SV spricka
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

spricka (myös: ändring, förändring, omslag, flykt)
volume_up
break {subst.}
After 24 hours the bags will break.
Återigen förefaller fredsavtal att spricka genom ömsesidig misstro och ömsesidigt brytande av avtal.
Time and time again, peace accords seem to break down because of mutual suspicion and the breaking of agreements by both sides.
spricka (myös: försök, skavank, pik, smäll)
volume_up
crack {subst.}
Morphology based crack detection in steel slabs
You got a crack in your radiator.
There's a crack in the boat!
spricka (myös: klyfta, rämna, brytning)
volume_up
rift {subst.}
Jag är emellertid besviken på att en spricka håller på att öppnas mellan EU och Turkiet.
However I am disappointed that a rift is developing between the EU and Turkey.
En spricka skulle få EU ur balans snabbare än en del kanske tror.
Any rift would have Europe out of step faster than some might think.
In the end we did not destroy trust; we avoided a rift.
volume_up
split {subst.}
Det förekommer ingen spricka mellan Europa och Förenta staterna såsom har påståtts.
Mr President, there is no split between Europe and the USA, as it is claimed.
Ett unilateralt krig skapar en spricka i FN och i Nato och försätter Europa i kris.
Unilateral war will split the UN; it will split the Atlantic Alliance; and it will throw Europe into crisis.
Denna spricka ger inte EU:s skattebetalare valuta för pengarna, och den tjänar inte heller våra utrikespolitiska intressen.
This split does not provide value for money to EU taxpayers, nor does it serve our foreign policy interests.
spricka (myös: brott, krossande, sönderbrytning)
volume_up
breakage {subst.}
spricka
volume_up
chap {subst.}
spricka (myös: springa, klingande, klirrande, klirr)
volume_up
chink {subst.}
Om ett enda skott skulle avlossas, om en situation skulle uppstå med den minsta spricka i säkerheten, kommer då alla polismän att åka tillbaka till sitt hotell i Ashkelon?
If a single shot is fired, if a situation arises where there is the tiniest chink in security, will all the police officers return to their hotel in Ashkelon?
spricka (myös: klyfta)
volume_up
cleft {subst.}
spricka
volume_up
crevasse {subst.}
Bryssels revor klänger sig fast i varje spricka och prång av medlemsstaternas vardag.
See how Brussels shoots its tendrils into every crevasse, every nook of national life.
spricka (myös: springa, skreva)
volume_up
crevice {subst.}
spricka (myös: skavank, brist)
volume_up
flaw {subst.}
Låt oss hoppas att regeringskonferensen vågar rätta till denna uppenbara spricka i det nya konstitutionsbygget.
It is to be hoped that the IGC will dare to correct this obvious flaw in the new constitutional edifice.
Om det visar sig att den rättsliga ramen för detta sätt att göra affärer har sprickor, kommer det att äventyra välbefinnandet för alla Europas medborgare.
If it turns out that the legal framework for that means of doing business is flawed, it is then going to jeopardise the wellbeing of all Europe's citizens.
spricka (myös: avgrund, djup, svalg, klyfta)
volume_up
gulf {subst.}
Detta gjorde det möjligt att återuppta förhandlingarna med regeringen, även om det finns en stor spricka mellan de två sidorna.
This opened the way for negotiations with the government to start once again, even though there is a wide gulf between the two sides.
De kommer sig av en allvarlig spricka mellan de europeiska institutionerna och folken, och kan bara lösas genom en omfattande reform som inrättar ett nationernas Europa.
They represent a huge gulf between the Union's institutions and its citizens, which can only be remedied by reform on a huge scale which would establish a Europe of Nations.
spricka (myös: klyfta, reva, hyra, arrende)
volume_up
rent {subst.}
spricka (myös: klyfta, rämna, brytande, bristning)
volume_up
rupture {subst.}
Ett närmare samarbete fick inte riskera vad som dittills hade uppnåtts tillsammans - det så kallade acquis communautaire - och fick inte leda till en permanent spricka mellan medlemsstaterna.
Closer cooperation could not endanger what had been achieved together so far - the so called acquis communautaire - and could not lead to a permanent rupture between the Member States.

2. Lääketiede

spricka (myös: fraktur, benbrott)
volume_up
fracture {subst.}
Sprickorna är täckta av organiskt material.
These fractures are coated with organic materials.
Enligt den senaste informationen har han fått en spricka i skallen, han har förlorat en hel del blod och är för närvarande under intensivvård.
According to the latest information, he has sustained a fractured skull, has lost a great deal of blood, and is at present in intensive care.
SKRATT Enceladus är väldigt vit, väldigt ljus. ~~~ Ytan är full av sprickor.
And Enceladus is very white, it's very bright, and its surface is obviously wrecked with fractures.

3. Rakennusala

spricka
volume_up
crack {subst.}
Morphology based crack detection in steel slabs
You got a crack in your radiator.
There's a crack in the boat!

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "spricka":

spricka

Esimerkkejä "spricka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDe senaste tre åren har visat hur budgetplanen håller på att spricka i fogarna.
These last three years have shown the creaking structure of the financial perspective.
SwedishDet finns en oroväckande spricka mellan Europeiska unionen och dess medborgare.
There is a worrying gap between the European Union and its citizens.
SwedishEfter dessa attentat öppnades en djup spricka mellan de båda kulturerna som måste bort.
Those attacks resulted in a deep divide between the two cultures. This has to be bridged.
SwedishJag är emellertid orolig för att det kan uppkomma en spricka i kontrollsystemet.
I am, however, concerned that a gap in control will come about.
SwedishDet här är en så stor spricka i EU:s trovärdighet att vi inte kan åberopa kompromissandan!
This is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!
SwedishVi får inte tillfoga vad jag skulle kalla en digital spricka.
There is no need to add to this what I will call the digital divide.
SwedishDet finns en påtaglig risk för att det kommer uppstå en stor spricka.
SwedishMan kan exempelvis konstatera att en "digital spricka" uppstått på flera nivåer: mellan regionerna och mellan medborgarna.
A 'digital divide' is apparent between both regions and citizens.
SwedishVi får hoppas att det häftiga gräl som vi bevittnar och deltar i inte kommer att skapa en permanent spricka i parlamentet.
I do not share this opinion, however, as I do not believe the role governments play is too large.
SwedishDet är realistiskt att anta att budgeten skulle spricka.
In realistic terms, it would blow the budget.
SwedishMan behöver inte vara alltför klarsynt för att förutse att den andra kategorin skulle uppleva den här situationen som en spricka.
It did not require much perception to anticipate that the second category would see this as a division.
SwedishFör ögonblicket finns det någon spricka i muren.
SwedishAtt vi reserverar oss mot att skogspolitiken skall ingå i EU-institutionernas behörighetsområde innebär inte en spricka i gruppens ståndpunkt.
Our position is that we have concerns about the Union' s courts having responsibility for forestry policy.
SwedishDet var bara en spricka i fingret.
SwedishVarje annan lösning skulle ha fått det starka gemenskapsstödet för brottmålsdomstolen att spricka och ha försvagat domstolen.
Any other solution would have caused cracks to appear in the EU's strong support for the Criminal Court and would have weakened the Court.
SwedishDet var en spricka där.
SwedishEnligt den senaste informationen har han fått en spricka i skallen, han har förlorat en hel del blod och är för närvarande under intensivvård.
According to the latest information, he has sustained a fractured skull, has lost a great deal of blood, and is at present in intensive care.
SwedishDet råder inga tvivel om att bevisföringen kan spricka i ett fall som indikerar att handlingen är politisk, vare sig i detta fall eller i framtida fall.
There is no doubt that the evidence in a case which indicates the political nature of an act can fall down, whether in this or in future cases.
SwedishDet förefaller dock som om regionen hotas av en annan slags spricka, en spricka i den moraliska ordningen och den straffrihet som vissa hjärtlösa personer verkar skyddas av.
It seems, however, that the region is also under threat from another kind of fault, one of moral order, where impunity appears to protect certain heartless individuals.
SwedishDetta förfarande kan emellertid inte motsvara de stora framtida utmaningarna inom den europeiska integrationen, eftersom den innehåller ett frö till risken att den skall spricka.
This procedure is, however, not capable of responding to the major future challenges of the construction of Europe for it contains the seeds of its own destruction.