"problem" - Englanninkielinen käännös

SV

"problem" englanniksi

EN

"problem" ruotsiksi

SV problem
volume_up
{neutri}

problem (myös: uppgift, sorg)
volume_up
problem {subst.}
Detta är ett problem för Europeiska unionen, inte ett problem för länderna vid gränsen.
This is a European problem, it is not a problem for the countries on the border.
Det finns ett problem med den strategin, och det är ert problem, herr ordförande.
There is a problem with this approach, and it is your problem, Mr President.
Men det är inte bara vårt problem; det är också ett problem för bankerna.
However, it is not just our problem, it is also the problem of the banks.
problem (myös: fråga, nummer, utgåva, spörsmål)
volume_up
issue {subst.}
Helt klart är bulkdata ett problem och det är ett problem som vi inte kan bortse från.
Clearly, bulk data is an issue and it is an issue that cannot be skirted round.
Det här är inte ett italienskt problem: det är ett europeiskt problem.
This is not an Italian issue: this is a European issue.
Detta är uppenbart ett europeiskt problem och ett problem som vi måste ta på allvar.
This is clearly a European issue and one that we have to take seriously.
problem (myös: fråga, angelägenhet, tvistefråga, sak)
volume_up
question {subst.}
Detta problem bör vara en grundläggande utmaning för medlemsstaterna.
The problem in question should be a fundamental challenge for the Member States.
Tyvärr visar den sektor vi nu pratar om återigen upp ett typiskt europeiskt problem.
Unfortunately, the sector in question presents a familiar European problem.
Detta är dock en fråga om beloppen, och det finns naturligtvis problem med detta.
Now, it is a question of the amount and there are, of course, problems with this.
problem (myös: oro, anledning till oro)
volume_up
anxiety {subst.} ((a cause of) trouble; problems)
De befinner sig ofta under konstanta påtryckningar på grund av dagliga ekonomiska och praktiska problem, vilket skapar ångest.
They are under constant pressure from daily financial and practical problems, which create feelings of anxiety.
Slapphet skulle bara uppstå om man har problem, men vi gör allt vi kan i fråga om stöd och utbildning för att minska möjligheten för detta.
Inertia would only be born of anxiety and we are doing everything we can in terms of support and training to diminish the possibility of that occurring.
De globala klimatförändringarna utgör ett betydande problem som det finns goda skäl att behandla på internationell nivå.
A phobia is a neurosis characterised by extreme anxiety in the presence of the source of distress, and it requires suitable treatment in the form of deconditioning, analysis and the use of drugs.
problem (myös: oro, bekymmer)
volume_up
worry {subst.}
Men ert uttalande var intressant, det är inga problem.
There is no need to worry at all.
Var inte oroliga, det kommer att lösas, och det är inte detta som är problemet.
Do not worry, a solution will be found and, anyway, that is not the problem.
Tillåt mig emellertid att under den korta tid jag har till mitt förfogande göra er uppmärksamma på ett problem.
Allow me, however, in the short time at my disposal, to bring a worry to your attention.
problem (myös: grupp, knut, knop, rosett)
volume_up
knot {subst.}
För det är trots allt så, kolleger, att man har funnit en lösning på ett näst intill olösligt problem.
Indeed, ladies and gentlemen, a Gordian knot has been cut.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "problem":

problem

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "problem":

problem
English

Esimerkkejä "problem"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishTillsammans med regionen har EU åtagit sig att lösa dessa strukturella problem.
With the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
SwedishDet föreligger också grundläggande problem för budgeten i samband med kategori 1.
There are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
SwedishNi har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
If you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
SwedishSom en följd av detta har många företag i Lettland stora problem med kassaflödet.
As a result many companies in Latvia are experiencing severe cash flow hardship.
SwedishMed andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.
In other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.
SwedishVårt problem med markregistreringen är att den kostar 26 gånger mer än planerat.
That was one of the factors that prevented us from offering higher cofinancing.
SwedishJag är helt medveten om de problem som allt detta har orsakat brittiska bönder.
I am totally aware of the problems that all this has caused for British farmers.
SwedishVi hoppas och tror att de problem den rättsliga grunden orsakar kommer att lösas.
We hope and trust that the problems caused by the legal basis will be resolved.
SwedishPå grund av dessa problem kontaktade kommissionen de grekiska myndigheterna 2004.
Because of these problems the Commission contacted the Greek authorities in 2004.
SwedishDet behövs nya instrument för att ta itu med landsbygdens demografiska problem.
New instruments are required to tackle the demographic problems in rural areas.
SwedishVi kan inte längre klara av dessa problem på nationell eller ens regional nivå.
We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
SwedishVi borde redan på 1990-talet ha fått bukt med de problem som Siim Kallas tog upp.
We should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
SwedishDet är för närvarande många personer som behandlar klagomål, problem och frågor.
At present there are a lot of people dealing with complaints, problems and issues.
SwedishDet syftar till att korrigera flertalet problem med det befintliga Nicefördraget.
It corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
SwedishFör närvarande är det uppenbart att det finns praktiska problem med tidtabellen.
At present it is obvious that there are practical problems with the timetable.
SwedishKommissionen har inga problem med innehållet i de flesta av dessa ändringsförslag.
The Commission has no difficulty with the substance of most of these amendments.
SwedishKreissl-Dörfler föreslår att vi egentligen borde koncentrera oss på andra problem.
Mr Kreissl-Dörfler suggest that we really should be focussing on other problems.
SwedishSådana spänningar och problem måste lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds.
Such tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
SwedishOm vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
If we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
SwedishDet är underförstått att alla dessa problem är direkt relaterade till fattigdom.
It goes without saying that all these problems are directly linked to poverty.