"komma upp till" - Englanninkielinen käännös

SV

"komma upp till" englanniksi

EN

SV komma upp till
volume_up
{verbi}

komma upp till (myös: hitta, träffa, drabba, slå)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "komma upp till" englanniksi

komma substantiivi
English
komma verbi
upp adverbi
English
upp verbi
English
upp prepositio
English
till adjektiivi
English
till adverbi
English
till prepositio
till pronomini
English
...till pronomini
English

Esimerkkejä "komma upp till"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishMontenegros myndigheter arbetar effektivt för att komma upp till europeisk standard.
The Montenegrin authorities are working speedily to bring themselves into line with European standards.
SwedishVi vet alla att de flesta länder med vett och vilja helt enkelt inte vill komma upp till den nivån.
We all know that most of the countries, willingly or unwillingly, will never achieve this.
Swedish. – Jag kan inte på förhand bedöma vad som eventuellt kan komma upp till ytan i samband med dessa utredningar.
I will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
Swedish. – Jag kan inte på förhand bedöma vad som eventuellt kan komma upp till ytan i samband med dessa utredningar.
   . I will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
SwedishMen det är tydligt att problemen nu börjar komma upp till ytan.
But, clearly, the day of reckoning is at hand.
SwedishSmärta som försöker komma upp till ytan.
Images of a forgotten pain that's trying to surface.
SwedishGenomsnittstiden för att ett fall skall komma upp till prövning har stigit från 17 månader 1988 till 23 månader förra året.
The average time that it takes for a case to be heard has risen from 17 months in 1988 to 23 months last year.
SwedishFörst måste budgetplanen 2007–2013 behandlas i sin helhet, därefter kan detta betänkande komma upp till behandling.
Firstly, the financial perspective for 2007-2013 must be debated in its entirety. Subsequently, this report can come up for debate.
SwedishDemografer menar att födelsetalen inte räcker för att komma upp till reproduktionsnivån, samtidigt som medellivslängden ökar.
Demographers say that the birth rate will not ensure generational replacement, while average life expectancy will increase.
SwedishSom ni vet kommer väsentliga frågor angående Lissabonstrategin att komma upp till diskussion under Luxemburgs ordförandeskap.
As you are aware, during the Luxembourg presidency essential issues concerning the Lisbon strategy will be up for discussion.
SwedishDen här viktiga frågan kommer säkerligen att komma upp till diskussion på det här sättet vid mötena med Europeiska rådet nu och i december.
This important issue will certainly come up for discussion in this way at this and the December European Councils.
SwedishEra lägsta antaganden talar om en kostnad på 3,5 miljarder euro, och det är faktiskt många som säger att vi kan komma upp till både 7 och 8 miljarder.
Your lowest estimates put the cost at EUR 3.5 billion and many are saying that it might be as high as 7 or 8.
SwedishSå han började ge mig fyra dagar i veckan, på sin lunchrast, av sin fritid, för att jag skulle komma upp till banan och träna med honom.
So he started giving me four days a week of his lunch break, his free time, and I would come up to the track and train with him.
SwedishTack och lov klargjorde ni det, men bara detta faktum att dessa rykten kunde komma upp till ytan är inte något som vi kan applådera er för.
Thank God you clarified that, but the mere fact that these rumours could surface is not something for which we can applaud you.
SwedishJag tror att det finns flera andra frågor som skulle kunna komma upp till diskussion här, men det saknas tid.
Mr President, ladies and gentlemen, I believe a few additional themes were to be discussed here, but there is insufficient time.
SwedishTvärtom bör vi lära oss av historien att det förflutna kan komma upp till ytan igen, ibland plötsligt och när man minst av allt väntar sig det.
On the contrary, history should make us wary of the ability of the past to resurface, sometimes suddenly, when it is least expected.
SwedishOch även om det krävdes 43 år för att komma dit, kommer det bara att krävas knappt ett tiotal år för att komma förbi gränsen för ytterligare ett hundratal, och komma upp till 200 miljarder euro.
And although it took 43 years to get there, it will take barely ten years to exceed two hundred and reach the EUR two hundred billion mark.
SwedishOch år 2015 skulle man inte längre få komma upp till de kritiska belastningsgränserna på landsbygden.
I agree with Mrs Hulthén that this target must be brought forward to 2004 and that by 2015 the critical thresholds may no longer be reached anywhere in the countryside.
SwedishSå kommer koldioxidutsläppen att öka till år 2010, om inget radikalt händer, och i världen totalt kommer vi förmodligen komma upp till värden som ligger på 32 miljarder ton koldioxid.
So if there is no great change in conditions, CO2 emissions will continue to increase up to 2010 and are even likely to reach a worldwide figure of 32 thousand million tonnes.