"råka ut för" - Englanninkielinen käännös

SV

"råka ut för" englanniksi

SV råka ut för
volume_up
{verbi}

råka ut för (myös: , hämta, förarga, straffa)
Den som vill komma billigt undan kan råka ut för en otrevlig överraskning.
Anyone who wants a cheap ride could get a nasty surprise.
Sanningen är att folk inhalerar djupare för att känna smaken och kan därmed faktiskt råka ut för ännu värre skador.
The truth is that people inhale more deeply to get the taste and so can actually damage themselves more.
Om de valt att få e-postutskick från subversiva politiska rörelser skulle de exempelvis kunna råka ut för omotiverad övervakning från polisens sida.
If they opted in to get mailings from subversive political movements they could find themselves attracting unwarranted surveillance from the police, for instance.
råka ut för (myös: möta, råka, träffa på, råka på)
Man löper 50 till 90 procents risk för att råka ut för ett förfalskat läkemedel, och sedan - pang!
You have a 50 to 90% chance of encountering a counterfeit medicine, and then - bang!
Jag tycker att det är viktigt att studera exemplet med JSA, för att också se vilka problem man kan råka ut för i Europols fall.
I think it is important to study the example of the JSA in order to see what problems could be encountered in the case of Europol.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "råka ut för" englanniksi

råka substantiivi
English
råka verbi
ut adjektiivi
English
ut adverbi
ut- adjektiivi
English
UT substantiivi
English
för substantiivi
English
för adverbi
English
för verbi
English
för prepositio
för konjunktio
English
för- adjektiivi
föra verbi
fara substantiivi
fara verbi
räka substantiivi
raka verbi
English

Esimerkkejä "råka ut för"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishI det här avsnittet hittar du råd och tips om du skulle råka ut för en olycka.
You will find other useful advice in this section if things should go wrong.
SwedishTill och med personer med diplomatpass kan råka ut för problem vid gränsövergångar.
Even diplomatic passport holders may have problems at border crossings.
SwedishInom en snar framtid riskerar andra regioner att råka ut för just detta.
Other regions risk finding themselves in precisely the same situation in the near future.
SwedishHur kan Portugal, ett land med relativt liten yta, råka ut för skogsbränder av denna omfattning?
How can Portugal, a relatively small country, have forest fires on this scale?
SwedishJag hoppas att vi inte kommer att råka ut för den besvikelsen.
I hope, ladies and gentlemen, that we do not become disillusioned in that way.
SwedishJag misstänker att vi kommer att råka ut för en mängd problem om vi fortsätter som nu.
I think we are going to end up in a whole load of difficulties if we carry on as we are doing.
SwedishMan löper 50 till 90 procents risk för att råka ut för ett förfalskat läkemedel, och sedan - pang!
You have a 50 to 90% chance of encountering a counterfeit medicine, and then - bang!
SwedishVi är djupt oroliga över vad dessa idrottsmän kan råka ut för.
We are very worried about what is going to happen to these sportsmen next.
SwedishAndra kan gärna råka ut för förändringar men inte vi själva.
We always like change for the other person but not for ourselves.
SwedishHyckleri är den mest avskyvärda anklagelsen vi kan råka ut för.
Hypocrisy is the most odious charge we can be accused of.
SwedishKvinnor löper särskild stor risk att råka ut för prostitution, våldtäkt, arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap.
Women are particularly vulnerable to prostitution, rape, arranged marriages and bride traffickers.
SwedishVi vuxna avundas dem ofta deras tekniska kunnande men deras barnsliga naivitet gör att de lätt kan råka ut för övergrepp.
We adults often envy them their technical skills, but in their childish naivety they can easily be abused.
SwedishSå mycket är säkert att om mina barn skulle råka ut för någonting liknande skulle jag söka asyl i ett annat land.
This much is certain, if something like this were to happen to my children, I would seek asylum in another country.
SwedishJag kan tillägga att jag anser att direktivet om bevarande av uppgifter mycket väl i slutändan skulle kunna råka ut för samma öde.
I might add that I think that the directive on data retention might well end up suffering the same fate.
SwedishPersoner ur de här grupperna, ofta ekonomiskt sårbara, löper stor risk att råka ut för diskriminering.
People from these groups, more often than not economically vulnerable, run the considerable risk of becoming victims of discrimination.
SwedishEtt annat krav är att de deltagande ungdomarna inte skall råka ut för repressioner vid hemkomsten.
Another criterion should be that the young people who take part do not find themselves subjected to repressive measures on their return home.
SwedishDetta vill vi inte råka ut för, för det är tydligt att vi inte kan hantera dessa förändringar och det globala hotet på egen hand.
We do not want to do that, because we clearly cannot tackle these changes and the global threat all on our own.
SwedishMen låt mig bara säga att de av oss som trodde att de var kunniga har varit benägna att råka ut för vissa finansiella incidenter.
But let me just say that those of us who thought they were educated have been prone to the odd financial accident.
SwedishJag hoppas att vi i framtiden inte åter skall råka ut för en sådan försening beträffande ett så viktigt område som folkhälsan.
I trust that we shall not have to deal again with this sort of delay in such vital areas as public health in the future.
SwedishJag tycker att det är viktigt att studera exemplet med JSA, för att också se vilka problem man kan råka ut för i Europols fall.
I think it is important to study the example of the JSA in order to see what problems could be encountered in the case of Europol.