"upprättande" - Englanninkielinen käännös

SV

"upprättande" englanniksi

SV upprättande
volume_up
{neutri}

upprättande (myös: verk, anläggning, arbetsplats, företag)
Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum (omröstning)
Multilateral Agreement on the Establishment of a European Common Aviation Area (vote)
Att definiera samråd som " diskussioner och upprättande av en dialog " är alldeles för oklart.
To define consultation as 'the exchange of views and establishment of dialogue ' is far too imprecise.
Jag röstade för ett upprättande av programmet för radiospektrumpolitik av alla dessa skäl.
I voted in favour of the establishment of the radio spectrum policy programme for all of these reasons.

Esimerkkejä "upprättande"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAlternativt kan fartyg stanna i Angola genom upprättande av samriskföretag.
Alternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
SwedishUtan inverkan på utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
Without prejudice of the draft treaty establishing a Constitution for Europe
SwedishJag har tagit med en bok: fördrag om upprättande av en konstitution för Europa.
I have brought along a book, which is the Treaty establishing a Constitution for Europe.
SwedishFör tre år sedan undertecknades fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.
Three years ago the Treaty establishing a Constitution for Europe was signed.
SwedishVi har lagt fram ett förslag om upprättande av en konstitution för Europa.
We have put forward a proposal about establishing a Constitution for Europe.
SwedishKontaktinformation VFU-placering inför upprättande av avtal för SSK term 6
Contact internship placement for the preparation of contracts for SSK term 6
SwedishFörklaring om ratificeringen av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
Declaration on the ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe
SwedishDet anklagas förstås för att vara ett fast upprättande av ett liberalt Europa.
Of course, it is being accused of firmly establishing a liberal Europe.
SwedishDenna tilltro är framtidens grundval, eftersom upprättande bara kan bygga på sanning.
This faith is the foundation of the future, because building can only be based on truth.
SwedishProtokoll som är fogade till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
Protocols annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe
SwedishÄndringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.
Amendment 29 refers to the Treaty establishing a Constitution for Europe.
SwedishKontaktinformation VFU-placering inför upprättande av avtal för SSK term 6
Contact VFU-placement for the preparation of contracts for SSK term 6
SwedishJag menar också att det är nödvändigt att överväga ett upprättande av ett självständigt Kosovo.
I believe it is also necessary to consider establishing an independent Kosovo.
SwedishDet utgör det första steget, att få till stånd ett upprättande av bullerkartor.
That is the first step - actually drawing up these noise maps.
SwedishDenna plan bör också omfatta upprättande av skyddszoner i ekologiskt känsliga områden.
This plan should encompass the setting-up of protection zones in ecologically sensitive areas.
SwedishEuropa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU/Syrien (debatt)
EC-Syria Euro-Mediterranean Association Agreement (debate)
SwedishVi anser att det behövs politiskt sammanhållning i vårt upprättande av politik på detta område.
We believe we need political coherence in our policy-making in this area.
SwedishLåt mig till sist hänvisa till förslaget till förordning om upprättande av omstruktureringsfonderna.
Finally, let me refer to the draft regulation establishing the restructuring funds.
SwedishAngående: Upprättande av ett europeiskt säkerhetsorgan för civilflyget
Subject: Creation of a European agency for safety in civil aviation
Swedishgodkänner rådets ståndpunkt, är den europeiska lagen om upprättande av budgeten antagen,
approves the position of the Council, the European law establishing the budget shall be adopted;