"kummel" - Englanninkielinen käännös

SV

"kummel" englanniksi

volume_up
kummel {yleiss.}

SV kummel
volume_up
{Yleinen suku}

kummel (myös: röse, stenkummel)
volume_up
cairn {subst.}
kummel
volume_up
tumulus {subst.}

Esimerkkejä "kummel"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMed en maskstorlek om 70 mm fångas kummel från och med cirka 25 cm längd.
Using nets with 70 mm mesh, hake of around 25 cm and upwards in length are caught.
SwedishVid omröstningen i utskottet togs hänvisningar till kummel bort ur betänkandet.
At the committee vote, references to hake were removed from this report.
SwedishEn maskstorlek om 100 mm däremot gör att kummel från och med 40 cm fastnar i näten.
100 mm mesh nets, on the other hand, catch hake measuring 40 cm or more.
SwedishJag har sett kommissionens reviderade återhämtningsplan för torsk och kummel.
I have seen the revised cod and hake recovery plan from the Commission.
SwedishDen kanadensiske forskaren McGuire har också tillbakavisat katastrofrapporterna om kummel.
The Canadian scientist McGuire has also rejected the hake catastrophe reports.
SwedishDen sammanlagda totala tillåtna fångstmängden för kummel är uppdelad på fyra förvaltningsområden.
The Total Allowable Catch for hake is divided up into four administrative areas.
SwedishSiffrorna och nivåerna för kummel har ifrågasatts och vi bör vägledas av belägg.
The figures and the levels of hake stocks have been questioned and we should be guided by evidence.
SwedishJag gör detta för att påpeka att kummel- och torskbestånden sinsemellan uppvisar stora skillnader.
I do so because the situations of the cod and hake stocks are very different.
SwedishGenom dessa planer skall vi försöka att återställa bestånden av torsk och kummel till hållbara nivåer.
These plans seek to restore stocks of cod and hake to sustainable levels.
SwedishDe fiskebestånd som är av kommersiell vikt för närvarande är kummel, taggmakrill, sardineller och ansjovis.
The report provides some basic background material that I shall briefly cover here.
SwedishVi måste även erkänna att detta betänkande handlar om torsk och kummel.
We must also recognise that this is a cod and hake report.
SwedishKommissionen gav oss ett första förslag som behandlade läget för kummel och torsk lika.
The Commission presented us with an initial proposal which treated the situations of hake and cod equally.
SwedishI artikel 349 i anslutningsakten begränsas Portugals tillgång till det södra beståndet av kummel.
Article 349 of the accession document restricts Portugal's access to the Southern stock of hake.
SwedishI artikel 349 i anslutningsakten begränsas Portugals tillgång till det södra beståndet av kummel.
Article 349 of the accession document restricts Portugal' s access to the Southern stock of hake.
SwedishKommissionen kommer med rätta med förslag till fleråriga återhämtningsplaner för torsk och kummel.
The Commission is right to table proposals for multi-annual recovery programmes for cod and hake.
SwedishTonnaget för fartyg som fiskar svart kummel kommer att förbli det samma, med andra ord 8 500 bruttoregisterton (BRT).
The tonnage for vessels targeting black hake will remain the same at 8 500 GRT.
SwedishDet är inte bara industriella fiskefartyg som fångar kummel, och torsk fångas i mycket små mängder.
Hake are not caught only by industrial fishing vessels and cod are caught in very small quantities.
SwedishDet skall också sägas att den totala tillåtna fångstmängden för kummel sänktes med 51 procent mellan 1999 och 2001.
It must be remembered too that the TAC for hake was cut by 51% between 1999 and 2001.
SwedishDet skall också sägas att den totala tillåtna fångstmängden för kummel sänktes med 51 procent mellan 1999 och 2001.
It must be remembered too that the TAC for hake was cut by 51 % between 1999 and 2001.
SwedishFöreslagna fredade zoner för kummel är också oacceptabla.
The restricted areas proposed for hake are also unacceptable.