"slopa" - Englanninkielinen käännös

SV

"slopa" englanniksi

SV slopa
volume_up
[slopade|har slopat] {verbi}

Det är inte sant att de inte kan slopa skatten på oljeprodukter för personlig konsumtion.
It is untrue that they cannot abolish tax on fuel for personal use.
Sysselsättningen är viktigare än att slopa taxfreeförsäljningen.
Employment is more important than abolishing duty-free trade.
Det har godkänt detta grundläggande ändringsförslag om att slopa upplysningen om djurkategori.
It approved this basic amendment abolishing the reference to the category of animal.
Slopa blandningen av autokrati, och styr med skarpsinne och korporatism!
Scrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
Detta gör det omöjligt att slopa kravet på upprustning och på solidaritet med Nato.
That makes it impossible to scrap the requirement for re-armament and for solidarity with NATO.
Slopa den och låt oss börja tala klarspråk med de iranska myndigheterna.
Scrap it and let us start talking tough with the Iranian authorities.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "slopa":

slopa

Esimerkkejä "slopa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishKan man slopa påföljder eller är påföljdssystemet ett restriktivt system?
Is it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
SwedishVi måste snabbt slopa de program som inte går att sköta ändamålsenligt.
Programmes which cannot be managed efficiently must be scrapped, and quickly.
SwedishÄven i andra avseenden vill föredraganden slopa domares bestämmanderätt.
In other respects, too, it is concerned to do away with control by judges.
SwedishFörslaget att slopa toleransmarginalen för fetthalten på 0,2 procent verkar acceptabelt.
The suggestion to delete the 0.2% tolerance for the fat contents seems to be acceptable.
SwedishDet har godkänt detta grundläggande ändringsförslag om att slopa upplysningen om djurkategori.
It approved this basic amendment abolishing the reference to the category of animal.
SwedishDetta är ännu ett viktigt skäl att slopa de nu gällande bestämmelserna.
That is another important reason not to continue the current rules.
SwedishMen vi måste verkligen slopa det absurda kravet på 0,7 procent.
On the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
SwedishMed ändringsförslagen 53 och 55 avser man att slopa termen " etnisk ".
Amendments 53 and 55 called for the term " ethnic " to be deleted.
SwedishMarco Cappato sade att kommissionen borde slopa sitt initiativ för en europeisk PNR-politik.
Mr Cappato said that the Commission should drop its initiative for a European policy on PNR.
SwedishAtt således slopa betänketiden är därför i hög grad accepterat, i varje fall inom själva sektorn.
So the sector is very much in favour of scrapping the reflection period.
SwedishDen andra typen av ändringsförslag handlar om att slopa en del undantag från huvudregeln.
The second type of amendment pertains to the deletion of a number of exceptions to the main rule.
SwedishFör det första måste vi acceptera att på lång sikt helt slopa stödet för jordbruksexporten.
First, we have to accept the total abolition in the long term of agricultural export subsidies.
SwedishMed ändringsförslagen 53 och 55 avser man att slopa termen "etnisk".
Amendments 53 and 55 called for the term "ethnic" to be deleted.
SwedishFörst då kan vi slopa det kravlösa i förklaringarna.
Only then will we be able to overcome the lack of commitment in the declarations.
SwedishLåt oss se till att solidaritetsfonden är enkelt utformad och förblir det, men låt oss inte slopa den.
So let us make it simple, keep it simple, but let us not do away with this Solidarity Fund.
SwedishEuropeiska unionen måste redan nu slopa sitt exportstöd.
The European Union should not delay in scrapping its export subsidies.
SwedishSysselsättningen är viktigare än att slopa taxfreeförsäljningen.
Employment is more important than abolishing duty-free trade.
SwedishVi kan inte nöja oss med att begränsa öppnandet av marknaderna till att enbart slopa kvoterna 2005.
We cannot be satisfied with confining the opening of markets to the abolition of quotas in 2005.
SwedishFörst när Ryssland uppfyller alla villkor kan det bli fråga om att slopa visumkravet.
I think that it will only be possible to waive the visa scheme after Russia has met all the necessary conditions.
SwedishDet är dags att slopa det historiskt betingade stödet.
It is time to move away from the use of historical payments.