"rike" - Englanninkielinen käännös

SV

"rike" englanniksi

SV rike
volume_up
{neutri}

1. yleinen

rike (myös: område, land, trakt, hemland)
volume_up
country {subst.}
Welcome to my country, tamer of the fire and the elements.
Låt för Guds skull inte detta gigantiska rike, den indonesiska övärlden, inom kort bli en fördärvad plats i Stilla havet.
For goodness'sake, do not let this huge country, the 'emerald belt ' as we call it in Dutch, become just a patch of rust in the Pacific.
Låt för Guds skull inte detta gigantiska rike, den indonesiska övärlden, inom kort bli en fördärvad plats i Stilla havet.
For goodness' sake, do not let this huge country, the 'emerald belt' as we call it in Dutch, become just a patch of rust in the Pacific.
Ingen kan tillföra större ära till vårt rike än du, Siegfried.
Nobody could bring more honour to our kingdom than you, Siegfried of Xanten.
Kinas problem beror i detta fall på att mittens rike håller på att gråna.
China's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.
Jag vill göra din syster drottning innan jag återvänder till mitt rike.
I want to make your sister my qu ee n before I return to my kingdom.
rike (myös: land, mark, jord, ägor)
volume_up
land {subst.}
Kurderna är ett folk som saknar eget rike och gränser. Språket håller dem samman.
The Kurds are a nation with no land or borders of their own, kept together only by language.
Jag har rätt att i mitt rike utfärda mina egna lagar.
I have a right in my own land to make whatever laws I please.
Vi har i Spanien ett talesätt som säger " i de blindas rike är den enögde kung" .
Mr President, Madam Commissioner, in Spain there is a saying which goes 'in the land of the blind, the one-eyed man is king' .
volume_up
realm {subst.}
Fullständig rättvisa förväntar jag mig i Herren Jesus tillkommande rike.
I am anticipating complete justice in the future realm of the Lord Jesus.
Vi är helt och hållet i det mellanstatliga arbetets rike.
We are firmly in the realm of intergovernmental work.
This is entirely our realm.

2. Biologia

rike
volume_up
kingdom {subst.}
Ingen kan tillföra större ära till vårt rike än du, Siegfried.
Nobody could bring more honour to our kingdom than you, Siegfried of Xanten.
Kinas problem beror i detta fall på att mittens rike håller på att gråna.
China's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.
Jag vill göra din syster drottning innan jag återvänder till mitt rike.
I want to make your sister my qu ee n before I return to my kingdom.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "rike":

rike

Esimerkkejä "rike"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDe ifrågasätter den polsk-tyska gränsen och kräver bildandet av ett fjärde rike.
They dispute the Polish-German border, and call for the creation of a IVth Reich.
SwedishFrankrike hade ett vidsträckt kolonialrike och Storbritannien sitt eget rike.
France had a vast colonial empire and Great Britain its own Empire.
SwedishDe som motsätter sig detta har redan, utan att veta om det, trätt in i barbariets rike.
Those who are opposed to this view have already, unwittingly, entered the realms of barbarism.
SwedishDenna stad var en del av det tyska rike som styrdes av Vilhelm II.
This city here was part of the German Reich ruled by Wilhelm II.
SwedishHan höll den rike mannens hand i sin och sa: "Förstår du inte?"
He held the rich man's hands and said, "Don't you understand?"
SwedishRyssland är inte längre ondskans rike, men där lever nittio procent av befolkningen i social osäkerhet.
Russia is no longer the evil empire, but 90 % of its population is experiencing social insecurity.
SwedishDet gör mig stolt att du har blivit del av Burgunds rike.
I'm proud that Burgund has won you as brother - in-law.
Swedish"Vad du gör", sa han till den rike mannen, "är att besvara Guds bön att vi bör vara emptiska."
"Of course, what you are doing," he said to the rich man, "is answering God's plea that we should be compassionate.
SwedishI går talade José Manuel Barroso om att EU var ett rike, och när det gäller Afrika är det verkligen det!
Yesterday Mr Barroso talked about the EU being an empire and, when it comes to Africa, my goodness me it is!
SwedishHitlers tusenåriga rike varade i tolv år.
Hitler's Tausendjähriges Reich lasted 12 years.
SwedishHan såg på den rike mannen.
SwedishForskningen har fått stor uppmärksamhet och nu reser Malin Malmström och Jeaneth Johansson land och rike runt för att berätta om resultaten.
The research has received considerable attention and Malin Malmström and Jeaneth Johansson are now traveling around Sweden to talk about the results.
SwedishDärmed har de kunnat skapa välstånd på ett långt mycket bättre sätt än genom rännilar av bidragspengar från den rike mannens bord.
In this way, they have been able to create prosperity in a very much better way than they would have done by means of endless subsidies from the rich man's table.
SwedishDe markområden som EU: s medlemsstater fortfarande har kvar utanför det geografiska Europa är små eller glesbebyggda rester av deras tidigare koloniala rike.
All that the EU Member States have left outside Europe in terms of territory are small or sparsely populated sections of their former colonial empire.
SwedishDessa asiatiska länder hoppas att via multilaterala forum som till exempel ASEM-processen kunna utöka och framför allt stabilisera de bilaterala förbindelserna med Mittens rike.
Via multilateral forums, such as the ASEM process, those Asian countries hope to enhance, and mainly stabilise, existing bilateral relations with China.
SwedishDet visar att Iran/Persien har en gammal tradition av tolerans, inte bara gentemot olika religioner utan även gentemot de många folkslag som ingår i dess stora rike.
This shows that Iran/Persia has an ancient tradition of tolerance, not only towards different religions but also towards the many peoples comprising its large empire.
SwedishKommissionsledamoten är ju när allt kommer omkring historiker och vet att kejsaren av Bysans, ett rike som varade i 1 000 år i Europa, stödde kampen mot fattigdom i alla sina anföranden.
The Commissioner is in any case a historian and knows that the Emperor of Byzantium, an empire that lasted for 1 000 years in Europe, supported the fight against poverty in every speech he made.