"upprätthållande" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprätthållande" englanniksi

SV upprätthållande
volume_up
{neutri}

upprätthållande (myös: tillämpning, genomdrivande, framtvingande)
Hon avslutade sitt inlägg med orden " upprätthållande är en prioritet ".
She closed her intervention with the words " enforcement is the priority ".
Avslutningsvis frågan om upprätthållande och punkt 6 i resolutionen.
Finally, we turn to the question of enforcement and paragraph 6 of the resolution.
Hon avslutade sitt inlägg med orden "upprätthållande är en prioritet".
She closed her intervention with the words "enforcement is the priority" .

Esimerkkejä "upprätthållande"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishBudgetdisciplinen kräver ett strikt upprätthållande av dessa tak.
Budget discipline requires these maximum figures to be strictly adhered to.
SwedishUnder denna premiss skulle prövningarna ske under upprätthållande av självförsäkringsprincipen.
Checks could accordingly be carried out so as to guarantee the self-insurance principle.
SwedishDet kan inte bli tal om upprätthållande eller hållbart skogsbruk.
There can be no talk of maintenance or sustainable forestry management.
SwedishUnder dessa förutsättningar kan man inte motivera ett upprätthållande av återuppbyggnadsbiståndet.
Under these conditions the continuation of reconstruction assistance cannot be justified.
SwedishLife är och förblir avsett för upprätthållande av miljö och natur.
The purpose of LIFE is and continues to be the conservation of the environment and the natural world.
SwedishSexköp utgör våld och upprätthållande av våld.
The purchasing of sex constitutes violence and the perpetuation of violence.
SwedishEtt upprätthållande av de befintliga kontrakten gör för övrigt den nu aktuella lagstiftningen överflödig.
Furthermore, the maintenance of existing contracts renders the present legislation superfluous.
SwedishAngående: Strikt upprätthållande av Amsterdamfördraget
Subject: Strict compliance with the Amsterdam Treaty
SwedishDet är en av orsakerna till att skydd och upprätthållande av den immateriella äganderätten har så stor betydelse.
This is one reason why the protection and execution of intellectual property rights is so very important.
SwedishJag vill understryka vikten av ett jämbördigt kvalitativt upprätthållande av EG:s miljöregler.
I want to emphasise how important it is for EU environmental legislation to be upheld to the same standard across the board.
SwedishJag vill understryka vikten av ett jämbördigt kvalitativt upprätthållande av EG: s miljöregler.
I want to emphasise how important it is for EU environmental legislation to be upheld to the same standard across the board.
SwedishFör att garantera multinationella företags upprätthållande av mänskliga rättigheter spelar uppförandekoder en väsentlig roll.
Codes of conduct for multinational undertakings play a vital role in safeguarding human rights.
SwedishAnsvaret för energiförsörjningens upprätthållande tillfaller i första hand den nationella energipolitiken.
Responsibility for assuring the reliability of energy supplies is primarily a matter for national energy policies.
SwedishProtokollet innehåller emellertid inga internationella normer för upprätthållande och reglering av fiskbestånden.
However, the Protocol does not contain any international standards regarding the conservation and rationing of fish stocks.
SwedishDessutom upphävs förordningen om betalningen av lagerkostnader, samt kravet på upprätthållande av minimilager.
Moreover, the compensation system for storage costs is to be abolished, together with the requirement to maintain minimum stocks.
SwedishAlla statliga strukturer upplöstes efter statskupperna 1962 och 1988 och det statliga rådet för upprätthållande av lag och ordning tog makten.
If so, then we are nothing but a bunch of impostors, applying different standards to different countries.
SwedishArtikel 4 om tillämpning och upprätthållande av lagstiftningen har nu grundligt formulerats om och anpassats efter parlamentets ändringsförslag.
Article 4 on implementation and compliance has been completely rewritten to reflect Parliament's amendments.
SwedishEtt bra införlivande och upprätthållande av miljölagstiftningen är naturligtvis av stor betydelse för skyddet av miljön.
It is, of course, extremely important for environmental legislation to be implemented and upheld if we are to protect the environment.
SwedishSom jag har sagt tidigare handlar detta om ett fullständigt upprätthållande och utövande av de fyra grundläggande friheter som EU bygger på.
As I have said before, this is about the full assertion and exercise of the four basic freedoms on which the EU is founded.
SwedishVi måste avgöra, om flyktingar får stanna hos oss eller inte, och det måste ske snabbt och med upprätthållande av rättsstatliga principer.
We must decide whether refugees can stay in our country or not, and such decisions must be made quickly and constitutionally.