SV nära
volume_up
{adjektiivi}

volume_up
close {adj.}
Resultaten ska uppnås genom nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
The results are to be achieved through close cooperation with the social partners.
säkerställa ett nära samarbete mellan nationella arbetsmarknadsmyndigheter,
ensure close cooperation between national employment services;
Att vara nära innehållet -- att innehållet verkligen ligger nära mitt hjärta.
Being close to the content -- that's the content really is close to my heart.
Det är inte bara ryssarna som betraktar dessa länder som ”det nära utlandet”.
It is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Man räknar med att en noggrannhet på 45 centimeter kommer att bli möjlig i en nära framtid.
It is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Jag är säker på att vi kommer att diskutera denna fråga på nytt inom en nära framtid.
I am sure that we will be discussing this issue again in the near future.
nära (myös: familjär, ledig, bekant, känd)
För att kunna garantera kontinuitet och hållbarhet kommer det att vara mycket viktigt med ett nära samarbete med organisationer som känner till lokala förhållanden.
In ensuring continuity and sustainability, close cooperation with organisations that are familiar with local conditions will be very important.
Den tjänstgörande ledaren för Scottish Assembly (den skotska församlingen) är en mycket kär och nära vän till mig, och jag känner därför till de problem som ni hänvisar till.
The Presiding Officer of the Scottish Assembly is one of my very great and dear friends and so I am familiar with the problems you have referred to.
Tanken var att få fram kontrasten mellan något väldigt kallt och avlägset som universum och något välkänt som en teddybjörn, som är väldigt lugnande och nära.
And the idea was to sort of contrast something very cold and distant and abstract like the universe into the familiar form of a teddy bear, which is very comforting and intimate.
nära (myös: snål, knapp)
volume_up
nigh {adj.}
Att uppnå enhällighet bland 25 medlemsstater vore nära nog omöjligt.
To get unanimity in 25 Member States would be well nigh impossible.
My colleague has spoken about the end; the end is nigh.
Aljaksandr Milinkevitj och Vincuk Viacorka som är med oss här i dag menar att slutet för diktatorn är nära.
Mr Milinkevich and Mr Viacorka who are present amongst us today believe that the dictator’ s end is nigh.
nära
Europa och Kanada har mycket gemensamt, och Europa och Kanada har ett nära förhållande.
Europe and Canada have a great deal in common and the relationship between Europe and Canada is a close one.
That was a close one, though, huh?
De olika utskotten måste därför inrätta ett mycket nära och direkt förhållande med de regionala myndigheterna.
The various committees must therefore establish a very close one-to-one relationship with regional authorities.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "nära":

nära

Esimerkkejä "nära"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi måste fortsätta att vara nära folket och att föra detta fördrag närmare dem.
We must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
SwedishEfter nära nog fyra år har äntligen detta rationaliseringsarbete gett resultat.
After nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
SwedishSenast den 31 december 2020 måste alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader.
By 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.
SwedishNära nog samtliga medlemsstater ställer sig positiva till att vidta denna åtgärd.
Almost all the Member States take a positive position on this measure in principle.
SwedishVi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
We are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
SwedishAllt detta arbete måste ske i nära samarbete med de specialiserade utskotten.
Efficiency and a certain ‘ quid pro quo’ must be the watchwords for the EU budget.
SwedishDet andra strukturella behovet härrör från den nära förestående utvidgningen.
The other structural need derives from the very fact that enlargement is imminent.
SwedishEU fungerar bäst när det står nära medborgarna.
Mr President, Commissioner, the EU works best when it is closest to the citizens.
SwedishJag nämner också detta med tanke på den nära förestående europeiska utredningsordern.
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
SwedishDen sydliga delen, så nära Mellanöstern, förtjänar där prioriterad uppmärksamhet.
And priority should be given here to the southern flank bordering on the Middle East.
SwedishEU:s framtid är emellertid nära sammanlänkad med utvecklingsländernas öde.
However, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.
SwedishDe fjärde rundan nära samtal om Cypern ägde rum i New York den 12-26 september.
The fourth round of Cyprus proximity talks took place in New York from 12-26 September.
SwedishVi finns nära våra medborgare och är engagerade i deras vardagliga problem.
We stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.
SwedishVi måste också ha ett mycket nära samarbete med våra amerikanska samarbetspartner.
There were clear signs of organised attacks on UNMIK property and staff.
SwedishMitt land, Polen är särskilt intresserat av att nära samarbeta med Ryssland.
At the same time, however, no mention is made in this agreement of the Chechnya issue.
SwedishI stället åtnjuter Uzbekistan ett mycket nära samarbete med en EU-medlemsstat.
Instead, Uzbekistan is enjoying the closest possible cooperation from an EU Member State.
SwedishAtt kasta bort nära nog två miljoner ton frisk fisk om året är fullständigt absurt.
Discarding nearly two million tonnes of healthy fish each year is absolutely ridiculous.
SwedishEtt inbördeskrig i Libyen verkar ligga oroväckande nära och måste undvikas till varje pris.
A civil war in Libya seems worryingly imminent and must be avoided at all costs.
SwedishFemtiofyra människor dog, och de materiella skadorna uppgick till nära 5 miljarder euro.
Fifty-four people died and material damage amounted to almost EUR 5 billion.
SwedishDenna sektor står för nära 4 % av de anställda i Europeiska unionen (EU).
This sector represents nearly 4 % of employment in the European Union (EU).