SV skada
volume_up
{neutri}

skada
volume_up
harm {subst.}
En av dessa var frågan om huruvida terminalutrustning kan skada nätverket.
One was the question of the ability of terminal equipment to harm the network.
Vilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!
What harm is being done to these people, and how unjustly they are being treated!
Om statsmakten ingriper borde detta ske uteslutande för att skydda människor mot skada.
Government intervention is only justified to protect people from harm.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "skada":

skada

Esimerkkejä "skada"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishKommentarerna till bilderna är betecknande för den uppenbara avsikten att skada.
The commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
SwedishPå sikt riskerar detta att skada hela ekosystemet i de aktuella fiskevattnen.
In time this risks damaging the whole ecosystem in the fishing waters concerned.
SwedishDetta är till skada för sjöfarten, när man jämför den med andra transportformer.
This puts short sea shipping at a disadvantage compared to other modes of transport.
SwedishDet avtalet har nu lidit allvarlig skada genom detta återupptagande av våld.
That agreement has now been stricken to the heart by this resumption of violence.
SwedishMan vilseleder människor för att vinna väljare eller röster och för att skada Europa.
People are being taken in just to win readers or votes and to bring Europe down.
SwedishHerman, det handlar inte om att skada Europeiska centralbankens oberoende.
It is not a question of impairing the independence of the European central bank.
SwedishResetillståndet" som kommissionen föreslår skulle skada denna bestämmelse.
The 'travel authorisation' proposed by the Commission would erode this mechanism.
SwedishResetillståndet " som kommissionen föreslår skulle skada denna bestämmelse.
The 'travel authorisation ' proposed by the Commission would erode this mechanism.
SwedishTill sist: Jordbrukarna har lidit mycket stor skada under de senaste åren.
Finally, the farming community has suffered a great blow over the past few years.
SwedishDen skada som har tillfogats havsprodukternas anseende är fortfarande svår att värdera.
The effect upon the brand image of seafood products is hard to calculate today.
SwedishVilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!
We therefore appeal to our American friends to abide by the principles of human rights.
SwedishDet kommer att vara till än större skada för bananproducenter på Kanarieöarna, Spanien.
It will be even more detrimental to banana producers on the Canary Islands, Spain.
SwedishMen om vi inte gör det och om vi inte är nöjda då är det, som jag sa, ingen skada skedd.
But if we do not and if we are not satisfied, then, as I say, nothing is lost.
SwedishDetta är mycket svårt att göra under en kris, och det skulle skada Polen.
During a crisis this is extremely difficult, and would be harmful to Poland.
SwedishVi gör bedömningen att detta inte skulle vara till skada för industrins utveckling.
In our judgment this would not be harmful to the industry's development.
SwedishKort sagt, ja till Brasilien men utan att skada förhandlingarna med hela Mercosur.
In short, yes to Brazil, but without damaging the negotiations with the whole of Mercosur.
SwedishDe är de som kommer att lida skada såväl som Europeiska unionens anseende.
They are the people who suffer as well as the European Union's reputation.
SwedishDetta medför ju stora risker med avseende på ekonomisk, ekologisk och humanitär skada.
This carries great risks to the economy, to the environment and to people.
Swedishhade haft biodiesel ombord hade ingen skada åsamkats miljön.
If the Erika had been carrying biodiesel, the environment would have been unscathed.
SwedishDet skulle allvarligt skada alla staters rättighet att fastställa och kräva in skatter.
This would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.