SV

sköta [skötte|har skött] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Vi måste hitta specialister inom skatteområdet för att sköta dessa ärenden.
We have to find taxation specialists to administer these dossiers.
Det är kommissionen som skall sköta och se över de här reglerna.
It is the Commission that is to administer and oversee these rules.
Frågan är vem som skall sköta en sådan fond och hur en demokratisk övervakning skall kunna utföras?
The question is, who should administer such a fund and how it could be subjected to democratic spot checks?
Vi hade förväntat oss att detta multinationella företag skulle sköta ärendet ordentligt på egen hand, men så var inte fallet.
We would have expected this multinational to conduct itself properly, but that was not the case.
Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU: s medlemsländer skall sköta sin ekonomiska politik.
Both reports contain general recommendations on how the EU Member States should conduct their economic policy.
Naturligtvis kommer vi inte att underlåta att sköta våra övriga aktiviteter, utan fullfölja dem.
Of course we will not stop conducting our other activities; they will be continued.
Och de styr egentligen allt som nervsystemet har att sköta.
And they're controlling basically everything that the nervous system has to do.
Jag tror inte att jag kan gratulera er till att sköta gemenskapsfonderna på ett tillbörligt sätt.
And I do not think any congratulations are in order as regards the management of Community funds.
Vi ville inte utsätta honom för fara, så han kommer att sköta kameran.
We don't want to put him in danger, so he'll do the shooting.
Medborgare måste innan de reser utomlands ges grundläggande information om hur de ska sköta skadereglering.
Before travelling abroad by car, citizens must be provided with basic information on how to handle claims.
Posten kan sköta sådana saker bättre än teleföretagen.
It is better suited to handling such matters than telecommunications companies.
Let the lawyers handle it.
Därför är det viktigt att operatörerna kan sköta sina nätverk.
Therefore, it is important that operators are able to manage their networks.
De måste sköta sina valutor i det gemensammas intresse.
They have to manage their currencies in the common interest.
Att sköta unionens finanser med samvetsgrannhet, det är bra.
It is a good thing to manage the Union's finances with care.
Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att bli enklare att sköta och bättre för jordbrukarna.
The CAP will be much simpler to operate and will be a lot better for farmers.
Det var helt enkelt så att de inte kunde hitta ett sätt att sköta Rangoons flygplats heller.
It was simply that they could not find a way to operate Rangoon airport either.
Vi bör inte göra ändringar i föredragningslistan, eftersom det då blir oerhört svårt för oss att sköta vår verksamhet.
We should not keep changing the Agenda because then it is extremely difficult for us to operate.
sköta (myös: fly, tappa, droppa, vara)
Så kan man inte sköta strukturfonderna och inte ett land heller.
This is no way to run the structural funds and no way to run a country.
I ett sådant scenario skulle kommissionen sköta försvarspolitiken.
Under this scheme the Commission would run defence policy.
Det skulle vara lite mer komplicerat för oss att sköta det själva.
It would be a bit more complicated for us to run the show ourselves.
Tillsammans lär vi oss att sköta ett förfarande med kollegial påverkan och en öppen utvärdering.
We are learning together to work a process of peer pressure and open evaluation.
Är det vi politiker som skall sköta det, eller skall det överlämnas till parterna?
Is it a matter for politicians, or should the parties directly concerned be left to work things out for themselves?
Jag vill naturligtvis också tacka Costa Neves för hans sätt att sköta arbetet.
I also wish, of course, to thank Mr Costa Neves for the way in which he has taken care of the work.
Europeiska unionen erhåller befogenheter endast genom att koncentrera sig på uppgifter som de enskilda länderna inte kan sköta på egen hand.
The EU can only achieve authority in the fact that it focuses on tasks that individual countries cannot attend to alone.
Kina till exempel kunde mycket enkelt sköta sina skyldigheter själv: det är världens rikaste land när det gäller reserver i utländsk valuta.
For example, China could very easily attend to its obligations itself: it is the world's richest country in terms of its reserves of foreign currency.
Europeiska unionen erhåller befogenheter endast genom att koncentrera sig på uppgifter som de enskilda länderna inte kan sköta på egen hand.
The EU can only achieve authority in the fact that it focuses on tasks that individual countries cannot attend to alone.
Kina till exempel kunde mycket enkelt sköta sina skyldigheter själv: det är världens rikaste land när det gäller reserver i utländsk valuta.
For example, China could very easily attend to its obligations itself: it is the world's richest country in terms of its reserves of foreign currency.
Ni och er regering har visat att Finland inte överträffas av någon när det gäller att sköta EU:s ordförandeskap.
Prime Minister, you and your government have shown that Finland is a poor second to none when it comes to running a European Union Presidency.
När Förenade kungarikets premiärminister åkte till Lissabon föreläste han på ett ganska förmätet sätt för de övriga europeiska ledarna om hur de bör sköta sina ekonomier.
Mr President, when the UK Prime Minister went to Lisbon he quite arrogantly lectured other European leaders about how they should be running their economies.
Rådsordförandens ambition bör vara att spela rollen som gruppledare och inte bara att sköta underhålltjänsten.
The ambition of the President-in-Office of the Council should be to play the role of a group leader, not just a maintenance man.
Böndernas uppgift är inte bara att producera livsmedel, utan även att sköta och bevara naturresurserna och landskapet.
The job of the farmers is not only to produce food; they also play a key role in protecting and preserving natural resources and landscape.
Om detta inte sker kan inte heller parlamentet sköta sin uppgift att kontrollera bankens verksamhet.
If this does not take place, then Parliament cannot fulfil its own task of supervising the activity of the Bank.
Återigen: med omsorg om parlamentets värdighet anser jag att vi måste sköta allt detta så seriöst som möjligt.
I repeat, in order to respect the dignity of this Parliament, I think that we must treat this situation with all seriousness.
2. Oikeustiede

Esimerkkejä "sköta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishEU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
The EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers' money.
SwedishEU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
The EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers ' money.
SwedishDen omfattar för första gången bestämmelser för att sköta elektronisk upphandling.
It includes, for the first time, provisions for conducting electronic procurement.
SwedishAllt detta hade man kunnat sköta på ett annat sätt och med en annan tidsplan.
All this could have been dealt with differently and in a different time frame.
SwedishAfghanistans regering klarar inte av att på egen hand sköta opiumodlingarna.
The Afghan Government is not capable of acting as the sole manager of opium crops.
SwedishÄnnu en gång har ett litet land visat att det storartat kan sköta ett ordförandeskap.
Once again, a small country has shown that it can provide a great presidency.
SwedishVi behöver ett effektivt, kostnadseffektivt, sätt att sköta ett transportsystem.
We need an efficient, cost-effective way of running a transport system.
SwedishJag vill därför fråga, hur avser kommissionen sköta detta sitt ansvar?
I should like to know how the Commission intends to shoulder this responsibility.
SwedishVi måste snabbt slopa de program som inte går att sköta ändamålsenligt.
Programmes which cannot be managed efficiently must be scrapped, and quickly.
SwedishPå det här området finns det mycket man kan sköta gemensamt på EU-nivå.
There are tasks in this area that we can deal with jointly at European Union level.
SwedishMarknaden kommer inte att sköta detta själv; offentliga åtgärder behövs.
The market will not take care of this by itself; public measures are needed.
SwedishDet betyder att det främst är industrins uppgift att sköta finansieringen av sådana projekt.
And that means that it is primarily up to the industry to finance these projects.
SwedishÄr EU-apparaten alltför ohanterlig och byråkratisk för att kunna sköta den här uppgiften?
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
SwedishI huvudsak handlar de om vilka uppgifter vi måste sköta på EU-nivå.
They are in essence about the tasks that we have to perform at European level.
SwedishSå här skall man inte sköta saker och ting; man håller på att kasta bort en möjlighet.
This is no way to go about things; an opportunity is being squandered.
SwedishDessa uppgifter bör och kommer Europeiska ombudsmannen att sköta.
The tasks in this field should and will be performed by the European Ombudsman.
SwedishSamtidigt är det oerhört tydligt att sättet att sköta ASEM-processen måste förbättras.
At the same time, the need to improve the management of the ASEM process is extremely clear.
SwedishNaturligtvis kommer vi inte att underlåta att sköta våra övriga aktiviteter, utan fullfölja dem.
Of course we will not stop conducting our other activities; they will be continued.
SwedishDet är uppenbart att det inte räcker att bara sköta de löpande ärendena, när man regerar ett land.
Obviously, simple management by the intergovernmental conference is not enough.
SwedishVi anser att medlemsstaterna själva är mycket mer kompetenta att sköta dessa frågor.
We feel that the Member States themselves are much more competent to take care of these matters.