"leverera till" - Englanninkielinen käännös

SV

"leverera till" englanniksi

SV

leverera till {verbi}

volume_up
leverera till (myös: sköta om)
volume_up
to cater for {v.} [Brit. eng.]
leverera till (myös: sköta om)
volume_up
to cater to {v.} [Amer.eng.]

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "leverera till" englanniksi

leverera verbi
till adjektiivi
English
till adverbi
English
till prepositio
till pronomini
English
...till pronomini
English

Esimerkkejä "leverera till"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDe satt inte och väntade på att ministerrådet skulle leverera idéer till dem.
They did not wait for ideas to be handed down from the Council of Ministers.
SwedishFörst då kan de leverera det vi behöver till rimliga priser när vi behöver det.
Only then will they be able to deliver what we need at affordable prices when we need it.
SwedishRyssland har slutat att leverera olja till Litauen, och detsamma gäller Lettland.
Russia has stopped delivering petroleum to Lithuania, and it is doing the same to Latvia.
SwedishDe dagar som de inte kunde leverera måste läggas till på deras kvoter.
The days on which they were unable to deliver should be added to their quota.
SwedishVi kan i alla fall inte göra oss skyldiga till att leverera dessa vapen.
We, in all events, should not render ourselves guilty of this arms supply.
SwedishDe säger att de redan har lovat att leverera gas till fem andra parter.
They say they have already promised to supply five other parties with gas.
SwedishEkologiska jordbrukare drar på sig stora kostnader när de skall leverera produkter till allmänheten.
In delivering public goods, organic farmers incur high production costs.
SwedishKineserna drar sig inte heller för att leverera vapen till Zimbabwe.
Nor does it shy away either from supplying weapons to Zimbabwe.
SwedishLåt oss hålla oss till att leverera det som vi har kommit överens om att leverera.
Let us stick to delivering what we agreed to deliver.
SwedishDe kommer att döma oss och kommissionen på grundval av vad vi kan leverera till folket i EU.
They will judge us and the Commission on the basis of what we can deliver to the people of Europe.
SwedishNär allt kommer omkring är det betydligt lättare att leverera djupfryst kött till avlägsna områden.
It is after all much easier to deliver frozen meat to remote areas.
SwedishÖdlan erbjöd Dakota 250. 000 för att leverera mig levande till honom.
Lizard offered Dakota 250K to deliver my live ass to him.
SwedishTill och med Ryssland försöker att få tillgång till källor för att kunna leverera råolja eller naturgas till EU.
Even Russia is trying to gain access to sources in order to supply crude oil or natural gas to Europe.
SwedishSka vi behöva skämmas för att vi kräver att dessa regler även ska gälla för dem som vill leverera livsmedel till våra konsumenter?
Should we be ashamed of imposing these rules on those who want to feed our consumers?
SwedishVårt ansvar här i dag är att leverera ett starkt budskap till våra medlemsstaters regeringar att skynda på.
Our responsibility here today is to deliver a strong message to our Member State governments to get on with it.
SwedishBiståndspersonalen löper betydande risker varje dag i sina försök att leverera mat till dem som bäst behöver den.
Such personnel face significant risks on a daily basis in their attempts to deliver food to those most in need.
SwedishVi borde planera och lägga upp någon form av strategi genom vilken vi kan spela en roll för att leverera till denna marknad.
We ought to plan and lay out some sort of strategy by which we can play our part in supplying this market.
SwedishNär allt kommer omkring är det betydligt lättare att leverera djupfryst kött till avlägsna områden.
Most people think it is uncivilised to drive animals hundreds or even thousands of kilometres across Europe and the world for slaughter.
SwedishVi måste kunna leverera svar till de medborgare som vill se oss agera mot finanskris och i klimatfrågor.
We must be able to give answers to the citizens who want to see us take action to combat the financial crisis and on climate issues.
SwedishOm Kina kommer att leverera vapen till Indonesien rättfärdigar inte detta ett upphävande av vapenembargot av Europeiska unionen.
If China is going to supply weapons to Indonesia that does not justify the European Union lifting its arms embargo.