"lyssna" - Englanninkielinen käännös

SV

"lyssna" englanniksi

SV lyssna
volume_up
[lyssnade|har lyssnat] {verbi}

lyssna
volume_up
to listen [listened|listened] {v.} (give attention to a sound)
Men den här gången måste vi lyssna till det irländska folket, vi måste lyssna till folket.
But on this occasion we must listen to the Irish people; we must listen to the people.
Vi måste lyssna till regionerna, vi måste lyssna till sektorerna.
We must listen to the regions, we must listen to the sectors.
Först lyssnar ni och sedan säger ni: " Nej, jag ville inte lyssna på honom
First you listen and then you say: ' No, I did not want to listen '.
Strax skall vi lyssna till ett meddelande från kommissionen om oljekrisen och det gläder mig att komissionären är här.
Madam President, in a moment, we will be listening to a communication from the Commission on the fuel crisis, and I am pleased that the Commissioner is able to attend.
Precis som min kollega redan har påpekat skulle det ha varit bra om generalsekreteraren hade deltagit i sammanträdet för att lyssna på vad vi har att säga.
As my fellow Member has already observed, it would have been good to have the Secretary-General attend this session to hear what we have to say.
Denna kompatibilitet är nödvändig om vi vill att de ekonomiska partnerskapsavtalen ska vara lika stabila som alla våra överenskommelser, och kommissionen måste lyssna noga på detta.
Of course, this compatibility is imperative if we wish to ensure the stability of the EPAs, as of all our trade agreements, and the Commission must attend to this.
lyssna
volume_up
to get [got|got] {v.} [slangi]
Och lyssna på det här, du kommer få en åtta veckors semester där du inte behöver göra någonting alls.
And get this -- you'll have an eight-week vacation of doing absolutely nothing.
Innan du blir helt... galen, lyssna på henne, okej?
Look, before you get all in a... tizzy hear her out, okay?
That is the only way to get the Kremlin to listen.
lyssna (myös: höra, åhöra)

Esimerkkejä "lyssna"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi kan också ge Wijsenbeek ett skriftligt svar utan att behöva lyssna på frågan.
Mr Wijsenbeek could also be answered in writing without us hearing his question.
SwedishJag anser att det är en nyttig läxa för oss alla och att vi bör lyssna och svara.
I think that is a salutary lesson to all of us and we need to hear and respond.
SwedishJag vill be er visa respekt för dem som visar er respekten att lyssna till er.
Please have respect for those who are showing you the respect of listening to you.
SwedishHon borde dock ha större förståelse för våra argument och lyssna mer på dessa.
She should understand our point of view, however, and pay due attention to it.
SwedishAvslutningsvis önskar jag att inte bara eliten, utan alla, ska få lyssna på Mozart.
In conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all.
SwedishJag tänker inte bry mig om att sitta kvar här och lyssna till dessa icke-svar!
I am not going to bother sitting around here listening to these non-answers!
SwedishJag blev några minuter försenad och fick inte förmånen att lyssna till hennes tal.
I was indeed a few minutes late and did not have the pleasure of hearing her speech.
SwedishVi kommer naturligtvis gärna att lyssna även till Europaparlamentets förslag.
We will of course be pleased to hear proposals from the European Parliament as well.
SwedishVi kanske inte alltid håller med om det ni säger, men ni är alltid värd att lyssna på.
We may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
SwedishDet är bättre om Europa får en tydligare identitet genom att ”lyssna till väljarna”.
It is better if Europe gains a clearer identity by 'listening to the voters'.
SwedishSå vi pratar inte bara om att lyssna och bry sig om, utan om verkliga metoder.
So, we are not simply talking about listening and caring, but about proper practices.
SwedishNu får vi nöjet att än en gång lyssna till Europeiska unionens ungdomsorkester.
We now have the pleasure of listening once again to the European Union Youth Orchestra.
SwedishRatificeringsprocessen bör upphöra och vi måste börja lyssna till folket.
The ratification process should stop. The listening to the people should begin.
SwedishDet är denna typ av budskap som Bushadministrationen också måste fås att lyssna till.
It is this type of message which the Bush administration must also be made to hear.
SwedishIngen har velat lyssna på dessa varningar som innehåller sunt förnuft och verklighet.
No-one ever listened to these warnings which were full of common sense and realism.
SwedishDå kanske - bara kanske - folket kommer att börja lyssna till politikerna.
Then maybe - just maybe - the people will start listening to the politicians.
SwedishEtt speciellt svårt problem är just hur man skall kunna lyssna på barnen.
I think that a particularly sensitive aspect is that of listening to children.
SwedishJag ser fram emot att lyssna till den debatt som följer. Tack för er uppmärksamhet.
I look forward to hearing the debate that will follow and thank you for your attention.
SwedishVi har mer att vinna på att lyssna till tvivel än på att upprepa självklarheter.
We gain more from listening to doubts than from repeating certainties.
SwedishJag är emellertid rädd att vi bör lyssna på någon annans uppfattning om saken.
I am afraid, however, that we should be listening to someone else’s words on the matter.