SV

orsaka [orsakade|har orsakat] {verbi}

volume_up
Skulle inte ändringsförslag 20 kunna orsaka problem för hela förordningen?
Would Amendment No 20 not cause the regulation to run into problems?
Sådana variationer kan orsaka allvarliga störningar i djurhållningssektorn.
Such fluctuations may cause serious disturbances in the livestock sector.
I verkligheten kan blåkortet orsaka utvecklingsländerna stor intellektuell skada.
In reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
Men jag vill inte orsaka mer död bland mitt folk.
But I would not bring further death to my people.
PPE-DE-gruppen vill upprätthålla denna integrerade finansiella strategi i stället för att orsaka ännu mer fragmentering.
The PPE-DE would like to maintain this integrated financial approach, rather than bring about any more fragmentation.
Som Georges Berthu angav i sin reservation befarar jag att det nya systemet kommer att orsaka all tänkbar diskriminering.
As Mr Berthu stated in his minority opinion, I fear that the new system will bring about all manner of discrimination.
Hur långt har kommissionen kommit i arbetet att se till att leksaker inte ska orsaka hörselskador?
How far has the Commission got with its work on ensuring that toys do not cause hearing impairment?
Det är nyckeln till problemet, och det må ju här orsaka vissa applåder om man nu går lös på Turkiet - där finns ju åtskilliga kritiska saker att säga.
That is the key to the problem, and one may get a little applause here for attacks on Turkey, where one can find much to criticise.
Vi kanske bara har 10, 15 eller högst 20 år på oss för att ta oss ur en fälla som definitivt kommer att orsaka blodspillan, krig, extremt väder och sjukdomar.
We may have only 10, 15 or a maximum of 20 years to get out of a trap which will definitely cause bloodshed, wars, weather anomalies and diseases.
Det skulle förhindra att man anställer äldre personer, göra arbetsmarknaden oflexibel och orsaka förlust av arbetstillfällen.
That would prevent the recruitment of older staff, make the labour market inflexible and cause the loss of jobs.
Kommissionen kan bara avsättas med två tredjedels majoritet, och om detta sker kommer det i värsta fall att orsaka en kris.
The monopoly on making legislative proposals will rest with people who can no longer be elected.
Vi är medvetna om att ytterligare ändringsbudgetar som uppstår under året snarare kommer att orsaka mer svårigheter.
The third is improving EU budget terminology, making it more complete and more transparent in order to show taxpayers more clearly how their resources are used.
Hur långt har kommissionen kommit i arbetet att se till att leksaker inte ska orsaka hörselskador?
How far has the Commission got with its work on ensuring that toys do not cause hearing impairment?
Buller på arbetsplatsen kan orsaka effekter såsom trötthet, kommunikationssvårigheter och total hörselnedsättning.
Noise at work can cause effects such as fatigue, communication difficulties and total hearing loss.
Det är vad vi kommer att orsaka om vi börjar reglera arbetstiden för egenföretagarna i EU.
This is what we will be doing if we start to regulate the working time of self-employed people in Europe.
I direktiv 98/58/EG fastställs det att ”naturliga eller konstgjorda avelsförfaranden som orsakar eller kan orsaka lidande eller skada för något av de berörda djuren inte får tillämpas”.
Directive 98/58/EC states that ‘Natural or artificial breeding or breeding procedures which cause or are likely to cause suffering or injury to any of the animals concerned must not be practised’.
Men jag vill inte orsaka mer död bland mitt folk.
But I would not bring further death to my people.
Idrott kan orsaka krig, det är Honduras ett typexempel på, men idrotten kan också föra samman människor.
Madam President, sport can be the cause of war, Honduras being a case in point, but it can also bring people together.
PPE-DE-gruppen vill upprätthålla denna integrerade finansiella strategi i stället för att orsaka ännu mer fragmentering.
The PPE-DE would like to maintain this integrated financial approach, rather than bring about any more fragmentation.
Även om de tillfällen då flyg omdirigeras är relativt få, kan vi förstå de bekymmer och besvär som sådana åtgärder kan orsaka.
Although the occasions on which flights are diverted are relatively few, we recognise the concern and inconvenience they may cause.
Detta kommer att orsaka en explosion i butikspriserna, som drabbar de fattigaste värst.
This will have the effect of sending retail prices soaring, affecting worst those least able to pay.
Det verkar mycket farligt, eftersom irländare, fransmän och nederländare kan skicka 31, vilket skulle orsaka stora problem.
This seems highly dangerous, because the Irish, the French and the Dutch are able to send 31 and this would cause us real problems.
Detta innebär att den gas som skickas kommer att behöva kosta mycket mer, vilket kommer att orsaka en omedelbar höjning av kostnaden för gasimporter för hela Europeiska unionen.
This means that the gas sent will have to cost much more, which will bring about an immediate rise in the cost of gas imports for the whole of the European Union.
Hur man än utformar en gemensam tullsats kommer den att skada AVS-länderna och orsaka produktionsförluster och arbetslöshet.
However a common tariff is set up, it will disadvantage ACP countries, causing loss of production and unemployment.
I detta dokument lyfter man tydligt fram den immateriella äganderättens betydelse i dagens värld och den skada som stöld av denna egendom kan orsaka.
This document clearly sets out the importance of intellectual property in the contemporary world and the damage that theft of that property can do.
Det finns tre sorters misslyckanden: man kan förlora gentemot sina motståndare, man kan misslyckas med att uppnå mål som satts för högt, och man kan själv orsaka sin olycka.
There are three kinds of failure: you can lose to your opponents, you can fail to achieve goals that are set too high, and you can be your own downfall.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "orsaka":

orsaka
orsak

Esimerkkejä "orsaka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDirektivet bör inte orsaka förvirring och inte lämna något utrymme för gråzoner.
The directive should prevent confusion and should not allow any room for 'grey' areas.
SwedishDetta kommer också att orsaka stora skillnader när EU:s energimarknad ska delas upp.
This will also result in major differences breaking up the EU energy market.
SwedishAvfallet skulle förvandlas till aska och orsaka skadliga och dödliga utsläpp.
The waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
SwedishRadioaktiv förorening kan orsaka problem under flera år för vissa livsmedel.
Radioactive contamination can represent a problem over a number of years in some foods.
SwedishDet skulle kunna orsaka social oro, något som vi bör försöka förhindra i Europa.
This could give rise to civil unrest, something we should be endeavouring to prevent in Europe.
SwedishDet sägs till och med att avtalen kan orsaka en " förtroendekris hos medborgarna" .
It is even said that agreements may trigger a crisis of confidence on the part of the public.
SwedishDet sägs till och med att avtalen kan orsaka en " förtroendekris hos medborgarna ".
It is even said that agreements may trigger a crisis of confidence on the part of the public.
SwedishÅ ena sidan skall utvidgningen inte orsaka någon ny uppdelning av Europa.
On the one hand, enlargement must not lead to a new division of Europe.
SwedishHöga halter av föroreningar kan orsaka astmatiska sjukdomar, allergier och till och med cancer.
High levels of pollution may result in asthmatic diseases, allergies and even cancer.
SwedishMen det visar sig att man inte behöver något som är 10 km i diameter för att orsaka mycket skador.
But it turns out, you don't need something six miles across to do a lot of damage.
SwedishDessa frågor borde orsaka oro hos Världsbanken och världssamfundet.
These matters should be of concern to the World Bank and to the international community.
SwedishDet räcker med en liten variation i utbudet för att orsaka en kris.
A slight variation in the supply is enough to spark a crisis situation.
SwedishTurismen kan också orsaka störningar och leda till missförhållanden.
Tourism can also be a factor causing disturbance and leading to abuse.
SwedishDen föreslagna punktskattehöjningen kommer inte att orsaka inflation.
As far as the proposed increase of excise duty is concerned, it will not generate inflation.
SwedishMen situationen i Sangatte kan inte tillåtas att fortsätta att orsaka irritation.
But the situation at Sangatte cannot be allowed to fester.
SwedishVi vet att bensen kan orsaka leukemi. Vi vet också att leukemin ökar bland barnen.
We know that benzene causes leukaemia and that the incidence of leukaemia among children is increasing.
SwedishDetta kommer att orsaka en explosion i butikspriserna, som drabbar de fattigaste värst.
This will have the effect of sending retail prices soaring, affecting worst those least able to pay.
SwedishInnebär då detta att personer med gott om pengar skall få lov att orsaka stora föroreningar?
. – The ‘ polluter pays’ principle is currently widely accepted.
SwedishHur är det möjligt att fartyget Probo Koala inte hindrades från att orsaka så mycket miljöförstörelse?
How is it possible that the Proba Koala was not stopped from causing so much pollution?
SwedishDenna nya tidsplan kan orsaka förseningar i de tre medlemsstaterna.
This rescheduling may trigger delays in the three Member States.