"undan" - Englanninkielinen käännös

SV

"undan" englanniksi

EN

SV undan
volume_up
{adverbi}

undan (myös: avsides, åt sidan, åsido, i enrum)
volume_up
aside {adv.}
Vi trängde undan det energiproblem som polackerna tog upp och talade enbart om kött.
We pushed aside the energy problem raised by the Poles and talked only about meat.
Föredragandens förslag att vissa medel ska läggas undan som reserv bör naturligtvis beaktas.
The rapporteur's suggestion that certain funds be set aside in a reserve should of course be considered.
Den gången hade kroaterna vapen, och då hade de snart sopat undan serberna.
There the Croats had weapons and were able to sweep the Serbs aside immediately.
undan (myös: bort, hela tiden, iväg, oupphörligt)
volume_up
away {adv.}
De stoppas oftast undan under budgetrubrikerna för reservinformationstjänster.
It is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
Under kejsare Pirks befäl sveptes reaktionärerna undan mänsklighetens väg.
Reactionaries were swept away before the cunning of Emperor Pirk.
I framtiden kommer ingen att kunna smita undan, erfarenheten talar för sig.
In future, no one will be able to steal away secretly, experience speaks for itself.

Esimerkkejä "undan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishOm denna nyckelfråga inte besvaras kommer nationella företag att dra sig undan.
If this key question is not answered, national companies are liable to be wary.
SwedishHon påpekar att allt stöd borde begränsas tidsmässigt och undan för undan minskas.
She points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
SwedishDet första man måste göra när en jordbävning inträffar är att röja undan bråten.
When an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
SwedishVissa flygbolag verkar göra allt de kan för att komma undan sina förpliktelser.
Some airlines seem to be doing everything they can to avoid their obligations.
SwedishTidigare hade han kunnat hålla sig undan i flera år utan att ställas inför rätta.
In the past, he might have languished for years without being brought back to court.
SwedishParlamentet får inte än en gång fly undan sitt ansvar som det gjorde i november.
Parliament must not evade its responsibilities again as it did in November.
SwedishDet skulle helt rycka undan grunden för fördragets mellanstatliga formkaraktär.
That would entirely remove the basis for the intergovernmental nature of the treaty.
SwedishSådana individer får inte komma undan med böter. Här krävs fängelsestraff.
Such people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
SwedishMen därtill måste anmärkas, att inte heller kommissionen kan dra sig undan kritiken.
It should, however, be noted that the Commission itself does not escape criticism.
SwedishDet är nu lättare för den att komma undan ansvar för användning av tortyr.
It is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.
SwedishDet småskaliga fisket får inte godtyckligt trängas undan utan ett genomgripande samråd.
Small-scale fishermen cannot be arbitrarily displaced without full consultation.
SwedishKan kommissionen försäkra oss om att den inte kommer att dra sig undan detta ansvar?
Can the Commission reassure us that it will not shirk these responsibilities?
SwedishDärmed slapp t.ex. den franske kandidaten Pascal Lamy undan alltför lindrigt.
In this way, the French candidate Pascal Lamy, for example, got off all too lightly.
SwedishEuropa har inte dragit sig undan de skyldigheter man av solidariska skäl har.
Europe, as was its duty, did not shrink from the obligations of solidarity.
SwedishEn abort är ett misslyckande från faderns sida, som ofta har smitit undan av rädsla.
An abortion means failure on the father’s part, for he has often made off in a funk.
SwedishKort sagt, en globalisering som klarar sig undan alla demokratiska regler.
In short, this is a form of globalisation unfettered by any democratic regulation.
SwedishDet var aldrig fråga om att något material hade förts undan från säkerhetskontroller.
There was no question of any of the material being removed from safeguards control.
SwedishVi kan inte låta tillverkarna komma undan, utan vi måste kräva att de gör detta också.
We must not let manufacturers off the hook, but must demand that they do this, too.
SwedishMan kan inte klandra människor som flyr undan fattigdom, elände eller krig för något.
People who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
SwedishVåra skyldigheter är följaktligen tydliga, och vi kan inte dra oss undan vårt ansvar.
The obligations on us, therefore, are clear and we cannot evade our responsibilities.