kommer att rasa.
In a sense, State aids prop up Potemkin villages, which at some stage will come crashing down.
SwedishDess framgång beror på att man upprätthåller en gemensam strategi.
Its success depends on maintaining a common approach.