"sedan" - Englanninkielinen käännös

SV

"sedan" englanniksi

volume_up
sedan {yleiss.}
EN
EN
EN

SV sedan
volume_up
{Yleinen suku}

1. autoteollisuus

sedan
volume_up
saloon {subst.} [Brit. eng.]

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "sedan":

sedan

Esimerkkejä "sedan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishFör några veckor sedan debatterade vi betänkandet om avvecklingen av reaktorer.
A few weeks ago, we debated the report on the decommissioning of power reactors.
SwedishFör några veckor sedan besökte jag en av de största förbrukarna i min valkrets.
A couple of weeks ago I visited one of the largest consumers in my constituency.
SwedishFör en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
A moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
SwedishVar och en av dem fick sedan en av tre beskrivningar av denna hypotetiska kris.
They were each then given one of three descriptions of this hypothetical crisis.
SwedishNär direktivet lades fram för två år sedan hade ingen kostnadsbedömning bifogats.
When it came forward two years ago there was no cost impact assessment attached.
SwedishVi hoppas att vi sedan kan utvidga det till andra miljöhot och länkade sjukdomar.
We then hope to extend this to other environmental threats and related diseases.
SwedishVi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
We are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
SwedishFör att återvinna folkets förtroende utlovade ni ledarskap för sex månader sedan.
Six months ago, wanting to regain people’ s trust, you promised them leadership.
SwedishOch vilken arrogans sedan, dessa politiska kriterier som åläggs de här länderna.
And what arrogance there is in the political criteria imposed on these countries.
SwedishVi vill inte se att Kroatien sedan ställer upp hinder för andra kandidatländer.
We do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
SwedishFör fyra månader sedan kidnappades en polsk ingenjör i Pakistan.
- Madam President, four months ago a Polish engineer was kidnapped in Pakistan.
SwedishSedan har vi även lagstiftningen om utsläpp från bilar med ett mål på 120 gram.
There is also the legislation on car emissions, with the target of 120 grammes.
SwedishFör att återvinna folkets förtroende utlovade ni ledarskap för sex månader sedan.
Six months ago, wanting to regain people’s trust, you promised them leadership.
SwedishMitt första förslag gäller EU:s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.
My first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
SwedishSedan till gruppen av kommissionärer. Allt eller nästan allt har sagts om dem.
Secondly, the team: everything possible has been said about the team, or almost.
SwedishSedan valde ni medvetet att endast erbjuda oss ett partiellt och begränsat svar.
You then deliberately chose to offer us a merely partial and limited response.
SwedishSedan lägger vi fram hela fördraget för folket och säger: vad anser ni om det?
And then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
SwedishDu ser sedan pilar till cellerna som är direkt beroende av den aktuella cellen.
You will see arrows to the cells that are directly dependent on the current cell.
SwedishDe åtgärder och förslag som presenteras borde ha kommit för länge, länge sedan.
The measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
SwedishKemal Atatürk, som dog för mer än 60 år sedan, grundade en turkisk enhetsstat.
Kemal Atatürk, who died more than 60 years ago, founded a unitary Turkish state.