"tull" - Englanninkielinen käännös

SV

"tull" englanniksi

volume_up
tull {yleiss.}
volume_up
tull {vain mon.}
EN
EN

SV tull
volume_up
{Yleinen suku}

tull (myös: uppgift, arbete, syssla, plikt)
volume_up
duty {subst.}
För det andra innehåller det viktiga råd om hur tull ska kunna indrivas med maximal effektivitet.
Secondly, it provides important advice on how to collect duty with maximum efficiency.
De flesta av medlemsstaterna i AVS har välkomnat ett tull- och kvotfritt tillträde.
Most ACP member states have welcomed duty-free, quota-free access.
Särskilt jordbrukssektorn kan förvänta sig att spara in 380 miljoner euro på tull.
In particular, the agricultural sector can expect to save EUR 380 million in duty.
tull (myös: avgifter)
volume_up
dues {mon.}
tull (myös: slag, avgift, vägavgift, ringning)
volume_up
toll {subst.}
Den logistiska förmågan i de hotade områdena, t.ex. vägavgifter och förfaranden för import och tull, räcker inte till för att garantera att livsmedelshjälpen når fram störningsfritt och i tid.
Road tolls, import and customs procedures, and so on, in the areas at risk, mean that logistical capacity is not sufficient to ensure that food aid is delivered on time and without a hitch.

Esimerkkejä "tull"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEtt GATT-möte (Allmänna tull-och handelsavtalet) hålls i Genève.
A General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) meeting is held in Geneva, Switzerland.
SwedishVilket utrymme erbjuder Allmänna tull- och handelsavtalet för djurens välbefinnande?
What scope does the GATT Agreement offer for animal welfare?
SwedishDet multilaterala handelssystemet föddes i Havanna år 1948, som Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).
The multilateral trading system was born in Havana in 1948 as the General Agreement on Trade and Tariffs.
SwedishVilka blir följderna av nedsatt tull, hur blir det med upphävande, vilka är dess mekanismer, hur ser förfarandet ut?
What is the impact of the effects of a tariff reduction, what about its suspension, what are its mechanisms, what is its procedure?
SwedishDet starka importberoendet kan utan tvekan rättfärdiga att man tillåter den tull som fastslås i GATT, oavsett hur låg den är.
The high dependency on imports can undoubtedly justify allowing the tariffs established within the GATT, although they are low.
SwedishVi har t.o.m. inlett arbetet med förberedelserna för tull- och tjänsteförhandlingarna, inbegripet jordbruk, vilka skall påbörjas i juli.
Work has even started on the preparation of the tariff and services negotiations, including agriculture, which are going to begin in July.
SwedishEuropeiska rådet antar Dillon-förslaget från Förenta staterna om multilaterala handelsförhandlingar (Allmänna tull- och handelsavtalet).
The European Council accepts the USA's "Dillon proposal" on multilateral trade negotiations (General Agreement on Tariffs and Trade framework).
SwedishRådet beslutar också om gemenskapens inriktning då Anslutningsfördraget till Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) skall undersökas.
It also agrees on the lines to be followed by the Community in the examination of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Accession Treaty.
SwedishInom ramen för Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) respekterar vi dessutom ländernas frihet att bestämma om, och i vilken utsträckning, de ska öppna tjänstesektorn.
Also, under GATT, we respect the freedom of countries to decide whether, and to what extent, they open up their service sector.
SwedishEfter en övergångsperiod skall en tull på 275 euro per ton bananer från tredje land införas, men bananer från AVS-länder skulle åtnjuta tullfrihet.
Following a transitional period, a tariff of EUR 275 per tonne is to be introduced for bananas from third countries, from which bananas from ACP countries would be exempt.
SwedishJag vill dock även påminna er om att rådet hur som helst måste vara införstått med resultaten av förhandlingarna enligt artikel 28 vid fastslåendet av en ny tull.
However, I must also remind you that, come what may, the Council must declare its acceptance of the outcome of the negotiations on Article 28 and set a new tariff.