SV

kraft {Yleinen suku}

volume_up
1. yleinen
kraft (myös: makt, våld, styrka, trupp)
Här var det tydligt, att rådet är en drivande kraft i den globala miljöpolitiken.
It was clear there that the Council is a driving force in global environmental policy.
Konstitutionen kommer i så fall att kunna träda i kraft den 1 november 2009.
It will then be possible for the Constitution to come into force on 1 November 2009.
De nya reglerna träder inte i kraft förrän även stadgan träder i kraft.
The new rules will only enter into force when the Statute does.
kraft (myös: kampanj, attack, slag, driv)
Vi hoppas att samma tålamod och samma kraft skall sättas in på att lösa även detta fall.
We hope that the same patience and drive will be invested in the resolution of this case too.
Jag tror mig veta att det spanska ordförandeskapet har för avsikt att lägga ner mer kraft på det.
I gather that the Spanish Presidency certainly intends to work on this with greater drive.
Vad som hindrar att beslut fattas är bristande mod, bristande kraft, försvagade ideal.
What prevents decisions being taken is a lack of courage, a lack of drive: it is the weakening of an ideal.
Den kraft som läggs på utbildningsområdet inverkar på rättssystemets effektivitet.
The energy invested in education has a bearing on the effectiveness of the justice system.
Medan vinden genererar kraft på en kontinent, störtar Europa huvudstupa in i kris.
We must put alternative energy on the path towards competitiveness.
Energisektorn är en drivande kraft bakom den ekonomiska tillväxten.
The energy sector is a driving force behind economic growth.
kraft (myös: impuls, sporre)
Detta förslag ger alltså större kraft åt stabiliserings- och associeringsprocessen.
This proposal thus gives added impetus to the stabilisation and association process.
Denna möjlighet skulle ge ny kraft åt den regionala integrationsprocessen.
This prospect should give new impetus to strengthening the regional integration process.
Ensamma är de inte tillräckliga för att ge förnyad kraft åt reformtakten.
However, they alone are not enough to give renewed impetus to the pace of reform.
kraft (myös: makt, förmåga)
Förenta staterna har en ekonomisk och militär kraft som gör landet till en supermakt.
The United States possesses economic and military might that make it a superpower.
Våld mot kvinnor i alla former är ett gissel som vi måste bekämpa med all kraft.
The scourge of violence against women in all its forms needs to be fought with all our might.
Den är också uttrycket för euroområdets ekonomiska kraft i konkurrensen med andra kontinenter.
It is also the expression of the economic might of the euro area in competition with other continents.
Utan sådan kraft, riskerar dessa svarta lådor att vara värdelösa i en nödsituation.
Without such power, in an emergency these black boxes are potentially worthless.
Lyckligtvis hade den katastrofen inte samma destruktiva kraft eller omfattning.
Fortunately, that disaster did not have the same destructive power or scale.
Jag tror att det är betyder "havets gudomliga kraft" på ett polynesiskt språk.
I think this means "divine power of the ocean" in a Polynesian language.
kraft (myös: alkohol, gnista, ande, fart)
Och en kraft som riktas mot själen är värre än en kraft riktad mot kroppen.
And force used on the spirit is worse than force against the body.
Trots motgångar bevarar staden sin kulturella kraft.
Despite adversity, the city maintains its cultural spirit.
Tack för ert svar och för den kraft som låg i svaret.
   – Thank you, Commissioner, for your reply and the spirit of your reply.
Detta folkuppror har en oerhörd kraft eftersom det pågår i hela Egypten.
The great strength of this popular uprising is that it is happening across Egypt.
Ändå har europeiskt försvarssamarbete inom VEU saknat kraft.
Nevertheless, European defence cooperation within the WEU has lacked strength.
Europeiska unionens innovativa kraft är fortsatt mycket svagare än Förenta staternas.
The innovative strength of the European Union lags far behind that of the United States.
kraft
Slutligen saknar betänkandet den kraft som krävs för att hantera verkliga hot.
Lastly, it lacked the vigour required for dealing with real threats.
Vi kommer också att reagera med nödvändig kraft på det som sker i landet.
We will also react with the necessary vigour to events in the country.
Denna kammare måste möta utmaningen med att överbrygga denna klyfta med kraft och myndighet.
This House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.
kraft (myös: effekt, verkan, förmåga, dygd)
I kraft av fördragen och av lagen är det obestridligt medlemsstaternas ansvar att utse sina parlamentsledamöter.
By virtue of the Treaties and of the law, it is indisputably up to Member States to name their MEPs.
Några av dem kom in i parlamentet av egen kraft och några tack vare 25-procentsgränsen.
Some of them were elected in their own right, and some of them by virtue of the ‘25% women’ rule.
I kraft av det faktum att de faktiskt levde på en ö som var en brittisk ö, bör de ha rättigheter som EU-medborgare.
By virtue of the fact that they were actually living on an island that was a British island, they should have rights as EU citizens.
kraft (myös: styrka, nötkött, muskler, biff)
Vi anser att kommissionen och medlemsstaterna inte med all konsekvens har arbetat för att det obligatoriska systemet för märkning av nötkött skall kunna träda i kraft som planerat.
In our opinion, the Commission and the Member States did not make a conscientious effort to ensure that the compulsory beef labelling system would enter into force as planned.
När Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december måste vi analysera och öka vår unions integrationskapacitet.
Once the Treaty of Lisbon has come into force on 1 December, we must analyse and increase our Union's integration capacity.
Deras stora dynamiska kraft och förmåga till tillväxt och innovation har gett dem en betydande ställning inom EU:s politik.
Their great dynamism and capacity to grow and innovate have earned them a notable position in the EU's policies.
Här kan Europa spela ut sina trumfkort: nämligen ekonomisk kraft, innovationsförmåga, teknisk kapacitet och visioner.
This is where Europe can play its trump cards - economic strength, a talent for innovation, technological capacity and vision.
kraft (myös: makt, styrka)
Europeiska unionens utvidgning till 25 medlemsstater är en hyllning till kraften i en dröm.
The enlargement of the European Union to 25 Member States is a tribute to the potency of a dream.
kraft (myös: styrka, sena)
Transnationella politiska partier är en viktig kraft i demokratin och artikulerar medborgarnas ängslan och strävanden på ett europeiskt plan.
Trans-national political parties are a vital sinew of democracy, articulating the anxieties and the aspirations of the citizen on a European scale.
kraft (myös: fart, energi, vinande, visslande)
kraft (myös: fart, energi, fart och kläm)
volume_up
vim {subst.} [ark.]
2. liike-elämä
kraft
Nya initiativ från kommissionen har redan trätt i kraft eller kommer snart att träda i kraft.
New Commission initiatives are already in effect, or will shortly become effective.
Vi skulle då behöva färre ändringar av direktiven innan de träder i kraft.
We would then need fewer amendments to directives before they come into effect.
Det kommer att få omedelbar laga kraft i de berörda medlemsländerna.
It will enter into immediate legal effect in the Member State concerned.
kraft
Här var det tydligt, att rådet är en drivande kraft i den globala miljöpolitiken.
It was clear there that the Council is a driving force in global environmental policy.
Konstitutionen kommer i så fall att kunna träda i kraft den 1 november 2009.
It will then be possible for the Constitution to come into force on 1 November 2009.
De nya reglerna träder inte i kraft förrän även stadgan träder i kraft.
The new rules will only enter into force when the Statute does.
3. Oikeustiede
Den tidigaste tidpunkten skulle vara efter att förslaget varit i kraft i två hela år.
The earliest point in time would be after two full years of operation.
Det är drygt tio år sedan den inre marknaden trädde i kraft.
It is just over ten years now since the internal market came into operation.
Tjänsteförteckningen trädde som planerat i kraft den 1 november.
That plan was put into operation, as planned, on 1 November.
4. Arkikielinen
kraft (myös: styrka)
volume_up
momentum {subst.} [ark.] (force)
I dag finns det ny kraft i fullgörandet av nedrustningsåtaganden.
Today, there is new momentum in fulfilling disarmament commitments.
Denna utveckling ger ny kraft åt det europeiska perspektivet för västra Balkan.
These developments bring a new momentum to the European perspective of the Western Balkans.
Det krävs att detta vakuum hanteras rätt så att fredens inneboende kraft hålls levande.
Good management of this vacuum is required so that the momentum for peace is kept alive.
5. Fysiikka
kraft
Här var det tydligt, att rådet är en drivande kraft i den globala miljöpolitiken.
It was clear there that the Council is a driving force in global environmental policy.
Konstitutionen kommer i så fall att kunna träda i kraft den 1 november 2009.
It will then be possible for the Constitution to come into force on 1 November 2009.
De nya reglerna träder inte i kraft förrän även stadgan träder i kraft.
The new rules will only enter into force when the Statute does.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "kraft":

kraft

Esimerkkejä "kraft"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishVi behöver parlamentsledamöter som av egen kraft kan få befolkningens förtroende.
We need Members who obtain the trust of the people through their own efforts.
SwedishMedlemsstaterna i rådet måste med kraft återta kontrollen över kommissionen.
The Member States in the Council must forcibly regain control of the Commission.
SwedishSedan denna lagstiftning trätt i kraft, har det inte skett någon märkbar förändring.
Since that legislation came into being, there has been no noticeable difference.
SwedishOch min fråga som jag ber er att svara är: Existerar det någon drivande kraft?
My question, to which I would appreciate an answer, is this: is there a mechanism?
SwedishMed än större kraft stöder vi det tjetjenska folkets rätt till självbestämmande.
We support the right of the Chechen people to self-determination even more strongly.
SwedishAsien borde glädjas när det ser hur dess främsta konkurrent Europa tappar kraft.
Asia should rejoice as it sees how Europe, its main competitor, is flagging.
SwedishJag anser då att vi med full kraft måste stödja dessa kvinnorörelser i Algeriet.
I think we should give our full support to this women's movement in Algeria.
SwedishFör dem räcker det med lite retorik, som vi bara kan med kraft kan invända emot.
For them, a bit of rhetoric is enough, which we can only vehemently oppose.
SwedishVi står på samma sida som alla de som med kraft arbetar för utsläppsminskningar.
We stand alongside all those who are resolutely promoting the reduction of emissions.
SwedishJag hoppas att vi ska kunna driva igenom detta med kraft under de kommande månaderna.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
SwedishDe största hindren kommer att undanröjas samma dag som avtalet träder i kraft.
The most substantial barriers will be removed from day one of the agreement.
SwedishDet träder i kraft den 1 februari 2005, för en inledande period av tre år.
It is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
SwedishÅ min grupps vägnar önskar jag er mycket kraft och mycket stor framgång!
On behalf of my group, I hope that you will be courageous and enjoy every success!
SwedishFrån att tidigare endast observerat och samordnat måste man nu delta med full kraft.
It must move from observation and coordination to fully-fledged participation.
SwedishDet är ett faktum att FN-konventionen trätt i kraft utan att EU ratificerat den.
Let me turn now to your amendment, Mrs McKenna, which the Commission can only support.
SwedishDen europeiska jordbruksmodellen måste drivas i förhandlingarna med full kraft.
The European agricultural model has to be forcefully promoted in the talks.
SwedishJag vill understryka det med kraft och säga att vi röstade för denna text.
I cannot stress this enough and I would like to say that we voted for the text.
SwedishDet var otroligt hur alla var så fulla av kraft och krävde sina rättigheter.
It was amazing how everyone was so empowered and now asking for their rights.
SwedishDet ligger fortfarande mycket arbete framför oss innan de nya texterna träder i kraft.
We still have a lot of work ahead of us before the new texts begin to be enforced.
SwedishDet kanske medför besvär för regeringarna men vi försvarar det med stor kraft.
It may be inconvenient to the governments, but we defend it very strongly.