SV stödja
volume_up
[stödde|har stött] {verbi}

1. yleinen

stödja (myös: bära, stötta, hålla uppe, bära upp)
volume_up
to support [supported|supported] {v.} (agree with, subscribe to)
Vi vill emellertid inte stödja staterna, utan vi vill stödja missgynnade regioner.
It is not the States that we want to support, however, but disadvantaged regions.
Vi måste stödja det libanesiska folket och vi måste stödja de libanesiska demokraterna.
We must support the Lebanese people and we must support the Lebanese democrats.
Man bör ha som mål att stödja det vitryska samhället utan att stödja dess makthavare.
It should aim to support Belarusian society without supporting the authorities.
Den uppfattning vi uppmanas att stödja är det spanska oppositionspartiets.
The view we are asked to endorse is that of the party in opposition in Spain.
Kommissionen kan dessutom stödja en rad av de övriga framlagda ändringsförslagen.
The Commission is also able to endorse a number of the other amendments.
Av detta skäl kunde inte nederländska Kristdemokraterna stödja detta betänkande.
For this reason, the CDA did not feel able to endorse this report.
Därför kan jag inte stödja de ändringsförslag som förespråkar en höjning av kompensationsbidragen.
That is why I cannot support the amendments which advocate increasing the compensatory payments.
Jag skulle också vilja förespråka att man gör medel tillgängliga för att stödja fantasifulla, nyskapande pilotprojekt.
I would also advocate making funds available to support the piloting of imaginative, innovative projects.
Därför kan vi inte stödja ett förslag om att acceptera Natos bombningar.
We cannot therefore support a motion advocating endorsement of the NATO bombardments.
Den bästa människorättspolitiken i Ryssland skulle vara om EU slutade att stödja Jeltsin.
The best human rights policy for Russia would be if the EU ended aid to Yeltsin.
Vi måste helt enkelt börja ändra vårt sätt att stödja jordbruket i Europa.
Basically, we must start to change the way we provide aid to agriculture in Europe.
Men vi måste också stödja det konstnärliga skapandet i Europa.
But we must also aid artistic creation in Europe.
Ministrarna indikerade enhälligt en politisk vilja att stödja kommissionens tankesätt.
Ministers unanimously indicated a political will to back Commission thinking.
I stället för att stödja undfallenhet måste vi stödja den legitima iranska oppositionen.
Instead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
Av dessa anledningar kunde Greklands kommunistparti inte stödja resolutionen.
For these reasons, the Communist Party of Greece did not back the resolution.
stödja (myös: svämma över, gynna, styrka, backa)
När kommer ni att stödja en europeisk solidaritet i ord och gärning?
When are you going to back up the notion of European solidarity with deeds?
Jag vill också stödja det som Mayer sade om den rättsliga grunden.
I would also like to back up what Mr Mayer said about the legal base.
Alla anser att de har goda argument för att stödja sina åsikter, och det respekterar jag.
Everyone believes that they have good arguments to back up their opinions and I respect that.
stödja (myös: grunda, basera)
En rad ändringsförslag syftar till att stödja detta krav även på artikel 209.
A number of amendments seek to base it on Article 209 as well.
Den ska också stödja produktionsbranscher och basen av små och medelstora företag.
It must also support its production sectors and its SME base.
Jag vill också stödja det som Mayer sade om den rättsliga grunden.
I would also like to back up what Mr Mayer said about the legal base.
Vi skall här inte stödja konsekvenserna av den amerikanska regeringens Mellanösternpolitik.
It is not us who have to bear the consequences of the US Government's Middle East policy.
I andra fall måste vi också beakta att vi behöver stödja folket som lever där.
In other cases we also have to bear in mind that we need to support the people who live there.
Allt detta måste vi ha i åtanke och det är därför vi måste stödja detta direktiv.
Thus, we should bear all this in mind and it is therefore incumbent on us to support this directive.
Det är en nedifrån-och-upp-process som Stockholmsprogrammet vill stödja.
It is a bottom-up process that the Stockholm Programme wishes to support.
För kommissionens del vill jag säga att vi kommer att övervaka och stödja denna strategi, som har utarbetats nedifrån och upp.
For the Commission's part, we shall supervise and support this strategy, which has evolved from the bottom up.
Genom ett beslutsförfarande som arbetar nedifrån och upp och involverar berörda regioner kan man se till att stödja utvecklingen genom att ta hänsyn till specifika regionala aspekter.
The bottom-up decision-making process, with the involvement of the regions concerned, ensures support for development by harnessing specific regional aspects.
Vår uppgift är att uppmuntra och stödja föreningar och organisationer.
Our task is to encourage and support voluntary organizations and foundations.
Det vill vi stödja och därför kommer vi att rösta för kommissionens förslag.
We want to encourage this and will therefore be voting for the Commission's proposal.
Jag uppmanar parlamentet att stödja ändringsförslagen och hans betänkande.
I encourage the House to support the amendments and his report.
Att stödja Kroatien i detta är en uppgift som jag gladeligen kommer att stödja.
Supporting Croatia in this is a task I shall be glad to promote.
Under alla omständigheter kommer vi att stödja en fortsatt dialog och konkreta resultat.
In all events, we shall promote continuing dialogue leading to tangible results.
Vi kommer att stödja initiativ för att utbilda konsumenter och öka deras medvetenhet.
We will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
stödja (myös: subventionera, understödja)
volume_up
to subsidise {v.} [Brit. eng.]
Vi kan inte fortsätta att stödja tobaksodlingen i EU.
We cannot continue to subsidise tobacco growing in the EU.
Om vi vill bekämpa rökning kan vi inte stödja tobaksodling.
If we want to combat smoking, then we should not subsidise tobacco cultivation.
Detta skulle låta medlemsstaterna själva besluta vilka områden de vill stödja.
This would allow the Member States to decide for themselves which areas they want to subsidise.
stödja (myös: subventionera, understödja)
volume_up
to subsidize {v.} [Amer.eng.]
Med samma logik skulle vi lika gärna kunna stödja produktionen av kärnvapen eller av kemiska och biologiska stridsmedel.
By the same logic we could just as easily subsidize the production of nuclear weapons, or of biological and chemical weapons.
Om arbetsgivaren vill stödja arbetstagarens måltider, borde det ske på annat sätt, helt öppet, till exempel genom lunchkuponger.
If the employer wishes to subsidize employees ' meals, this should be done in a different way - openly, for example by issuing luncheon vouchers.
Om arbetsgivaren vill stödja arbetstagarens måltider, borde det ske på annat sätt, helt öppet, till exempel genom lunchkuponger.
If the employer wishes to subsidize employees' meals, this should be done in a different way - openly, for example by issuing luncheon vouchers.
stödja (myös: finansiera, stödja med pengar)
volume_up
to bankroll {v.} [Amer.eng.]
Kan rådet och kommissionen därför bekräfta att de bestämt skulle motstå frestelsen att ekonomiskt stödja en propagandaoffensiv för konstitutionen i EU?
Therefore, could the Council and the Commission agree that they would resolutely resist the temptation of bankrolling a pro-Constitution propaganda offensive across Europe?
stödja (myös: grunda, basera)
En rad ändringsförslag syftar till att stödja detta krav även på artikel 209.
A number of amendments seek to base it on Article 209 as well.
Den ska också stödja produktionsbranscher och basen av små och medelstora företag.
It must also support its production sectors and its SME base.
Jag vill också stödja det som Mayer sade om den rättsliga grunden.
I would also like to back up what Mr Mayer said about the legal base.
stödja (myös: grunda, basera)
Please let me patronize the arts.
stödja (myös: rösta på)
stödja (myös: heja på)
volume_up
to root for {v.} [Amer.eng.]
I det sammanhanget är det viktigt att stödja kampen mot straffrihet, men också att ta itu med problemens grundorsaker.
In this context, it is important to promote the fight against impunity, but also to address the root causes of the problem.
Att ta itu med de bakomliggande orsakerna till den nuvarande konflikten och att stödja deras lösning kommer att vara lika viktigt som programmen på längre sikt.
Addressing the root causes of the present conflict and providing support for their solution will be as important as the longer term programmes.
stödja (myös: stötta under)

2. Kuvainnollinen

Vi måste stödja dessa med bindande lagstiftning, i enlighet med WTO:s ramavtal.
We must underpin these with binding legislation, in accordance with the WTO framework.
EIB kan fylla en viktig makroekonomisk roll och stödja EU-politiken på avgörande punkter.
The EIB can play an important macro-economic role and underpin EU policy in key areas.
Målet med hållbar utveckling kommer att stödja bedömningen av varje del av denna strategi.
The objective of sustainable development will underpin the assessment of each strand of that strategy.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "stödja":

stödja

Esimerkkejä "stödja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
We should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
SwedishDet är främst en redogörelse för principer som jag känner mig bekväm att stödja.
This is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
SwedishJag ser exportkrediter ett viktigt instrument för att stödja europeiska företag.
I view export credits as an important instrument for supporting EU enterprises.
SwedishJag hoppas att ni och kommissionen också kommer att stödja detta i trepartsmötet.
I hope that you and the Commission will also be supporting this in the trialogue.
Swedish. - (NL) Två huvudsakliga skäl hindrade mig från att stödja resolutionen.
in writing. - (NL) Two key reasons prevented me from supporting this resolution.
SwedishKommissionen har gjort ett fantastiskt jobb för att stödja högländerna och öarna.
The Commission has done a marvellous job of supporting the Highlands and Islands.
SwedishAtt exempelvis stödja syd-syd-handel är en fråga som prioriteras av afrikanerna.
For example, promoting South-South trade is one of the priorities of the Africans.
SwedishDetta förklarar mitt politiska intresse för att stödja och värna om resolutionen.
This explains my political interest in supporting and defending the resolution.
SwedishJag kan försäkra er att min grupp kommer att stödja Ferreirabetänkandet i morgon.
I can assure you that my group will be supporting the Ferreira report tomorrow.
SwedishLåt mig också säga att vi kommer att stödja BMW-regionen i många år framöver.
Let me also say that we will be there with the BMW region for the years to come.
SwedishVi kommer att stödja betänkandet och hoppas att det kommer att antas i plenum.
We will be supporting the report and hope that it will be adopted in the plenary.
SwedishVi vill ha medlen tillbaka, och jag uppmanar rådet att stödja oss i detta avseende.
We want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
SwedishVi måste stödja denna ansträngning och uppmana övriga instanser att göra detsamma.
These efforts must be supported and we must ask other authorities to do the same.
SwedishDärför kommer jag, fru ordförande, inte att stödja vissa punkter i resolutionen.
So, Madam President, I shall not be supporting some points of the resolution.
SwedishVår grupp har beslutat att inte stödja den framlagda resolutionen.
Mr President, our group has decided against supporting the present resolution.
SwedishPersonligen har jag därför svårt att stödja detta dokument i dess nuvarande form.
Personally, I therefore have a problem supporting the document in its current form.
SwedishEU har åtagit sig att aktivt stödja en stabilisering av förhållandena i Irak.
The European Union is committed to actively supporting the stabilisation of Iraq.
SwedishJag har förstått att det finns grupper i parlamentet som inte kommer att stödja det.
I understand that there are groups in this House that will not be supporting it.
SwedishJag lutar åt att stödja det, men de vetenskapliga och praktiska tvivlen består.
I am leaning in favour of it, but the scientific and practical doubts remain.
SwedishJag uppmanar därför ledamöterna att stödja denna ändring av ändringsförslag 42.
be replaced by the following phrase, which I shall again read out in English: