SV oroligt
volume_up
{adverbi}

oroligt (myös: angeläget, ivrigt, ängsligt, bekymrat)
Vi väntar oroligt på kommissionens svar på dessa frågor.
Mr President, we anxiously await the Commission's response to this question.
Det är anledningen till att vi oroligt inväntar uttalandet den 25 mars.
That is why we anxiously await the declaration of 25 March.
Några länder, också mitt eget, väntade oroligt utanför.
Some countries, my own included, waited anxiously outside.
oroligt (myös: misstänksamt)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "orolig":

orolig

Esimerkkejä "oroligt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi bevakar noggrant och oroligt tendensen till en politisk radikalisering.
We are closely following with concern the tendency towards political radicalisation.
SwedishJag frågar mig oroligt hur mycket av denna kostnad som kan tas in från motorvägsavgifter.
I cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
SwedishDet är skälet till att vi oroligt väntar på att något görs åt saken en gång för alla.
The British Presidency is very well aware of the difficulty of combating organised crime.
SwedishSudan är fortfarande ett oroligt område och i norr förekommer radikal islamism överallt.
Sudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism.
SwedishDet är skälet till att vi oroligt väntar på att något görs åt saken en gång för alla.
He did not say another word back in the United Kingdom about it.
SwedishI början av juli följde vi alla mycket oroligt utvecklingen kring denna lilla ö.
At the beginning of July, we all followed with great concern the developments surrounding this small island.
SwedishKommissionen frågar sig naturligtvis även oroligt vilken effekt skiljedomen kommer att få på den nuvarande bananregleringen.
The Commission also wonders, with some concern, how the ruling could affect current banana regulations.
SwedishUtan en varaktig lösning för landets nordöstra del kommer landet att bli oroligt och människor att drivas från hus och hem.
Without a lasting solution for the north-east, the country will suffer disruption and people will be uprooted.
SwedishDen fråga jag oroligt ställer mig är att om epidemin i Asien kräver en stor del av dessa inspektörers insatser, var utförs inget arbete?
What worries me is that, if this pandemic in Asia is tying up a lot of the efforts of such inspectors, where is the work not being done?
SwedishUtskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling är oroligt för markdirektivet, och det är en fråga som måste undersökas noggrant.
The Committee on Agriculture and Rural Development has concerns about a soils directive and this is an issue that needs to be carefully examined.
SwedishTunisien befinner sig också fortfarande i ett oroligt tillstånd och ju längre det varar desto större risk för att islamister tar det politiska initiativet.
Tunisia also remains in ferment, and the longer that lasts the greater the danger that Islamists will seize the political initiative.
SwedishMedan det är oroligt i Asien och i Ryssland och då även amerikanerna råkar i panik, så verkar det som om Europeiska unionen bland annat tack vare euron fortfarande är ett stabilt område.
At a time when there is turbulence in Asia and Russia and when the Americans too are panicking a little, the European Union, thanks to the euro, remains an oasis of calm and stability.
SwedishVi har därför flera gånger oroligt konstaterat att man misslyckats med att garantera de villkor som är nödvändiga för att nå detta deltagande, särskilt när det gäller tolkningstjänster.
It is therefore with concern that we have repeatedly witnessed the failure to ensure the conditions necessary to achieve this participation, specifically with regard to interpretation services.