"tillse" - Englanninkielinen käännös

SV

"tillse" englanniksi

EN

SV tillse
volume_up
{verbi}

1. liike-elämä

tillse
Kommer kommissionen att tillse att artikel 6 i EU-fördraget respekteras?
Will the Commission ensure respect for Article 6 of the TEU?
Pirker sade också att syftet var att tillse att systemet inte missbrukas i samhället.
Mr Pirker also said that the purpose was to ensure that there are no social abuses of the system.
En vice premiärminister har utsetts att tillse att hela processen samordnas.
A Deputy Prime Minister has been appointed to ensure the overall coordination of the process.

Esimerkkejä "tillse"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVid sidan av Piet Dankert har vi arbetar för att tillse att detta verkligen sker.
Alongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
SwedishParlamentet föreslog att Europeiska centralbanken skulle kunna tillse EIB.
Parliament suggested that the European Central Bank might supervise the EIB.
SwedishJohn Hume hade en avgörande betydelse i att varje år tillse att vi fyllde vår uppgift i detta avseende.
John Hume was instrumental in making sure that each year we had a case to make for that.
SwedishLåt oss tillse att kustmyndigheterna får veta om närvaron av fartyg som transporterar farliga ämnen.
Let us make sure that the coastal authorities are aware of the presence of vessels carrying hazardous material.
SwedishVid sidan av en ytterligare skärpning av reglerna bör man tillse att de beslut som fattas är realistiska och går att förverkliga.
Along with a further tightening of the rules, care must be taken that the decisions made are realistic and feasible.
SwedishMan bör tillse att verket får tillräckliga ekonomiska resurser samt en erfaren och välutbildad personal.
We must also take care that the authority receives sufficient resources, not only financial resources but also scientific and in terms of expertise.
SwedishJag betonar också nödvändigheten av att tillse, att medborgare från tredje land inte fortsatt diskrimineras på nuvarande sätt.
I would also stress the importance of ensuring that third-country nationals are no longer discriminated against, as at present.
SwedishUnder planeringen av olika kombinationer av avgifter och skatter måste man tillse att skatterna inte fördubblas.
As there are plans, however, for a combination of fares and taxes, we have to take care that we are not simply left with a system of taxation.
SwedishHan behöver forskning för att tillse att vi har effektiva behandlingssätt, och vi måste ge honom den hjälpen och den tillförsikten.
He needs the research to make sure that we have effective treatments and we need to give him that help and that confidence.
SwedishJag håller i min hand den första aktivitetsrapporten från den myndighet som skall tillse personsäkerheten i Schengenregistret.
I think it is important to study the example of the JSA in order to see what problems could be encountered in the case of Europol.
SwedishVad jag efterlyste var ett åtagande från rådet om att de kommer att göra sitt bästa för att tillse att åtgärder är att vänta.
What I was looking for was an undertaking from the Council that they will do their best to make sure these measures are forthcoming.
SwedishVi uppmanar därför å det bestämdaste Europeiska kommissionen att strängt tillse att strukturfonderna inte används till snedvridning av konkurrensen.
We emphatically urge the European Commission to see to it that structural funds are not used for unfair competition.
SwedishKommissionen är fördragets väktare, men det åligger också regeringarna att tillämpa lagen och tillse dess strikta efterföljelse.
The Commission is the guardian of the treaty, but the governments are responsible for applying the law and monitoring its strict fulfilment.
SwedishFörst måste rådet äntligen tillse att Eurodac blir utfärdat för att skapa en grundförutsättning för fördelning av asylsökandena.
The Council must start by at long last ensuring that EURODAC is adopted in order to create the basic requirement for classifying asylum seekers.
SwedishJag håller i min hand den första aktivitetsrapporten från den myndighet som skall tillse personsäkerheten i Schengenregistret.
I hold in my hand the first activity report from the authority which is supposed to supervise personal security in the Schengen Information System.
SwedishAnser inte kommissionen att det rent generellt skulle vara dennas uppgift att tillse att detta skydd också skall gälla tidigare tjänstemän som varit i dessa omständigheter?
Does the Commission not take the view that it should also protect former officials who find themselves in such a situation?
Swedish.– Att tillse att minderåriga inte får tillgång till sändningar eller tjänster för vuxna inom audiovisuella tjänster är givetvis en mycket viktig fråga.
   Ensuring that minors do not have access to broadcasts or services for adults in the field of audiovisual services is obviously a very important issue.
SwedishDet är nu den europeiska bankmyndighetens jobb att, genom att tillse och undersöka slutsatserna av dessa tester, göra en första test på dess effektivitet.
It is now the job of the European Banking Authority, in supervising and examining the conclusions of these tests, to give a first test of its effectiveness.
SwedishAnser inte kommissionen att det rent generellt skulle vara dennas uppgift att tillse att detta skydd också skall gälla tidigare tjänstemän som varit i dessa omständigheter?
These may, for example, include important measures to combat environmental damage, or legislation for greater equality and justice in Europe.
SwedishAvser rådet att vidta åtgärder för att tillse att Cuba får tillgång till dessa organ, så att det kan bygga upp sin egen ekonomi till förmån för sitt eget folk?
Does the Council intend to take action to make certain that Cuba has access to these agencies so that it can build up its own economy to the advantage of its own people?