"upprättat" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprättat" englanniksi

volume_up
upprättat {mennen ajan partisiippi}

SV upprättat
volume_up
{menneen ajan partisiippi}

upprättat (myös: beräknat)
volume_up
measured {mennen ajan partisiippi}
Har vi i dag upprättat strategier för hur och med vilken arbetsfördelning sådana föroreningshändelser kan mätas, så att vi snabbare kan gå ut med något så när tillförlitliga uppgifter?
Do we now have strategies in place for how and with what division of labour such pollution incidents can be measured so that we can issue halfway reliable statements more quickly?

Esimerkkejä "upprättat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVid det tillfället hade parlamentet upprättat flera förslag om omlokaliseringar.
On that occasion, Parliament had drawn up several proposals regarding relocations.
SwedishDen ram som EU har upprättat måste garantera en lämplig balans mellan dessa båda.
The framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
SwedishBulgarien har nyligen upprättat en kraftfull strategi för att agera mot korruption.
Bulgaria has recently drawn up a determined strategy to act against corruption.
SwedishVi har upprättat goda arbetsförbindelser med UEFA och andra idrottsorganisationer.
We have established good working contacts with UEFA and other sporting authorities.
SwedishEFSA har icke desto mindre redan upprättat nya riktlinjer som är mycket striktare.
However, EFSA has already put in place new guidelines that are much stricter.
SwedishHar kommissionen upprättat officiella kontakter med den brittiska regeringen?
Has the Commission established official contacts with the British Government?
SwedishDet finns i vilket fall många havsområden som redan upprättat kontakter.
Nonetheless, there are many maritime areas between which links are already established.
SwedishFör att säkerställa en sådan direkt skattefördelning har man upprättat invecklade regler.
In order to ensure this direct allocation of the tax, complex rules have been laid down.
SwedishJag har upprättat grupperingar med mat och förnödenheter... som kommer hjälpa oss under vägen.
I've established outposts with food and supplies... that will support us on our way.
SwedishÄr rådet medvetet om att man upprättat en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien?
Is the Council aware of the creation of a Roma database in Italy?
SwedishDärför har vi även upprättat gemensamma genomförandemekanismer, däribland gemensamma analyser.
This is why we have set up common implementation mechanisms, including joint analyses.
SwedishDet har upprättat en inre marknad på papperet, men det finns ännu ingen inre marknad i verkligheten.
It has produced a single market on paper, but not yet a single market in reality.
SwedishÄr kommissionen medveten om att man upprättat en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien?
Is the Commission aware of the creation of a Roma database in Italy?
SwedishOrdförandeskapet hävdar att det har upprättat det ekonomiska nätverket för utvidgning österut.
The Presidency claims to have created the financial framework for enlargement to the east.
SwedishI Irland har vi upprättat Verksamhetsprogrammet för små företag.
In Ireland we have established the Small Business Operational Programme.
SwedishFöre årsskiftet ska vi dessutom ha upprättat grannskapsinvesteringsfonden.
In addition, before the year is out we shall have established the Neighbourhood Investment Facility.
SwedishVi har upprättat ett meddelande om det som kallas the leniency .
We have in fact drafted a communication on what is called "leniency' .
SwedishMan har upprättat ett tillfälligt utskott för humangenetik.
We set up a temporary committee to deal with the subject of human genetics.
SwedishÄven jag skulle vilja gratulera föredraganden, som upprättat två lysande betänkanden.
Mr President, I too should like to congratulate the rapporteur for this.
SwedishVi har upprättat diplomatiska förbindelser med över 100 länder.
We have established diplomatic relations with more than 100 countries.