"slippa ifrån" - Englanninkielinen käännös

SV

"slippa ifrån" englanniksi

SV slippa ifrån
volume_up
{verbi}

slippa ifrån (myös: få ut, tvinga ur, dra fördel av, få ur)
They want to get out.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "slippa ifrån" englanniksi

slippa verbi
slippa
English
ifrån adverbi
English

Esimerkkejä "slippa ifrån"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishAtt betala skatt är en skyldighet som ingen medborgare bör slippa ifrån.
Paying tax is a duty that no citizen should be able to shirk.
SwedishLänderna i Öst- och Centraleuropa går med i unionen för att slippa ifrån den sortens politik.
The countries of eastern and central Europe are joining the Union to escape that sort of policy.
SwedishOm min grupp röstar för José Manuel Durão Barroso i dag, är det inte för att ni skall slippa ifrån era bekymmer.
If my group votes for Mr Barroso today, it is not to bail you out of your misery.
SwedishInternationella företag vill slippa ifrån skyldigheten att vidta separata åtgärder för varje medlemsstat.
International companies want to be free of the obligation to take separate measures for each Member State.
SwedishDet ger er möjlighet att slippa ifrån ert ansvar för utvidgningen, och det hjälper er utan tvekan att finansiera kriget i Irak.
Europeans should be told that, in 2005, this cheque exceeds the whole European research budget.
SwedishMedbrottslingarna, de som organiserar och ger ekonomiskt stöd till denna fruktansvärda brottslighet, får inte slippa ifrån sitt ansvar.
The accomplices, organisers or sponsors of this terrible crime must not be allowed to avoid responsibility.
SwedishDet ger er möjlighet att slippa ifrån ert ansvar för utvidgningen, och det hjälper er utan tvekan att finansiera kriget i Irak.
It enables you to default on your responsibilities on enlargement, and it no doubt helps you to finance the war in Iraq.
SwedishJag vill påminna alla om att många regeringar just nu försöker slippa ifrån skyldigheten att visa solidaritet genom att inte delta i Frontex.
I would like to remind everyone that right now many governments shun their duty of solidarity by not taking part in Frontex.
Swedishc) slippa ifrån kravet att representanter för arbetstagarnas organisationer garanterat kommer att delta i alla beslut som fattas inom lufttransportsektorn.
c) participation of representative workers' organisations in the decisions taken on the air transport sector will be guaranteed.
SwedishEtt av syftena med det nya förslaget var att täppa till dessa tidigare kryphål som tillät privatiserade, allmännyttiga bolag att slippa ifrån sin skyldighet.
One of the purposes of the new proposal was to close up these previous loopholes which allowed privatised utilities to escape the obligation.
SwedishI sådana fall kommer man att göra allt för att slippa ifrån sanktioner.
If there is an economic recession around 1999, many of the EMU states will go into the red, and they will do anything they can to avoid sanctions.
SwedishTurkiet skall inte kunna slippa ifrån att genomföra drastiska förändringar och ta initiativ i riktning mot Europeiska unionen, initiativ som hittills helt har blivit fördröjda.
Turkey will have no choice but to make drastic changes and make steps towards the European Union. There is as yet no evidence of such steps being made.
SwedishFör att slippa ifrån att inrätta nya medlingskontor med höga personalkostnader och andra finansiella satsningar skall dessa kunna aktiveras i enlighet med ändringarna i direktivet.
They must be able to act within the terms of the amended directive so that there is no need to set up new bodies at substantial staffing and financial cost.
SwedishKonsekvensen av Solbes svar till oss är att alla kommissionärer kommer att slippa ifrån ansvar och instruera sina kolleger i att hålla allting borta från sina bord.
The implication of Mr Solbes’ answer to us is that all the Commissioners will be free from responsibility and will instruct their colleagues not to bring anything near their desks.
SwedishAtt skaffa livsmedel är trots allt huvudsyftet med jordbrukspolitiken, och därför skall man inte kunna slippa ifrån ansvaret för, att livsmedlen är hälsosamma.
The production of foodstuffs is, after all, the main point of an agricultural policy; one should not therefore be able to shirk responsibility for ensuring that food products are healthy.

Muita sanoja