"uppfordran" - Englanninkielinen käännös

SV

"uppfordran" englanniksi

SV uppfordran
volume_up
{Yleinen suku}

uppfordran (myös: besvär, dragningskraft, attraktion, bön)
volume_up
appeal {subst.}
Jag kommer ihåg dessa ord och utan att knyta det till Kacinbetänkandet hoppas jag att denna uppfordran har hörsammats av hans eget folk.
I remember these words and, without linking this to the Kacin report, I hope that this appeal has reached the ears of his own people.
uppfordran (myös: uppmaning, kallelse)
volume_up
summons {subst.}

Esimerkkejä "uppfordran"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishJag accepterar därför er uppfordran. Jag tar den dessutom som ett tecken på förtroende.
Therefore, I accept your challenge; I take it as a sign of confidence, moreover.
SwedishJag beklagar även att vi inte stärkte vår uppfordran till demilitarisering i regionen.
I also regret that we did not strengthen our calls for the demilitarisation of the region.
SwedishJag kan emellertid inte svara på denna uppfordran för tillfället.
However, I cannot respond to this challenge at present.
SwedishFör det första vill vi komplettera vår vädjan till råd och kommission med en motsvarande uppfordran till Förenta nationernas säkerhetsråd.
First, we want to address not just the Council and the Commission but also the United Nations Security Council.
SwedishNi frågade oss, herr ordförande, hur vi skulle kunna bemöta Kok-rapportens uppfordran till ett ökat engagemang i Lissabonmålen.
You asked us, President-in-Office, how we were going to respond to the challenge of the Kok report in becoming more engaged in the Lisbon Agenda.
SwedishNi frågade oss, herr ordförande, hur vi skulle kunna bemöta Kok-rapportens uppfordran till ett ökat engagemang i Lissabonmålen.
We know about the very effective work you do in Holland, where I believe you set your ministers targets on cutting the cost of the regulatory burden every year.
SwedishMin enträgna uppfordran till ordförandena i budgetutskottet och till föredraganden är att i förekommande fall införa denna idé i resolutionsförslaget.
My main request to the chairman of the Committee on Budgets, and also to the rapporteur, would be to incorporate this idea, possibly in the motion.
SwedishVi stödjer betänkandets uppfordran till kommissionen om att lägga fram gemensamma förslag som åtminstone främjar en användning av miljöavgifter.
We support the report in challenging the Commission to come up with common proposals that would at least promote the use of environmental taxes and charges.
SwedishDetta innebär i dag en uppenbar konkurrensnackdel och medför en uppfordran till samordning till de centralt belägna länderna inom EU.
At present, this involves an obvious competitive disadvantage and means that the centrally situated countries within the EU should be urged to coordinate their various systems.
SwedishDetta oroar mig, och jag skulle därför, bland de olika resonemangen i betänkandet, ha velat se åtminstone ett tecken, en rekommendation, en uppfordran till större sammanhållning inuti unionen.
I am worried about this and would therefore have liked to see, amongst the many recitals in the report, at least a hint, a recommendation, a spur to greater internal cohesion in the Union.