SV

piska {Yleinen suku}

volume_up
piska (myös: pisk)
Or do I need skintight vinyl and a whip?
Hur tänker EU gå till väga för att piska fram mer kreativitet?
How does the European Union intend to whip up more creativity?
En rad offentliga uppgifter kan dock lösas på andra sätt än med lagar, disciplin, tvång och piska.
A number of public tasks can, however, successfully be carried out other than by using laws, discipline, compulsion and the whip hand.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "piska":

piska

Esimerkkejä "piska"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMed andra ord räcker det inte med morot och piska för att vägleda medlemsstaterna.
In other words, the stick and carrot approach is not enough to guide the Member States.
SwedishPakten bör verka för disciplin, den skall vara en piska som håller oss på rätt spår.
The Pact should prompt discipline, it should be a big stick to keep us on the right track.
SwedishAtt prygla och piska människor på statens vägnar måste få ett slut.
Beating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
SwedishVi kan använda en morot och piska-politik men moroten måste överväga.
We can use a carrot and stick policy, but there must be more carrot.
SwedishSå vad kan EU göra åt saken, både med hjälp av morot och piska?
So what can the EU do about it, in terms of both carrots and sticks?
SwedishTrots otaliga försök att påverka regimen, med piska och morot, så har vi misslyckats – totalt.
It is of course shameful that we in Europe have a Communist dictatorship as our closest neighbour.
SwedishJag tror mycket på mer morot och mindre piska, särskilt när det rör sig om miljöskydd.
I am a great believer in more carrot and less stick, particularly when it comes to environmental protection.
SwedishSå i början använde vi för mycket morot och för lite piska.
So there was too much carrot and too little stick initially.
SwedishPakten bör verka för disciplin, den skall vara en piska som håller oss på rätt spår.
What is unacceptable to us, however, is that the Stability and Growth Pact should be adapted to please a few governments.
SwedishI detta avseende har vi en självklar piska, nämligen möjligheten att tillgripa sanktioner, om så behövs.
In this respect, we have an obvious stick, namely the possibility of instituting sanctions, if need be.
SwedishI detta syfte föregriper man en tillämpning av en politik gentemot invandrare som går ut på ”morot och piska”.
For that purpose, it prejudges the application of a 'carrot and stick' policy towards immigrants.
SwedishPolitiken med morot och piska är ytterst problematisk.
This carrot-and-stick policy is extremely problematical.
SwedishAtt piska en dömd person, oavsett vilket brott vederbörande har begått, anser jag vara ett inhumant straff.
In my opinion, whatever crime a person may have committed, it is uncivilised to sentence them to flogging.
SwedishDet är begripligt att EU försöker använda sig av ”morot och piska” och vill undvika att tillgripa sanktioner.
Understandably, the EU is trying to use the 'carrot and stick' method and avoid having to impose sanctions.
SwedishTrots otaliga försök att påverka regimen, med piska och morot, så har vi misslyckats – totalt.
In spite of countless attempts to influence the regime using the carrot and stick method, we have failed, and failed totally.
SwedishI detta avseende har vi en självklar piska, nämligen möjligheten att tillgripa sanktioner, om så behövs.
The European Council has urged the Government of Sudan and all other parties to meet the international requirements.
SwedishUnder senare år har det stått helt klart att vad medlemsstaterna behöver är en strategi med morot och piska.
Over the last few years, it has become crystal clear that what Member States need is a carrot-and-stick approach.
SwedishGenom att piska upp den allmänna stämningen på detta sätt vill Europaparlamentet indirekt få inflytande över enskilda kommissionärer.
It appears that a minister from the Berlusconi Cabinet is unacceptable from the very start.
SwedishOm de gjorde det skulle det inte finnas någon piska som faktiskt skulle kunna behövas i alla förhandlingar med Iran.
If they did so there would not be the big stick that might ultimately be needed in any negotiations with Iran.
SwedishTyvärr har jag ingen piska som jag kan mana på medlemsstater som inte klarar att fullgöra sina skyldigheter med.
Unfortunately, I do not have any stick with which to force Member States that backslide to honour their obligations.