"uppdrag" - Englanninkielinen käännös

SV

"uppdrag" englanniksi

SV uppdrag
volume_up
{neutri}

1. yleinen

volume_up
mission {subst.}
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Parlamentets uppdrag borde vara att bedöma effektiviteten hos detta stöd.
On its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
I samma anda bör centralbankens uppdrag och behörighet omdefinieras.
In view of this, the European Central Bank's mission and powers must be redefined.
uppdrag (myös: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {subst.}
Detta skedde förmodligen på politiskt uppdrag av det parti som tog över efter kommunistdiktaturen.
This was presumably under the political order of the party which has succeeded the Communist dictatorship.
Jag är dock tvungen att utfärda ett uppdrag till finansministeriet, till det enda kontot för statskassan.
However, I am obliged to issue an order to the Finance Ministry, to the single treasury account.
Europeiska rådet gav unionen i uppdrag att intensifiera samarbetet för att bekämpa sådan gränsöverskridande brottslighet.
The European Council gave the Union the task of intensifying cooperation in order to combat such cross-border crime.
Ni måste säga att ni inte godkänner uppdrag som inte kan utvecklas på ett effektivt sätt.
You must not accept commitments which you are not able to fulfil effectively.
Att domstolen skall bli oberoende och effektiv: det är uppdraget, det är unionens förpliktelse.
The Court must be independent and effective: this is the task and the commitment of the Union.
Har fru Schreyer andra åtaganden utgår jag från att hon har möjlighet att ge en hög tjänsteman i uppdrag att inför utskottet ge samma upplysningar.
If Mrs Schreyer has other commitments, I do, however, assume that she is able to send a senior official to give the Committee the information it requires.
uppdrag (myös: ämbete, anklagelse, instruktion, utgift)
volume_up
charge {subst.}
Det verkar som om det inte fanns någon tillräckligt djärv ledare för att avskeda de som inte accepterade sitt uppdrag.
One might think that the man in charge was not bold enough to dismiss those who were not fulfilling their duties.
Om jag skulle företräda en industri, har jag också i uppdrag att söka en lämplig väg.
If I were in charge of an industrial plant, my job would be to find a favourable course of action to take.
We were charged with the task at the Cologne Summit.
uppdrag (myös: ärende, order, kommitté, nämnd)
Vilka långsiktiga bedömningar av dessa uppdrag gör kommissionen?
What long-term assessment of these missions does the Commission make?
Efter Lissabon fick kommissionen i uppdrag att lämna ett första meddelande, vilket också har skett.
An initial Commission communication was ordered following Lisbon and has been issued.
Kan kommissionen tala om vilka delar av EU:s uppdrag som kan genomföras i vilket fall som helst?
Can the Commission say which parts of the EU mission can be carried out in any case?

2. liike-elämä

uppdrag
volume_up
mission {subst.}
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Parlamentets uppdrag borde vara att bedöma effektiviteten hos detta stöd.
On its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
I samma anda bör centralbankens uppdrag och behörighet omdefinieras.
In view of this, the European Central Bank's mission and powers must be redefined.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "uppdrag":

uppdrag

Esimerkkejä "uppdrag"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVidare måste det vara helt klart att detta uppdrag definitivt är ett EU-uppdrag.
Furthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
SwedishDetta är ett av de uppdrag som detta kontor utför i sina inspektionsrapporter.
That is one of the jobs that is undertaken by the FVO in its inspection reports.
SwedishDen gemensamma jordbrukspolitikens uppdrag har sedan starten förändrats i grunden.
Since the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks.
SwedishDetta kommer att göras för första gången och det är ett mycket omfattande uppdrag.
This will be being done for the first time and is a very extensive undertaking.
SwedishDet motsäger vår uppgift, det motsäger det uppdrag som vi har fått från väljarna.
It is contrary to our task and to the mandate we have been given by the electorate.
SwedishDetta sker på bästa sätt om man genomför ett effektivt och fackmässigt uppdrag.
The best visibility is obtained by running an effective and professional operation.
SwedishSyftet med detta uppdrag är att göra Schengens utvärderingsmekanism mer effektiv.
The aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
SwedishUnder de gångna fyra åren har det lyckats fullgöra sitt uppdrag mycket bra.
In the last four years it has managed to perform this task more than adequately.
SwedishDet är sant att de inte har fått något annat uppdrag än att bekämpa inflationshotet.
It is true that the only mandate they have been given is to combat this threat.
SwedishÅtskilliga tekniska uppdrag till Jordanien och Syrien har också ägt rum sedan dess.
Several technical missions to Jordan and Syria have also followed since then.
SwedishDen höga representanten borde nu äntligen inse vad hennes uppdrag går ut på.
The High Representative should now at last be realising what her job is all about.
SwedishAlla tecken är tydliga: det finns behov av åtgärder och vi har ett uppdrag här.
All the omens are clear: there is a need for action and we have something to do here.
SwedishUtan dessa bolag skulle inte Eurostat ha klarat av att utföra sina uppdrag.
Without these companies, Eurostat would not have been able to fulfil its tasks.
SwedishDetta uppmärksammas i vårt förslag till uppdrag för ett handels- och samarbetsavtal.
That is recognised in our draft mandate for a trade and cooperation agreement.
SwedishHan har tagit det uppdrag som är förankrat i Amsterdamfördraget på stort allvar.
He has taken very seriously the task enshrined in the Treaty of Amsterdam.
SwedishNi har utfört ert uppdrag med stort engagemang.
Thank you very much, Mr Duff, for your great engagement in your responsibilities.
SwedishMen det handlar bara om märkningen: Få av dessa uppdrag klarar en granskning.
Well, it is all about the label: few of these missions stand up to scrutiny.
SwedishJo, vi gör uttalanden, besök och tillsätter humanitära uppdrag, eller hur, herr Solana?
Well, we make statements, visits, humanitarian missions - do we not, Mr Solana?
SwedishDetta är ett uppdrag som växer fram ur Amsterdamfördraget och toppmötet i Tammerfors.
This is a task emanating from the Treaty of Amsterdam and the Tampere Summit.
SwedishToppmötet i Cardiff gav toppmötet i Wien i uppdrag att sluta en sysselsättningspakt.
The Cardiff summit instructed the Vienna summit to adopt an employment pact.