"sak" - Englanninkielinen käännös

SV

"sak" englanniksi

volume_up
sak {yleiss.}

SV sak
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

Det är domstolens sak, skiljedomstolens sak, att avgöra vem som har rätt.
It will be a matter for the court, the Court of Arbitration, to judge who is right.
En annan sak vore multilateralt samarbete på internationella vatten.
Multilateral cooperation in international waters would be another matter altogether.
Det är en sak som ordförandekonferensen beslutar om och den kommer att fatta beslut i morgon.
It is a matter for the Conference of Presidents, and they will decide on it tomorrow.
sak (myös: ting, föremål)
volume_up
thing {subst.} (object)
Det är en sak att anta reformer, det är en annan sak att konkret genomföra dem.
It is one thing to adopt reforms and another thing to put them into practice.
Det är en sak att slå fast detta, men en annan sak att förverkliga det.
It is one thing to establish it, but another thing to make it a reality.
Haagkonventionen är avsedd för en sak, och endast denna sak.
The Hague Convention is meant to do one thing, and one thing only.
sak (myös: anledning, grund, skäl, orsak)
volume_up
cause {subst.}
Det är inte någon vidare glänsande seger för forskningens och utvecklingens sak.
That is not a superb victory for the cause of research and development.
Serbernas närvaro har ökat i Kosovo och även det är en sak som föder oro.
The Serbian presence in Kosovo has intensified, and that too is cause for concern.
Skillnaden var, Orville och Wilbur drevs av en sak, av en uppgift, av en tro.
The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief.
sak (myös: avsnitt, stycke, del, avdelning)
volume_up
part {subst.}
Om så inte är fallet är detta också en sak som vidare måste inkluderas i budgetförfarandet
If not, this is another part that must be included in the budgetary procedure.
Det är inte vår sak att besluta om vilka länder som skall gå med i EMU.
It is not our business to decide what countries should form part of EMU.
Jag skulle vilja koncentrera mig på en sak, även om den inte är en del av grannskapspolitiken.
I would like to focus on one thing, even if it is not part of the neighbourhood policy.
Om de enskilda länderna själva önskar investera i kärnkraftverk, så skall det vara deras egen sak.
If individual countries wish to invest in nuclear power stations, that is their affair.
Jag vill också i samband med detta be kommissionen om en redogörelse för en mycket skandalös sak.
In this connection, I would ask the Commission to give an account of a very scandalous affair.
The defence of Cuba is the people's affair.
sak (myös: avsnitt, paragraf, del, avdelning)
volume_up
article {subst.}
En annan sak i samband med artikel 7.1 gäller användningen för djur.
Another point concerning Article 7(1) is veterinary use.
För det första för att en saklig argumentation i en konkret sak bör medföra användandet av artikel 100a och inte artikel 235.
Firstly, because an objective approach in a specific matter should involve the use of Article 100a, not Article 235.
Oavsett vad vi tycker om det är avfall en handelsvara, och det är så vi måste se på saken.
We preferred the Commission’ s proposal, which did not eliminate the legal basis of international trade policy, Article 133.
Jag anser att han skulle vara en betydande tillgång för vilken organisation som helst, och jag hoppas att de omvärderar saken.
I think he would be a considerable asset to any organisation and I hope they will think again.
Det måste stå helt klart att det är medlemsstaternas sak att tillhandahålla de resurser som krävs för att de gemensamma insatserna ska lyckas.
It must be absolutely clear that it is up to Member States to provide the assets required to make the joint operations a success.
Vill vi verkligen med hjälp av kvoter göra samma sak som vi sedan tio år tillbaka upplever med mjölken, att det skapas valutaförmåner?
Do we really want the same to happen with these quotas as we have seen happen with milk for at least the last ten years and for them to become tradable assets?
volume_up
case {subst.}
. – Charlotte Cederschiöld argumenterar som vanligt mycket övertygande för sin sak.
As usual, Mrs Cederschiöld makes a very compelling argument for her case.
Samma sak gällde för en mängd ledamöter i de nationella parlamenten.
This was also the case for a number of members of the national parliaments.
Samma sak kan gälla Balkanländerna, där det finns självklara samtalspartner.
This may also be the case with the Balkan countries, where it is clear who our partners are.
sak (myös: del, ärende, angelägenhet, andel)
volume_up
concern {subst.}
En annan sak som oroar den socialistiska gruppen är frågan om riskbedömning.
A further concern of the Socialist Group is the issue of risk assessment.
Serbernas närvaro har ökat i Kosovo och även det är en sak som föder oro.
The Serbian presence in Kosovo has intensified, and that too is cause for concern.
Jag håller därför inte med dem som anser att denna fråga ”inte är vår sak”.
I therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.
sak (myös: fråga, ämne, punkt, tema)
volume_up
topic {subst.}
We could talk about this topic ad infinitum.
Postkommunistiska länder, bland annat Slovakien, har länge bortsett från saken.
Post-communist countries, including Slovakia, have long ignored this topic.
Vad den här saken beträffar är det fortfarande så att näringslivets intressen krockar med konsument- och miljöintressen.
On this topic the interests of industry continue to clash with those of the consumer and the environment.

2. "angelägenhet"

En sak är säker: det behövs även sociala förändringar för att förebygga dessa sjukdomar.
Then there is the big question: what happens to these disadvantaged members of society?
Frågan om huruvida vi var eniga enligt fördraget var däremot en annan sak.
But then the question of whether we agreed under the Treaty was a different matter.
Den skulle ha tagits upp i samband med Cassidys fråga eftersom den handlade om samma sak.
It should have been taken with Mr Cassidy's question as it is on the same issue.

3. Kuvainnollinen

Jag förstår självklart att ni som fransman besväras, men det är inte min sak.
Of course I understand your embarrassment as a Frenchman, but that is not my business.
Vad sedan kommissionen gör av det är deras sak, om vi beslutar om det eller ej.
What the Commission will make of that is its business, whether or not we agree to this.
Om de nationella parlamenten inte vill utöva dessa befogenheter är det deras sak.
If the national parliaments do not want to exercise these powers, that is their own business.

4. "vara, varusort"

sak (myös: nummer, post, punkt, artikel)
volume_up
item {subst.}
Samma sak kan sägas om punkt 7 på mötets dagordning.
The same can be said of item 7 on the meeting’s agenda.
För att göra det har kommissionen gjort gemensam sak med rådet så att Europeiska unionen kan agera ytterligt samordnat.
The next item is the Council and Commission statements on health workers detained in Libya.
Finally, the last item of information.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "sak":

sak

Esimerkkejä "sak"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMen den hjälper också producenterna, för då kan konsumenterna jämföra samma sak.
But it also helps producers, because then consumers can compare like with like.
SwedishUtvärderingen av historiska fakta är historikernas och enbart historikernas sak.
The evaluation of historic facts is the job of historians and historians alone.
SwedishJag skulle vilja göra en sak klar här.
   . Mr President, ladies and gentlemen, I would like to clarify something here.
SwedishSom politiker måste vi vara på det klara med en sak: människor ogillar staten.
As politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
SwedishJag vill vädja om en sak på Europas statslösa nationers vägnar.
   Mr President, I wish to make a plea on behalf of Europe's stateless nations.
SwedishJag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
I just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
SwedishJag har redan gjort ett inlägg, men jag skulle vilja ta upp ytterligare en sak.
I already made a contribution, but I would like to make just a further point here.
SwedishLåt mig ta upp en sista sak, eftersom vi kommer att rösta om frågan den här veckan.
Let me address a final point because we will be voting on the subject this week.
SwedishEn annan positiv sak är att man kommer att inrätta en fredsbyggande kommission.
Another positive development is that there will be a Peacebuilding Commission.
SwedishSamma sak gäller för alla kandidatländer, alltså gäller detta även för Turkiet.
This applies equally to all candidate countries, and so it also applies to Turkey.
SwedishJag vill bara kort tillägga en sak till mitt första anförande.
(DA) Mr President, I would just like briefly to add something to my first speech.
SwedishSamma sak gäller för kommissionen som också fastslår sina prioriteringar varje år.
The same applies to the Commission which establishes its priorities every year.
SwedishDenna andra sak är att EU får leveranser från hela regionen kring Kaspiska havet.
That something else is Europe obtaining supplies from the whole Caspian Sea region.
SwedishVåra institutioner är oberoende, men oberoende är inte samma sak som likgiltighet.
Our institutions are independent, but independence does not mean indifference.
SwedishEn sak är helt klar och det är att opt-out inte har något med flexibilitet att göra.
What is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
SwedishSamma sak gäller våra förbindelser med parlamentets utskott för framställningar.
The same applies to our relations with Parliament’ s Committee on Petitions.
SwedishSamma sak gäller för övrigt också för arbetsorganisation och arbetstidsförkortning.
And the same applies to reorganization of work and the reduction of working time.
SwedishEn mycket viktig sak för oss är den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Lastly, a key priority area for us is the Common Foreign and Security Policy.
SwedishSå var det med Kyotoprotokollet, och samma sak måste ske på Johannesburgmötet.
This applied to the Kyoto Protocol, and must apply to the Johannesburg Summit.
SwedishSamma sak gäller för frågan om de nya 317 tjänster som kommissionen har begärt.
The same goes for the issue of the 317 new posts that the Commission has asked for.