"underlag" - Englanninkielinen käännös

SV

"underlag" englanniksi

SV

underlag {neutri}

volume_up
1. yleinen
underlag (myös: anledning, område, grund, skäl)
Dessa studier ger ytterligare underlag för att införa åtgärder som påverkar faktorer som har en avgörande inverkan på hälsan.
Those studies and reports give additional grounds for introducing measures which influence factors that have a decisive impact on health.
1.Vilket eller vilka underlag har kommissionen haft för ändringarna av TAC för 2010 i vart och ett av de ovan angivna fallen?
1.explain the grounds for its proposal to modify the TACs for 2010 in each of the above cases, and specify the studies it has used to justify its proposals;
Vi anser att kravnivån bör vara frivillig till dess att underlaget för en ny kravnivå är bättre.
We believe that the limit should be voluntary until there are improved grounds for a new limit to be set.
underlag (myös: ämne, material, materia)
Därigenom får vi det underlag vi behöver för att kunna fatta beslut.
This will give us the materials we need to be able to reach decisions.
Vi har fått in många utmärkta påpekanden och bidrag som ger oss underlag för att göra en kostnads-nytto-analys för industrin.
We have received many excellent observations and contributions which give us the material to make a cost-benefit assessment for business.
Unionen bör så snart som möjligt få tillgång till ett gemensamt statistiskt underlag som täcker alla områden.
The European Union ought, as quickly as possible, to be in possession of common statistical material which is comprehensive in all areas.
underlag (myös: kartong, montering, papper, beslag)
underlag (myös: botten, sula, undersida, fotsula)
volume_up
sole {subst.} (completely dominant)
Av vilka skäl har enbart dessa länder använts som underlag, och varför används inte genomsnittet för alla 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen för beräkningen?
On what grounds were these countries taken as the sole basis, and why is the average of all 27 Member States of the European Union not used for the calculation?
underlag
2. Rakennusala
underlag
De rev sönder kartongen och sålde det till stall som underlag för hästarnas sovplatser.
So they were paid to collect it from the restaurants. ~~~ They then shredded the cardboard and sold it to equestrian centers as horse bedding.
underlag
De rev sönder kartongen och sålde det till stall som underlag för hästarnas sovplatser.
. ~~~ They then shredded the cardboard and sold it to equestrian centers as horse bedding.
underlag (myös: underbyggnad)
Vi lider sannerligen inte brist på vetenskapligt underlag för handlandet!
There is indeed no lack of scientific foundation for what we are doing!
There are foundations for our actions.
Här har många förslag lagts fram, men fortfarande saknas ett seriöst och sakligt underlag för ett slutgiltigt datum.
Numerous idealistic proposals have been made, but as yet we have no foundation worthy of consideration on which to base a realistic date.
3. Metsäala
underlag
4. Kuvainnollinen
underlag
volume_up
basis {subst.} [kuv.]
Det utgör ett bra underlag, förhoppningsvis på partnerskapsbasis, med AVS-länderna.
It is a good basis for discussion, hopefully on a partnership basis with ACP nations.
Att fortsätta ändra på nuvarande underlag är totalt oacceptabelt.
To continue with amendments on the present basis is totally unacceptable.
Inom andra områden finns det ett mer indirekt fördragsmässigt underlag eller egentligen inget underlag alls.
In other areas, there is a less obvious basis in the treaties, or else there is really no basis.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "underlag":

underlag

Esimerkkejä "underlag"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDetta dokument finns tillgängligt för alla och kan ge underlag för bedömningar.
The document is now available and people can make their own judgements accordingly.
SwedishTill exempel finns inte ens ordet "spekulation” med i kommissionens underlag.
For example, the Commission's paper makes no mention at all of the word 'speculation'.
SwedishDetta är ett viktigt underlag för vår debatt i dag om Europeiska arbetsmiljöbyrån.
This is the important backdrop to our debate today on the Bilbao Agency.
SwedishNi lovade oss rörande Novel food att det snart skulle komma underlag från kommissionen.
You promised us that the Commission would soon bring forward a proposal on novel food.
SwedishUtifrån ett sådant underlag kan man sedan fortsätta i samma riktning.
Basic principles, then, will enable us to make headway along the right lines.
SwedishPå sätt har vi båda ett allmänt underlag hur vi kan ta itu med dessa budgetposter.
Then we will both have a general starting-point for our consideration of these budget lines.
SwedishLåt mig till sist peka på en sak som jag tycker utgör underlag till mycket av det som sagts.
May I finally make a point that I think underlies much of what has been said.
SwedishTack för det underlag ni har lagt fram.
Mr President, Commissioner, thank you very much for your presentation.
SwedishFör den händelse ni ännu inte skulle ha fått detta underlag, har jag tagit med mig det från Wien.
If you still do not have the documents, I have brought them with me from Vienna.
SwedishSjälv har jag fortfarande inte sett underlag från det finska ordförandeskapet.
As yet I have not seen any documents from the Finnish Presidency.
SwedishEmellertid har vi inte ett tillräckligt underlag, det står återigen klart.
However, as has once again become clear, we do not have enough data.
Swedish(EN)Låt mig till sist peka på en sak som jag tycker utgör underlag till mycket av det som sagts.
May I finally make a point that I think underlies much of what has been said.
SwedishVi måste också skapa ett underlag så att de fjorton kan nå ny enhällighet.
Conditions also need to be created so that the 14 Member States can establish a new consensus.
SwedishKanske skulle detta kunna utgöra underlag för hur vi i vår grupp ska förhålla oss vid omröstningen.
Who knows, we in my group may even make our voting decision conditional on yours.
SwedishDet underlag som ni ber om skall jag gärna ställa till ert förfogande.
I will gladly make the documents you have requested available to you.
SwedishJag är helt övertygad om att kommissionen skulle kunna ta fram ett underlag som hjälper oss.
I am completely convinced that the Commission could come up with data which would help us.
SwedishDärigenom får vi det underlag vi behöver för att kunna fatta beslut.
This will give us the materials we need to be able to reach decisions.
SwedishÄven den andra ansatsen i dagens underlag pekar åt rätt håll.
The second approach recommended in the report is also a step in the right direction.
SwedishÅtminstone står det ingenting om detta i de underlag som officiellt har överlämnats till oss.
At any rate, there is nothing on the subject in the official documents we have been given.
SwedishDessa rapporter är det enda kriterium som kan användas som underlag för beslutet om anslutning.
These reports are the only criteria which can be used to base the decision on accession.