"koncentration" - Englanninkielinen käännös

SV

"koncentration" englanniksi

SV koncentration
volume_up
{Yleinen suku}

1. yleinen

koncentration (myös: avsikt, minne, åsikt, uppmärksamhet)
volume_up
mind {subst.}

2. "samlad uppmärksamhet"

koncentration
Tendenserna till koncentration av verksamheter och aktiviteter är tydliga.
There is a clear trend towards concentration of business and other activities.
Det är frågan om koncentration av massmedia, frågan om mångfald och koncentration av massmedia.
Mr Fayot, you referred to the concentration of resources, and pluralism.
Mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
Concentration and pluralism in the media in the European Union (short presentation)

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "koncentration":

koncentration
Swedish

Esimerkkejä "koncentration"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishDet behövs samordning i processen och en större koncentration på genomförandet.
It needs to hang together properly, and more focus on implementation is required.
SwedishEuropaparlamentet och rådet antog direktivet om koncentration av kapital.
Parliament and the Council adopted the directive on concentrations of capital.
SwedishOch det är självfallet denna stora koncentration som föranlett lagstiftarens oro.
Of course, this high level is what has provoked the concern of the legislative authority.
SwedishUtfrågningen om denna koncentration äger rum i dag och i morgon i Bryssel.
The hearing on this merger is taking place today and tomorrow in Brussels.
SwedishVi hade föredragit en koncentration och en tydlig prioriteringslista.
We would have preferred a more concentrated approach and a clear list of priorities.
SwedishI det avseendet är fondens koncentration på de mindre gynnade områdena särskilt viktig.
In this regard the focus of the fund on disadvantaged areas is of particular importance.
SwedishI Nederländerna har kommissionen motsatt sig en stark koncentration.
Well, in the Netherlands the Commission blocked a large-scale merger.
SwedishDessa saker måste ses över tillsammans med en koncentration av arbetsuppgifter samt handling.
These matters must be reviewed, the number of tasks selectively reduced, and action taken.
SwedishFör det andra, innebär inte det en koncentration av alla krafter till Phare-programmet?
And secondly, does this not mean that all the efforts will be concentrated on the PHARE programme?
SwedishDet kommer att lyckas enbart om vi håller fast vid denna koncentration under det kommande året.
That will only work if we maintain this focus during the coming year.
SwedishSamma ledamöter nämnde dock sina farhågor om överdriven koncentration.
Several Members made reference to the importance of a free press in the protection of civil liberties.
SwedishDessutom bör normerna för koncentration i bilaga IV fastställas så snart som möjligt.
   – Mr President, I welcome the Commission proposal.
SwedishMen det verkar som om det växande utbudet av mediaformer har lett till en koncentration i själva ägandet.
More media have ended up in fewer hands, through mergers, acquisitions and cross ownership.
SwedishKommissionen uppmuntrar emellertid till regionalt upphandlingssamarbete och fördömer en vertikal koncentration.
The Commission, however, encourages regional co-operation and condemns vertical development.
SwedishDenna nya avdelning kommer att fortsätta processen med decentralisering och minskad koncentration som redan inletts.
This new service will continue the process of decentralization which is already under way.
SwedishProdukter har enligt vad som påstås samma namn men finns tillgängliga i olika koncentration eller styrka.
Products reportedly have the same brand name but are available in different concentrations or strengths.
SwedishDe villkor som vi föreslår är följande: Först används ett enda ämne där exponeringstid och ämnets koncentration definieras.
The conditions that we propose are the following. First, one single substance is applied.
SwedishKoncentration betyder också att vi äntligen vågar säga vad vi inte vill.
Having a package also implies finding the courage to state what we do not want - and we did not manage to do that.
SwedishDet är frågan om koncentration av massmedia, frågan om mångfald och koncentration av massmedia.
That is not a matter for which I am directly responsible as Commissioner, but as a member of the College, it is my concern.
SwedishDet är svårt att se hur en fortsatt koncentration av makt till Kreml skulle hjälpa oss att förstå denna politik.
It is difficult to see how a continued centralisation of power in the Kremlin would help us understand this policy.