"upprätthålla" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprätthålla" englanniksi

SV upprätthålla
volume_up
{verbi}

upprätthålla (myös: försvara, uppehålla, hävda, bibehålla)
Angående Trips borde EU upprätthålla ett starkt och beslutsamt ledarskap.
On TRIPS, the EU should maintain a strong and determined leadership.
Vi erbjuder verkligen en positiv lösning för att upprätthålla affärsverksamheten.
We are offering a positive solution to maintain business activities.
Vi måste upprätthålla solidariteten mellan medlemsstaterna i hela denna fråga.
We have to maintain solidarity between the Member States on this whole issue.
upprätthålla (myös: tvinga fram, framtvinga, genomdriva)
Kommissionen förväntas upprätthålla regler och se över användningen av medlen.
The Commission is supposed to enforce the rules and oversee spending.
Europeiska unionen måste upprätthålla respekten för alla minoriteters rättigheter.
The European Union must enforce respect for the rights of all minorities.
För att tala klartext, EG-domstolen kan inte upprätthålla respekten för stadgan.
In plain language, the European Court of Justice cannot enforce the Charter.
upprätthålla (myös: konservera, bibehålla, skydda, lägga in)
Vi måste upprätthålla reformerna och fondföretagens anseende.
We need to preserve the reforms and the repute of the UCITS brand.
Detta är vad som krävs för att fortsätta att upprätthålla en avancerad teknisk nivå.
This is what it takes to preserve a very high level of technology.
Vi bör också upprätthålla det gemensamma åtagandet utöver jordbruks- och industriprodukter.
We also need to preserve the single undertaking outside of agriculture and industrial goods.
upprätthålla (myös: uthärda, främja, gynna, hjälpa)
Vi måste stödja dem som vill upprätthålla rättsstatsprincipen.
We must support those who want to enforce the rule of law.
Jag stöder även Poul Nyrup Rasmussens förslag om tydliga mål för att upprätthålla sysselsättningen.
I also support Mr Rasmussen's proposal for clear goals in order to maintain employment.
Från utsidan kommer vatten och stöd för att upprätthålla livet och gynna fruktbildning.
From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.
upprätthålla (myös: hålla igång, hålla vid liv)
volume_up
to sustain {v.} (keep i existence, maintain)
Och Alexander kunde så klart inte upprätthålla ett sådant välde och det splittrades.
And of course, Alexander couldn't sustain a government and it fragmented.
Man har misslyckats med att upprätthålla livskraftiga fiskesamhällen längs kusten.
It has failed to sustain viable fishing communities around the coast.
Denna svaga tillväxt är långt ifrån tillräcklig för att upprätthålla EU: s sociala modell.
This weak growth is far from sufficient to sustain the EU’ s social programme.
upprätthålla (myös: försvara)
Genom att gå samman beslöt våra länder sig för att upprätthålla och främja dessa värden.
By coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
Vi har en regering som är fast besluten att upprätthålla lag och ordning.
We have a government that is determined to uphold law and order.
Jag betvivlar inte att Google vill upprätthålla sitt kända motto ”Do no evil”.
I have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "upprätthålla":

upprätthålla

Esimerkkejä "upprätthålla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDe nya medlemmarna är nu beredda att upprätthålla säkerheten i Schengenområdet.
The new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
SwedishEU:s strategi kräver exakt lagstiftning och säkra medel för att upprätthålla den.
The European strategy requires precise laws and sure means of enforcing them.
SwedishLandet spelar också en konstruktiv roll för att upprätthålla regional stabilitet.
The country also plays a constructive role in maintaining regional stability.
SwedishEU: s strategi kräver exakt lagstiftning och säkra medel för att upprätthålla den.
The European strategy requires precise laws and sure means of enforcing them.
SwedishDet föreligger allvarliga problem, i synnerhet med att upprätthålla yttrandefriheten.
There are serious problems, in particular with preserving freedom of expression.
SwedishVi är oerhört angelägna om att upprätthålla vår solidaritet med Aung San Suu Kyi.
We are extremely committed to maintaining solidarity with Aung San Suu Kyi.
SwedishEU bär ett extra tungt ansvar för att upprätthålla en fri och anständig handel.
The EU must shoulder a particular responsibility for maintaining free and fair trade.
SwedishDetta är viktigt för att upprätthålla riktiga spelregler på den inre marknaden.
This is important for the purpose of maintaining proper rules in the internal market.
SwedishInom Europeiska unionen har man lyckats upprätthålla principen om näringsfrihet.
The principle of the freedom to pursue a trade is firmly upheld in the European Union.
SwedishExportstödet har till syfte att upprätthålla höga jordbrukspriser i hela unionen.
The aim of export subsidies is to keep agricultural prices high throughout the Union.
SwedishSamtidigt har jag försökt att upprätthålla passagerares rätt till information.
At the same time, I very much tried to retain the right of passengers to information.
SwedishVi vet hur svårt det är att upprätthålla en balanserad transatlantisk relation.
We know how difficult it is to have a balanced transatlantic relationship.
SwedishMan måste upprätthålla fullt tryck för att ta ifrån honom alla massförstörelsevapen.
Full pressure must be maintained to deprive him of all weapons of mass destruction.
SwedishNitton soldater som försökte upprätthålla freden fördes bort och mördades.
Nineteen soldiers who were trying to keep the peace were abducted and murdered.
SwedishRyssland delar ansvar med EU för att upprätthålla världsomfattande stabilitet.
Russia shares responsibility with the European Union for maintaining global stability.
SwedishVi har som sagt lyckats att upprätthålla ambitionen med 20-procentsmålen för 2020.
We have succeeded, I repeat, in preserving the ambition of the 20% objectives for 2020.
SwedishMen om detta skall fortsätta så måste man konsekvent upprätthålla denna ställning.
However, if this is to continue, this approach must be rigorously upheld.
SwedishUtan denna starka allians finns det inget hopp om att upprätthålla världsfred.
Without this strong alliance there can be no hope of keeping world peace.
SwedishAtt upprätthålla den inre marknaden är en grundläggande fråga för kommissionen.
Maintaining the internal market is a question of fundamental importance to the Commission.
SwedishVår grupps ändringsförslag för att upprätthålla medborgarnas rättigheter har inte antagits.
Our group's amendments aimed at upholding citizens' rights have not been adopted.