"tillrättavisa" - Englanninkielinen käännös

SV

"tillrättavisa" englanniksi

SV tillrättavisa
volume_up
{verbi}

tillrättavisa (myös: varna, förmana)
Sammanfattningsvis vill jag därför varna för att fördöma eller tillrättavisa andra, så länge vi inte kan sopa rent framför vår egen dörr.
In conclusion, therefore, I should like to warn against condemning and admonishing others as long as we remain incapable of putting our own backyard in order.
tillrättavisa (myös: justera, avhjälpa, bestraffa, hjälpa upp)
Utan att tillrättavisa någon av de närvarande påminner jag bara alla om att detta är en frågestund, med sina regler och jag ber er att hålla er till arbetsordningen.
Without wishing to correct anyone here, I shall simply remind you all that this is Question Time, which has its own rules, and ask you to adhere to the Rules of Procedure.
Finns det ingen kvar som skulle vilja tillrättavisa oss!
Is there nobody else who would like to lecture us?
Att motsätta sig dödsstraff handlar inte om moralisk överlägsenhet, om att tillrättavisa någon eller om någon kollektiv uppblåsthet från Europas sida.
(ES) Madam President, rejecting the death penalty is not a question of moral superiority, nor of lecturing anybody, nor of collective pomposity on the part of Europe.
Hur kan man utan att reagera låta kommissionen på nytt tillrättavisa medlemsstaternas regeringar inom så olika områden som offentliga finanser, socialförsäkring och arbetsmarknaden?
How can we simply stand by and watch the Commission once again lecture the governments of the Member States in as diverse areas as public finance, social welfare and the labour market?
tillrättavisa (myös: skälla på)
tillrättavisa (myös: klandra, förmana)
tillrättavisa (myös: läxa upp, ge en reprimand)
Var vänlig och tillrättavisa ledamoten för detta uppförande.
Please reprimand the Member for this behaviour.
Först då har vi moralisk rätt att tillrättavisa andra.
Only then will we have the moral right to reprimand others.
Ingen vågar tillrättavisa dem eller tysta dem.
Nobody is venturing to reprimand or silence them.
tillrättavisa (myös: uppskatta, anklaga, betunga, värdera)
Att tillrättavisa oss alla för att uppnå det ouppnåeliga och onödiga är politisk girighet.
To tax us all to achieve the unobtainable and unneeded is political greed.
tillrättavisa
volume_up
to bawl out {v.} [idm.]
tillrättavisa
volume_up
to berate {v.} [idm.]

Esimerkkejä "tillrättavisa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishTillrättavisa inte mig, det är inte jag som är ouppfostrad: orden är den italienske inrikesministerns.
I am not being rude: these are the words of the Italian Minister for the Interior.
SwedishJag vill vända mig till Jeffrey Titford och tillrättavisa honom när det gäller ett par saker.
Can I refer to Mr Titford and put him right on one or two things?
SwedishMen det hindrar inte parlamentet från att tillrättavisa Ankara om kvinnors representation i politiken.
Yet that does not stop this Chamber from hectoring Ankara about women's political representation.
SwedishFörst då har vi moralisk rätt att tillrättavisa andra.
We believe that the people themselves must bring down this regime.
SwedishDe tvekar därför inte att skrämma eller t.o.m. hota dem som försöker tillrättavisa dem.
They will therefore not hesitate to intimidate or even threaten those who seek to reform these adoption procedures.
SwedishHur kan vi å ena sidan tillrättavisa andra och vara trovärdiga utan att sopa rent framför egen dörr först?
On the one hand, how can we give lessons to others and be credible without first washing our own dirty linen in public?
SwedishDet är inte rätt tidpunkt att tillrättavisa Rübig.
This is not the time to call Mr Rübig back.
SwedishJag anser emellertid att vår uppgift i nuläget inte är att tillrättavisa Ukraina, Ryssland eller medierna, utan att arbeta för ökad förståelse i Europa.
I regret to have to say that even Euronews reports have been surprisingly biased towards the orange faction.
SwedishParlamentet borde först garantera demokrati och oberoende i EU-länderna, och först därefter fördöma och tillrättavisa andra.
Parliament should first guarantee democracy and independence in European countries, and only then issue condemnations and reprimands to others.
SwedishSammanfattningsvis vill jag därför varna för att fördöma eller tillrättavisa andra, så länge vi inte kan sopa rent framför vår egen dörr.
In conclusion, therefore, I should like to warn against condemning and admonishing others as long as we remain incapable of putting our own backyard in order.
SwedishDet ankom på Angela Merkel att tillrättavisa Robert Mugabe genom den underbara, nästan brittiska underdriften att Zimbabwe skadar bilden av det nya Afrika.
It fell to Angela Merkel to rebuke Mr Mugabe with wonderful, almost British understatement that 'Zimbabwe damages the image of the new Africa'.
SwedishJag anser emellertid att vår uppgift i nuläget inte är att tillrättavisa Ukraina, Ryssland eller medierna, utan att arbeta för ökad förståelse i Europa.
I believe, however, that our present task is not to preach to Ukraine, or Russia, or the media, but to work towards the ideals of understanding in Europe.
SwedishAtt motsätta sig dödsstraff handlar inte om moralisk överlägsenhet, om att tillrättavisa någon eller om någon kollektiv uppblåsthet från Europas sida.
(ES) Madam President, rejecting the death penalty is not a question of moral superiority, nor of lecturing anybody, nor of collective pomposity on the part of Europe.
SwedishSammanfattningsvis vill jag därför varna för att fördöma eller tillrättavisa andra, så länge vi inte kan sopa rent framför vår egen dörr.
It should not be forgotten that the European system of values and the system of values that exists in Iran – a system of values bound up with the country’ s religion – are two quite disparate worlds.
SwedishInför detta är de obetydliga åtgärder det är fråga om här, och som vi tar avstånd ifrån, futtiga i sina försök att tillrättavisa ett djupt omoraliskt och omänskligt system.
In this context, these trivial measures, on which we will abstain, are pathetic in their attempt to bring morality into a system that is essentially amoral and inhuman.
SwedishI fråga om händelserna under de senaste veckorna anser jag att allt tal om att ekonomiskt tillrättavisa Irland, som föreslås på vissa håll, vore ett mycket regressivt steg.
With regard to specific events of recent weeks, I believe that any mention of financially reprimanding Ireland, which is being suggested in some quarters, would be a highly regressive step.
SwedishUnionen befinner sig inte i ett sådant läge att den kan tillrättavisa medlemsstaterna på miljöområdet, eftersom den sedan lång tid systematiskt främjar de intensiva metoderna med hjälp av bidrag.
In fact, it is not in the best position to give lessons on the environment to Member States since, for a long time, it has systematically favoured intensive farming practices by means of subsidies.