SV ta emot
volume_up
{verbi}

ta emot (myös: acceptera, erkänna, anta, godkänna)
Men den kinesiska regeringen vägrar fortfarande i dag att ta emot min delegation.
But the Chinese government is refusing to accept my delegation till today.
Dessa länder måste också ta emot den hjälpande hand vi räcker ut till dem.
These countries also have to accept the helping hand we are stretching out to them.
Alla medlemsstater måste vara starka och självsäkra nog att ta emot kritik.
All Member States must be strong and confident enough to accept criticism.
Den andra punkten är att medlemsstaterna självmant ska ta emot flyktingarna.
The other issue is that Member States should admit the refugees voluntarily.
Förenade kungariket har gått med på att ta emot omkring 1 000 olagliga invandrare, och sedan?
The United Kingdom has agreed to admit one thousand illegal immigrants, but then what?
Vi kan inte ta emot länder som inte har någon rättssäkerhet att tala om.
We cannot admit countries that have no rule of law to speak of.
ta emot (myös: omfatta, anta, gripa, innehålla)
Vi, i PSE-gruppen, tror fullt och fast att detta är enda sättet som alla arbetande människor kommer att ta emot förändringsprocessen på.
We, in the PSE Group, firmly believe that only in that way will all working people embrace the process of change.
Jordbruksbefolkningen är medveten om att en förändring är på väg med det nya avtalet, och är nu redo att ta emot denna förändring.
The agricultural community is aware that change is on the way with this new agreement, and is currently poised to embrace it.
Med en ökande kulturell blandning måste vi fortsätta att erkänna vikten av att ta emot alla barn i vårt ständigt föränderliga samhälle.
With increasing cultural blends, we must continue to acknowledge the importance of embracing all children in our ever-changing society.
ta emot (myös: , hämta, förarga, straffa)
De får ta emot telefonsamtal med en mängd trakasserier mot dem själva och sina medarbetare.
They are getting phone calls with huge amounts of harassment to themselves and their co-workers.
Det kommer att innebära att finansieringen för en gångs skull kommer att nå fram till jordbrukaren och att det är han som kommer att ta emot den.
It will mean that for once the funding will get down to the farmer and he will receive it.
För det andra kan ni uppmana EU:s medlemsstater att frivilligt ta emot Guantanamofångar som har fått klartecken att friges.
Secondly, you could get EU Member States to volunteer to take Guantánamo prisoners who have been cleared for release.
ta emot (myös: , erkänna, anta, erhålla)
Hon får inte ta emot besökare, föra telefonsamtal eller ta emot post.
She is not allowed to receive visitors, conduct telephone conversations or receive mail.
Vi måste vara beredda att ta emot högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer.
We must be prepared to receive highly qualified workers from third countries.
Man kan inte ha gäster om man inte har ett hem att ta emot dem i.
One cannot receive guests without a home in which to receive them.
ta emot (myös: titta på, laga, ordna, upptäcka)
Vi har sett dessa människor ta sig till Lampedusa bara för att konstatera att det inte finns några resurser att ta emot dem och identifiera dem.
We have seen these people arrive in Lampedusa only to find no facilities able to receive and identify them.
Om du inte vill ta emot klick utanför den region som du har valt kan du utesluta annonsen från vissa områden.
If you're concerned about receiving clicks outside of your desired region, you may want to exclude certain areas from seeing your ad.
Handlingsplanen bör innebära att de 60 000 personer som för närvarande hoppas på att få ta emot organ får se sin förväntade livslängd avsevärt förlängas.
The action plan should mean that the 60 000 people who are currently hoping to receive an organ will see their life expectancy considerably increased.
ta emot (myös: skriva upp, ha, , fotografera)
Europa kan inte ta emot hela världens elände.
Mr President, Europe cannot take all the misery of the world on its shoulders.
Den belgiska polisen vägrade att ta emot detta ytterligare bevismaterial.
The Belgian police refused to take that further evidence.
Medlemsstaterna har visat olika grad av villighet att ta emot f.d. fångar.
Member States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
ta emot (myös: omfatta, ta in, lura, förstå)
Medlemsstaternas förmåga att ta emot dessa människor varierar betydligt.
The capacities of the Member States to take these people vary considerably.
Europa kan inte ta emot hela världens elände.
Mr President, Europe cannot take all the misery of the world on its shoulders.
Den belgiska polisen vägrade att ta emot detta ytterligare bevismaterial.
The Belgian police refused to take that further evidence.
ta emot (myös: möta, välkomna, hälsa, slå emot)
Men nu när den är här så får du ta emot den.
Well, now that it's here, better go greet it!
to greet with open arms
Därför måste vi även på detta område ta emot en civiliserad globalisering med öppna armar och utnyttja den till förmån för våra medborgare.
That is why we should greet civilised globalisation with open arms in this sector too and harness it for the benefit of our citizens.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "ta emot":

ta emot

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ta emot" englanniksi

ta verbi
emot adverbi
English
emot prepositio
English
substantiivi
English
tå- adjektiivi
English

Esimerkkejä "ta emot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishOch återigen laddade jag upp en dirigeringsvideo och vi började ta emot bidrag.
And again, I posted a conductor video, and we started accepting submissions.
SwedishDet har stor betydelse också för de nya stater som vi kommer att ta emot i våra led.
This is also immensely important to the new countries which will be joining us.
SwedishDessutom fick de ta emot ”Shell Helix Tribology Award” för en extraordinär uppgift.
In addition, they received "Shell Helix Tribology Award" for an extraordinary task.
SwedishFörslaget specificerar inte villkoren för att ta emot medborgare från tredjeländer.
The proposal does not specify the conditions for admitting third-country nationals.
SwedishDet är våra fattigaste regioner som får ta emot dem, inte de välbärgade regionerna.
It is our poorest areas that have to deal with that, not the well-off areas.
SwedishDen 27 juli 2004 fick rådet ta emot ett nytt förslag till förordning i denna fråga.
On 27 July 2004, the Council received a new proposal for a regulation on this matter.
SwedishOrganisationen får ta emot över 15 000 samtal per år och antalet stiger hela tiden.
It receives over 15,000 calls a year and the number is rising all the time.
SwedishJu fler poäng en regering tar för god samhällsstyrning, desto mer stöd får den ta emot.
The more points a government scores for good governance, the more aid it receives.
SwedishSenast var det våra kolleger i nordöstra Rumänien som fick ta emot sådant stöd.
Our colleagues in the north-east of Romania were the most recent recipients of such aid.
SwedishKort sagt: Kontrollanten får inte ta emot order av den som skall kontrolleras!
In short, the controllers must not be under the orders of those whom they are checking!
SwedishDet är kvinnorna som fått ta emot stöten under de tragiska krigsåren i Afghanistan.
Women have borne the brunt of tragedy in Afghanistan through years of war.
SwedishVi införde ett förbud på vår största idrottsarena, som kan ta emot 82 500 personer.
We introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
SwedishJag är naturligtvis glad för att Danmark inte får ta emot särskilt mycket kritik i år.
I am naturally pleased that Denmark is not singled out for attack this year.
SwedishVi förväntar oss även ett åtgärdspaket för att tillfälligt ta emot flyktingar undan krig.
And we want a package of measures so that war refugees can be housed temporarily.
SwedishOm terminalerna byggdes skulle de ta emot ett metantankfartyg per vecka och anläggning.
The terminals would, if built, attract one methane tanker per week per installation.
SwedishDet var ingen enkel process och vi fick ta emot alla typer av kommentarer på vårt arbete.
This was not an easy process and we received comments of all kinds on our efforts.
SwedishEfter att först ha vägrat att ta emot utländsk hjälp har Kina öppnat sina gränser.
After initially refusing foreign help, China has opened its borders.
SwedishProblemet i dag är att centrumet inte klarar av att ta emot Norge.
The problem is now that the EMCDDA is not in a fit condition for Norway to join.
SwedishJag har stort hopp om att mina kolleger - och även kommissionen - kommer att ta väl emot dem.
I hope very much that my colleagues - and the Commission too - will welcome them.
SwedishSom vi vet är det i dag inget problem, när det gäller att ta emot unga dataexperter.
Today, as we know, nobody objects to admitting young IT professionals.