SV komma förbi
volume_up
{verbi}

komma förbi (myös: befria, knäcka, röja, avsegla)
komma förbi (myös: titta in)
komma förbi (myös: titta in)
Didn't Steven tell you that I was gonna drop by sometime?
komma förbi (myös: titta in, droppa in)
Didn't Steven tell you that I was gonna drop by sometime?
komma förbi (myös: titta in)
komma förbi (myös: titta in)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "komma förbi" englanniksi

komma substantiivi
English
komma verbi
förbi adjektiivi
English
förbi adverbi
förbi prepositio
English

Esimerkkejä "komma förbi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

SwedishNär kommer de komma förbi och förklara saker för mig? ~~~ Vem är ansvarig?
When are they going to come by and explain things to me? Who's in charge?
SwedishDen europeiska integrationsprocessen behöver göra framsteg för att komma förbi det.
Progress needs to be made with the process of European integration in order to overcome this event.
SwedishJag anser att detta är ett sätt att komma förbi svårigheten, i enlighet med arbetsordningen.
In my view, this would be a way of overcoming the difficulty whilst complying with the Rules of Procedure.
SwedishJag tror att vi måste komma förbi tanken att i våra egna städer bara se skyltar på våra egna språk.
I think that looking at signs in our own cities and in our own languages is a concept that must be overcome.
SwedishKan vi boka en tid när du kan komma förbi?
Can we schedule a time when you can come by?
SwedishKanske kan kommissionen och rådet komma en bit förbi den lilla skugga till kompromiss, som vilar över digital TV.
Perhaps the Commission and the Council can leap a bit further over the shadow thrown by digital television and reach a compromise.
SwedishDen irländska regeringen hade fel, och McHugh har nu hittat sätt att komma förbi kommissionen, i huvudsak p.g.a. att det gynnar honom.
The Irish Government was wrong and now Mr McHugh has found ways to get around the Commission to basically facilitate himself.
SwedishFörslaget för denna gemensamma åtgärd måste därför betraktas som ett länge efterlängtat initiativ för att vi skall komma förbi denna stagnation.
The proposal for this common measure must be regarded, therefore, as a long-awaited initiative to end the standstill.
SwedishVisst kommer till slut en administratör komma förbi och säga, "OK, 18 röster för borttagning, två behåll, vi stryker den."
But in other cases, this could be 18 deletes and two keeps, and we would keep it, because if those last two keeps say, "Wait a minute, wait a minute.
SwedishVad föredrar vi: att försöka komma förbi svårigheterna med ett förstärkt samarbete inom fördraget, eller att låta det förstärkta samarbete kretsa omkring utanför?
Do we prefer trying to keep the problems of enhanced cooperation inside the treaty, or leaving it to roam free outside the treaty?
SwedishJag ställer mig gärna till ert förfogande att efter sommarledigheten vid en tidpunkt som passar utskottet komma förbi och prata vidare om dessa angelägenheter.
I gladly put myself at your disposal to come and discuss these matters in further detail after the summer break, as and when the committee wishes.
SwedishHur viktiga de förnybara energikällorna blir beror på hur snabbt vi kommer att kunna komma förbi en rad tekniska, sociala och ekonomiska hinder.
With regard to renewable energy sources, their importance will depend on the speed with which we can overcome a whole series of technical, social and economic obstacles.
SwedishMen medan jag reste hit ni ska vara glada att veta det så använda jag min symboliska vita käpp eftersom den är riktigt bra för att komma förbi köer på flygplatsen.
But as I was traveling here, you'll be very happy to know, I did use my white symbol stick cane, because it's really good to skip queues in the airport.
SwedishVi respekterar anslutningsfördragen, men nya principer måste införas så att vi kan komma förbi uppdelningen i 15 mer gynnade medlemsstater och 12 missgynnade.
We respect the Accession Treaties, but new principles must be introduced, transcending the division into 15 more favoured Member States and 12 less favoured ones.
SwedishVi känner ju till, även från andra utskott och undersökningskommittéer, att samtycken för framtiden görs för att i någon mån komma förbi aktuella svårigheter.
We all know, do we not - from other committees and committees of inquiry - that promises for the future are only made for the purposes of overcoming present difficulties.
SwedishVi måste fråga vad de som har genomfört folkomröstningar, som har resulterat i att denna konstitution kastas ut, egentligen föreslår, hur vi kan komma förbi detta hinder.
We need to ask those whose referendums are responsible for throwing out this Constitution what they are actually proposing, how we can surmount this obstacle.
SwedishOch även om det krävdes 43 år för att komma dit, kommer det bara att krävas knappt ett tiotal år för att komma förbi gränsen för ytterligare ett hundratal, och komma upp till 200 miljarder euro.
And although it took 43 years to get there, it will take barely ten years to exceed two hundred and reach the EUR two hundred billion mark.
SwedishDet är därför som projektet Safe Action for Europe, som tråkigt nog inte kan komma förbi frågan om en rättslig grund, skulle ha varit på sin plats i de mindre företagen.
This is why the Safe Action for Europe project, which unfortunately cannot get past the question of a legal base, would have been quite appropriate for small businesses.
SwedishDet är därför som projektet Safe Action for Europe , som tråkigt nog inte kan komma förbi frågan om en rättslig grund, skulle ha varit på sin plats i de mindre företagen.
This is why the Safe Action for Europe project, which unfortunately cannot get past the question of a legal base, would have been quite appropriate for small businesses.
SwedishVi kan inte komma förbi Ryssland, varken på internationell eller global nivå, vilket Irakkrisen visade, eller på europeisk nivå, och det är helt riktigt.
Mr President, neither at the international or global level - as shown by the Iraq crisis - nor at the European level, can we avoid dealing with Russia, and this is only right.